Kısa Özgeçmiş (BIO)

Gazi Üniversitesinde Kamu yönetimi Lisans ve Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Yönetim Bilimleri Doktora Programı öğrencisidir. İlgi alanları; Kamu Personel Yönetimi, Bürokrasi Teorileri, Kamu Yönetimi, ve Yerel Yönetimlerdir.Akademik Özgeçmiş

Lisans: Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü (2004-2009)

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı (2009-2012)

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı (2013- )

İş Deneyimi

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Asistan (2011- )

Yerel Yönetimlerde Yeni Yasal Düzenlemelerin Işığı Altında Hizmet Sunum Yöntem Arayışı Araştırma Projesi, Araştırmacı (2014)

Türkiye’de Parlamenter Sistem Projesi, Veri Kontrolcü (2013-2014)

Türkiye Mahalle Yönetimi Projesi, Araştırmacı (2012-2013)

Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim, Veri Kontrolcü (2012)

Merkezi Personel Hizmetleri Örgütlenmesi Araştırma Projesi, Araştırmacı, (2014).

Dersler

Yayınları

URHAN, V. Feyza (2008), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması”, Sayıştay Dergisi, Sayı 70, s. 85-102.

AYKAÇ, Burhan-URHAN, V. Feyza (2012), “1980 Sonrası Türk Kamu Personel Politikalarının Dönüşümünde Politika Aktörlerinin Etkisi”, Kamu Politikalarında Dönüşüm, KAYFOR 2012 Bildiriler Kitabı, (Yay.Haz. Bekir Parlak), TODAİE.

BİLGİN, Kamil U.-ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Uğur-ÖKTEM, M. Kemal-GÜNDÜZÖZ, İlker-SADİOĞLU, Uğur-URHAN, V. Feyza (2013), “Mevcut Durum ve Beklentiler Açısından Mahalle Yönetimi”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, (Ed. Yakup bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın), PEGEM Akademi, s.289-305.

BİLGİN, Kamil U.-URHAN, V. Feyza (2014), “Kamu Yönetiminde Profesyonel Yöneticiliğe Geçişte Üst Yönetici Kariyer Performansı”, Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, XI. KAYFOR-Bildiriler Kitabı, (Yay. Haz. Fatih Yüksel), TODAİE, s. 684-699.

Onur Ender ASLAN; Hikmet KAVRUK; Mete YILDIZ; Yılmaz ÜSTÜNER; İpek ÖZKAL SAYAN; Hasan Engin ŞENER; Vahide Feyza URHAN (2016), Merkezi Personel Hizmetleri Örgütlenmesi, TODAİE, Ankara. Yayına Hazırlama

Eyyup G. İSBİR (Ed.) (2014), Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, (Yayına Hazırlayanlar: Songül Altınışık, Hande Mimaroğlu Özgen ve Vahide Feyza Urhan), TODAİE.

Çeviri

“1867 Nizamnamesi: Vilayetlerin İdare-i Mahsusası ve Nizamatının Suver-i İcraiyesi Hakkında Talimat-ı Umumiye”, 1864 Vilayet Nizamnamesi, (Ed. Erkan Tural ve Selim Çapar), TODAİE, 115-146, (2015).

Sunuları

Bildiriler

“Türk Kamu Personel Sisteminde Bir ‘Politika’ Değişimi: Toplu Sözleşme Hakkı”, XIII. Kamu Yönetimi Forumu (Kayfor13), Kamu Yönetiminde Değişimin Rotası, Etkileri ve Sorunları, 15-17 Ekim 2015 Konya Selçuk Üniversitesi, (2015).

“Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Sürecinde Uluslararası Aktörlerin Söylemleri”, (birlikte Uğur Sadioğlu), 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, 11-12 Mayıs 2013 Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, (2013).

“Türkiye’de Mahalle Yönetimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler”, (birlikte Kamil U. Bilgin, Uğur Ömürgönülşen, M. Kemal Öktem, İlker Gündüzöz ve Uğur Sadioğlu), 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, 11-12 Mayıs 2013 Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, (2013).

“Kamu Yönetiminde Profesyonel Yöneticiliğe Geçişte Üst Yönetici Kariyer Performansı”, (birlikte Kamil U. Bilgin), XI. Kamu Yönetimi Forumu, Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, 31 Ekim-2 Kasım 2013 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun (2013).

“1980 Sonrası Türk kamu Personel Politikalarının Dönüşümünde Politika Aktörlerinin Etkisi”, (birlikte Burhan Aykaç), X. Kamu Yönetimi Forumu, Kamu Politikalarında Dönüşüm, 6-7 Aralık 2012 Uludağ Üniversitesi, Bursa, (2012).

Yönettiği Tezler