Kısa Özgeçmiş (BIO)

Bora Aksu`nun mühendislik ve uluslararası ticaret ve işletme alanlarında öğrenimi ve hem özel hem de kamu sektöründe iş tecrübesi bulunmaktadır. Çankaya Üniversitesinde Uluslararası Ticaret ve Finansman Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Başkent Üniversitesi Yönetim Organizasyon Doktora Programından örgütsel bellekler ve bilgi ağlarının oluşumu konulu tezi ile 2017 yılında mezun olmuştur. Todaie`de 2011`den bu yana asistan olarak çalışmakta ve 2014`den bu yana dış ilişkiler merkez müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca hem Kamu hem de özel sektör bazlı TODAİE, Tübitak, Kalkınma Bakanlığı, AB ve AB bakanlığı gibi kurumlar tarafından desteklenen çeşitli araştırma projelerinde görev almaktadır. Kamu çalışanlarına ve çeşitli kurumlara yönelik kurumsal kapasite geliştirme, kurumsal hafıza, kurumsal kültür ve kimlik vb. konularında seminerler vermektedir.Akademik Özgeçmiş

Eğitim:
Yönetim ve Organizasyon Doktora (Başkent Üniversitesi; 2017)
Uluslararası Ticaret ve Finansman Yüksek Lisans Diploması (Çankaya Universitesi; 2005)
Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Diploması (Hacettepe Üniversitesi; 2003)
Özel Arı Lisesi Fen Alan Diploması (1997)

Kariyer:
Todaie Dış İlişkiler Akademik Merkezi Müdür Yardımcılığı (TODAİE 2014 Ocaktan bu yana)

AB ve AB Bakanlığı tarafından finanse edilen "İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması İçin Teknik Yardım" projesinde kilit olmayan uzmanlık (AB Bakanlığı Ankara; 2015-2016)

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen "Yerel Yönetimler için Eğitim Malzemeleri Geliştirme Projesi" kapsamında araştırmacılık (TODAİE Ankara; 2014).

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen "Türkiye`de Parlementer Sistem" projesi kapsamında araştırmacılık (TODAİE Ankara; 2014).

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen "Türkiye`de TEftiş ve İç Denetim" projesi kapsamında araştırmacılık (TODAİE Ankara; 2013).

TODAİE, Fırat Ünibersitesi ve Elazığ Belediyesi tarafından finanse edilen "Pasafec: International Conference on Rethinking Public Administration in 21st Century: Enhancing Public Servant’s Capacity on Relations, Communication and Colloboration" uluslarasası kongresinde düzenleme kurulu üyeliği (Elazığ Turkey; June 2013)

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen "Yerel Yönetimler için Eğitim Malzemeleri Geliştirme Projesi" kapsamında araştırmacılık (TODAİE Ankara; 2012).

Dersler

Yayınları

8. Örgüt Kuramı Sempozyumu Ankara, TÜRKİYE Bildiri: Entrepreneurship Effect on Emergence of New Institutional Logics: A Case Study of Steve Jobs` interview

2015 6. Örgüt Kuramı Çalıştayı Bodrum TÜRKİYE Basılı Bildiri: Örgütsel Belleklerin Öz Oluşumu: Karmaşıklık Yaklaşımı Altında Bir Kamu Kurumu Görev Ağları Analizi

2014 Kitap Bölümü: Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar E.G. İsbir (Der.) içerisinde “Türkiye’de Bürokratik Kültür ve Siyasa Öğrenme” TODAİE Yayınları

2013 5th Conference of Competence Based Strategic Management Magdeburg ALMANYA Bildiri Metni: The Perception Of The Learning Organization Dimensions: Effects Of Organızational Memory Retreival By Social Networks

2012 20. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi İzmir TÜRKİYE Basılı Bildiri Özeti: Ortak Yaşam ve Örgüt Nüfuslarının Etkileşimleri: Türkiye Sağlık Sektörü Örneği (Bora AKSU)

2011 19. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Çanakkale TÜRKİYE Basılı Bildiri Özeti: Uluslararası Yönetim Uygulamalarının Benimsenmesinde Sektörler Arası Farklılaşma: Gelişmekte Olan Ülkeler Bağlamında Türkiye Örneği (Bora AKSU)

2010 International Conference of Social Sciences 2010 Kuşadası TÜRKİYE Bildiri: Learning Process and Stability in Joint Ventures: A Comparision of Domestic and Multinational Parents (Bora AKSU)

2009 17. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Eskişehir TÜRKİYE Basılı Bildiri: Özel ve devlet hastaneleri alt popülâsyonlarının etkileşimi: Yoğunluk bağımlılığı yaklaşımı (Bora AKSU)

Sunuları

2013 CBSM konferansı Doktora Tezi Çalıştayı Magdeburg Almanya

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Seminerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Sunumu Todaie Sürekli Eğitim Merkezi 2014-2015

Bilgi Yönetimi ve Kurumsal Hafıza seminerinde Kurumsal Hafıza Kuram ve Uygulama Sunumları; Todaie Sürekli Eğitim Merkezi 2014-2015

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aday Memur Eğitim Programında Kurum Kimliği ve Kültürü Sunumları ÇSGB Ankara 2014-1015

Yönettiği Tezler