Kısa Özgeçmiş (BIO)Akademik Özgeçmiş

1991 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl aynı Üniversitede başladığı yüksek lisans öğrenimini “Türk Kamu Yönetiminde Hizmete Alma Politikaları” başlıklı teziyle 2006 yılında tamamladı. 2015 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim dalında, “Türkiye’de Kamu Personel Rejiminde Kopuş ve Kariyer Uzmanlık Sistemi” başlıklı doktora tezini tamamladı ve doktora derecesini almaya hak kazandı. Doktora tez aşamasındayken Amerika’da Northern Illinois Üniversitesinde 18/07/2011-18/02/2012 tarihleri arasında, “Kamu Yönetimi ve Liderlik” başlıklı eğitim programına katıldı ve bu programı başarıyla tamamladı. Mesleki yaşamına, 1994 yılında Devlet Personel Başkanlığında uzman yardımcısı olarak başladı. Üç yıllık yetişme süresi sonunda hazırladığı “Kalkınma Planları ve Bütçe Kanunları Çerçevesinde Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması” başlıklı uzmanlık tezinin başarılı bulunması ve yeterlik sınavı sonrasında 1998 yılında Devlet Personel Uzmanlığına atandı. Devlet Personel Başkanlığında meslek memuru olarak görev yaptığı 22 yıllık çalışma süresi içerisinde, Almanya Federal GTZ Vakfı işbirliğinde (1) yıl süreli Almanya personel rejiminin incelenmesi projesinde görev aldı, Proje çerçevesinde yurtiçinde eğitime ve Almanya’da inceleme ziyaretine katıldı. Ayrıca, Ulusal Ajans aracılığıyla gerçekleştirilen Hollanda’da yerleşik RADIUS vakfı ile işbirliği projesi çerçevesinde 3 Haftalık Amsterdam- Haarlem Belediyesi ve Radius Vakfı çalışma ziyaretinde bulundu. Devlet Personel Başkanlığı “2009-2013 Stratejik Planlama Ekibi” üyeliği, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) “Nitelikli İnsangücü, Meslek Standartları Düzeni ve Sosyal Sermaye Birikimi” özel ihtisas komisyonu üyeliği ve raportörlüğü, kamu kurumları kadro unvanları görev tanımı komisyonu raportörlüğü, Merkezi Kamu Personel Alımı projesi çerçevesinde “Nitelik Tespit Komisyonu” üyeliği, yürüttüğü diğer idari görevlerdendir.

Dersler

2016-2017 Güz Dönemi: Kamu Personel Yönetimi 2016-2017 Güz Dönemi: Yerel Yönetimler Personel Yönetimi

Yayınları

A) Kitap Kariyer Meslekler Rehberi, Karacan Akademi Yayınları, Ankara, 2014 (4. Baskı, İlk baskı 2008) B) Kitap bölümü 1) İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Dijital Kitap) Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, 2014. Prof. Dr. Onur Ender Aslan (Ed.), Yrd. Doç. Dr. İbrahim Arap, Süha Oğuz Albayrak 2) Belediyeler İçin El Kitabı: Belediye Personel Yönetimi TODAİE, Yerel Yönetimler Eğitim ve Araştırma Merkezi, Yayın No: 305, Ankara, 2001. C) Makale Sayan, İpek, Özkal, Albayrak, Süha, Oğuz, “İstisnailikten Genelliğe, Geçicilikten Sürekliliğe: 4/B Sözleşmeli Personel İstihdamı”, Amme İdaresi Dergisi, C:44, S.3, 2011, s.141-172. Albayrak, Süha, Oğuz, Sayan, İpek, Özkal, “Kamuda Melez Bir Statü: Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel”, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXXV, Sayı:272, Güz, 2011, s.195-216. Albayrak, Süha, Oğuz, ABD Kamu Personel Rejiminde Esnek İstihdam (At-Will Employment) Eğilimi, Mülkiye Dergisi, 40 (2), Yaz 2016, s. 43-66. D) Basılı Bildiriler “Memurların Görevde Yükselme Sisteminin Verimliliğe Etkisi” Beşinci Ulusal Verimlilik Kongresi Bildiriler Kitabı, Ekim 2015, Ankara, s. 371-379. ISBN: 978-605-4889-17-4 5-7 Mayıs 2016 (KAYSEM 10), “Büyükşehir Yönetimi ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü” temalı Kamu Yönetimi Sempozyumu, “Tekçi ve Merkeziyetçi Kamu Personel Rejiminden Kopuş Sürecinde Yerel Yönetimlerin Personel Yönetiminin Analizi”, E-Kitap, s.1244-1260.

Sunuları

26-27 Ocak 2013, “Kamu Personel Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı” Bolu. 24-27 Mart 2014, “Kamu Yönetiminde Personel Verimliliği Projesi I. Ön Değerlendirme Çalıştayı” Antalya. 12-13 Kasım 2014, “Kamu Kurumlarının İşe Alım Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme”; “Kamu Yönetiminde Personel Verimliliği Projesi II. Çalıştayı” Ankara. 29 Mart 2016, “Kütüphaneci Kadrosu ve Özlük Hakları”, 52. Kütüphane Haftası Etkinlik Programı, Ankara.

Yönettiği Tezler