Kısa Özgeçmiş (BIO)

EĞİTİM DURUMU: Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1998. (Bölüm İkincisi) Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2001.(Yüksek Onur Derecesi) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, 2008. Post-Doktora- Warwick University, United Kingdom- Global History and Cultural Studies, 2013 BİLDİĞİ YABANCI DİLLER: İngilizce: ÜDS : 90 ÇALIŞTIĞI KURUMLAR: 2000 – 2001 : Mehmetçik İ.Ö.O., İngilizce Öğretmeni 2001 – 2004 : Misket İ.Ö.O., İngilizce Öğretmeni 2004 – 2012: MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, Kitap Yazım Komisyonu, Komisyon Üyesi 2012-2017: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri F., Tarih B., Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ABD. 2017-…… Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2014-........ Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Kurulu Üyesi, Vakıflar Dergisi İngilizce Editörü LİSANS TEZİ: “1956 Yılında Türkiye” Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zafer Toprak YÜKSEK LİSANS TEZİ: “The Institution of Gedik in Ottoman Istanbul,1750-1850” Tez Danışmanı: Prof. Dr. Edhem Eldem DOKTORA TEZİ: “18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Esnafı: İstanbul ve Bursa Örnekleri” Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet GüneşAkademik Özgeçmiş

Dersler

Yayınları

A. KİTAPLAR: 1. Koyuncu, M., Çocuğunuzu Keşfedin, Hayat yay., İstanbul, 1998. (Tercüme) 2. Koyuncu, M., Sınıfta Pozitif Disiplin, Hayat yay., İstanbul, 2000. (Tercüme) 3. Koyuncu, M. vd., İlköğretim Sosyal ( 4) Bilgiler Ders Kitapları, Çalışma Kitapları, Öğretmen Kılavuz Kitapları, MEB yay., 2005. 4. Koyuncu, M. vd., İlköğretim Sosyal (5) Bilgiler Ders Kitapları, Çalışma Kitapları, Öğretmen Kılavuz Kitapları, MEB yay., 2005. 5. Koyuncu, M. vd., İlköğretim Sosyal Bilgiler (6), Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı, MEB yay., 2006. 6. Koyuncu, M. vd., İlköğretim Sosyal Bilgiler (7 ), Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı, MEB yay., 2007. 7. Koyuncu, M. vd., T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (8. sınıf) Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı, MEB yay., 2008. 8. Çınar, Hüseyin- Miyase Koyuncu Kaya. Vakıflar Kaynakçası, Ankara: VGM yay., 2015. B. MAKALELER 1. Koyuncu Kaya, M. “III. Selim Döneminde Osmanlı-İngiliz Siyasi ve Diplomatik İlişkileri”, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (41), Aralık 2008, s.137-151. 2. Koyuncu Kaya, M., “18. Yüzyıl İkinci Yarısında Bursa’da Esnafın Mali Durumuna Örnekler”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 40, yıl: 13, Yaz 2009, s.261-276. (Doktora tezinden üretilmiştir) 3. Koyuncu Kaya, M., “Mehmet Fuad Köprülü’nün Tarih Anlayışına Bir Örnek”,Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, R. Genç Özel Sayı, Temmuz 2009, sayı:5, s.1396-1406. 4. Koyuncu Kaya, M., “Tanners in Ottomans”, Turkish Studies, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,Volume 4/8 Fall 2009, s.1746-1762. 5. Koyuncu Kaya, M., “Emmanuel Le Roy Ladurie’s Approach to History”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(22), Aralık 2009, s.140-154. 6. Koyuncu Kaya, M. ve N. Kaya ve İhsan Bulut, “Sultan II. Abdülhamit’in İcraatlarının Ekonomik ve Tarihi Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (43), Aralık 2009, s.109-129. 7. Koyuncu Kaya, M.,"The Dilemma of The Ottoman State: Establishing New Gediks or Abolishing Them", Turkish Studies-International periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, v. 8/5 Spring 2013, pp.441-463. DOI Number: Http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4936 8. Koyuncu Kaya, M. "Esnaf Loncalarında Yeniçeriler". History Studies, International Journal of History, v. 5/4, July 2013, s.189-205. DOI Number: 10.9737/historyS911 9. Koyuncu Kaya, M. "Vakıf Kurucusu Olarak Osmanlı Esnafı". Vakıflar Dergisi, Aralık 2014, S. 42, s.35-50. 10. Koyuncu Kaya, M. "Osmanlı İdaresinde Bir Balkan Şehri: Varna (1774-1878)". Turkish Studies, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Winter 2015, volume 10/1,s. 383-418. DOI Number: Http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7623 11. Koyuncu Kaya, M.- S. Başol. "Osmanlı Bursa`sında Ermeni Kökçü Esnafı Hirfet Vakıfları", Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yay., yayım aşamasında. C. BİLDİRİLER: 1. Koyuncu Kaya, M., “Osmanlı Kadın ve Para Vakıfları: 18. Yüzyıl Sonu Bursa Örneği”, Uluslar arası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme, cilt 5, s.122-129. 2. Koyuncu Kaya, M. ve N. Kaya. “Çanakkale Deniz Savaşlarının Popüler Tarih Dergilerine Yansıması”, 3. Uluslar arası Gelibolu Sempozyumu, 20-21 Nisan 2012, Gelibolu, Tarih, Efsane ve Anı, İ. Güran Yumuşak, M. Mehdi İlhan (ed.), İstanbul, 2013, 417-430. 3. Koyuncu Kaya, M. Ve N. Kaya. "Aşık Mehmet ve Evliya Çelebi`nin Gözünden Canik", Tarih Boyuncu Karadeniz Ticareti ve Canik, Osman Köse (ed.) c. I, Samsun, 2013, 57-70. 4. Koyuncu Kaya, M.- B. Tezcan. " 19. Yüzyılda Varna Vakıfları: Savaşların Gölgesinde Hayırseverlik", I. Uluslar arası Balkan Tarihi Sempozyumu, Saraybosna, 2016. Ç. KİTAP BÖLÜMLERİ: 1. Koyuncu Kaya, M. “Ermeni Esnafı Terekeleri: XVIII. Yüzyıl Sonu Bursa Örneği”, Tarihte Türkler ve Ermeniler, cilt 5, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014, s.47-58. 2. Koyuncu Kaya, M. "Hamdest", Ahilik Ansiklopedisi, Yusuf Küçükdağ, Yaşar Erdemir, Bekir Şahin (ed.), c. I, Ankara: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2014, s. 448-449. 3. Koyuncu Kaya, M. "Hirfet Vakfı", Ahilik Ansiklopedisi, Yusuf Küçükdağ, Yaşar Erdemir, Bekir Şahin (ed.), c. I, Ankara: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2014, s. 462-464.

Sunuları

Yönettiği Tezler