Kısa Özgeçmiş (BIO)

Kıvılcım Akkoyunlu Ertan; TED Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra lisans eğitimini, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi yapan Ertan, 1995-1996 yıllarında Dışişleri Bakanlığı’nda Mütercim olarak çalışmıştır; 1996’dan beri ise TODAİE öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Kent, çevre, kentli hakları, çevre hakkı, kentli etiği, çevre etiği, ütopyalar ve kentsel toplumsal hareketler konularında çalışmaları bulunan Ertan, halen TODAİE İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.Akademik Özgeçmiş

Lisans

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1990

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı - Tezi ve Tez Danışmanı: Kentsel Toplumsal Hareketler ve Türkiye-(1995)- Prof. Dr. Can Hamamcı

Doktora

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı- 2000 Tezi ve Tez Danışmanı: Ütopyalar Kentin ve Tükenişi (2000)- Prof. Dr. Ruşen Keleş

Doçentlik- 2008

Düzenleme Kurulunda yer alınan Bilimsel Toplantılar

• II. Kamu Etiği Kongresi: 27-28 Mart 2013

• Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar Konferansı: 04-05 Nisan 2013

Dersler

Çevre Sorunları,

Çevre Politikası

Çevre Felsefesinin Temelleri

Türkiye’de Kentli Hakları

Kentsel Toplumsal Hareketler

Kent ve Kentli Hakları

Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2008), “Kent Hakkı Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 4, Aralık, s. 125-141.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2007), "Paris Banliyö Hareketini Anlamak: Manuel Castells`i Yeniden Okumak", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 40, Sayı 1, Mart, s. 57-83.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2007), “Understanding Paris Suburb Movement. Re-reading Manuel Castells”, AİD TODAİE’s Review of Public Administration, Vol. 1, Issue 1, March, s. 67-98.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2011), “Ütopya Tasarımlarında Kent,” İdealKent, Kent Araştırmaları Dergisi, Ocak, Sayı 5.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2008), “Kentli Hakları ve Kente Karşı Suç Bağlamında Kentli Etiği”, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Bahar, Sayı 20, s. 1-22.

• Birol Ertan ve Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2006), "AB Çevre Hukuku ve KKTC", Journal of Cyprus Studies (Kıbrıs Araştırmaları Dergisi), Cilt 12, Sayı 31, s. 93-113.

• Birol Ertan ve Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2005), “Çevre Hukukunda Sorumluluk”, Amme İdaresi Dergisi , Cilt 38, sayı 3, Eylül, s. 1-18.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2004), “20. Yüzyıl Kent Ütopyaları”, Çağdaş Yerel Yönetimler , Cilt 13, Sayı 3, Temmuz, s. 5-21.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2003), “Kentin Tükenişi ve Ütopyalar”, Amme İdaresi Dergisi , Cilt 36, Sayı 2, Haziran, s. 143-165.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (1999), "Kentsel Hareketlerden Yeni Toplumsal Hareketlere: Castells`in Sorgulanması ve Türkiye Örnekleri", Amme İdaresi Dergisi , Cilt 32, Sayı 3, Eylül, s. 115-128.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (1998), "Çevre Etiği", Amme İdaresi Dergisi , Cilt 31, Sayı 1, Mart, s. 125-139.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (1997), "Kentli Hakları", Amme İdaresi Dergisi , Cilt 30, Sayı 3, Eylül, s. 31-48.

Kitaplar

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2014), “Çevre Etiği Üzerine Değerlendirmeler”, Sosyal Çevre Bilimleri, Hakan Reyhan, Ahmet Mutlu, H. Hüseyin Doğan, Ayşen S. Reyhan (ed.), Siyasal Kitabevi, Ankara.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2014), Kent ve Kentli Hakları, TODAİE, Ankara.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2013), “Kent Hakkı”, Kentli Hakları Bağlamında Kenti Yeniden Düşünmek, Hakan Reyhan ve Özkan Leblebici (ed.), Alter Yayıncılık, Ankara.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (ed.) (2013), Yeni Kuşak İnsan Hakları, TODAİE, Ankara.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan ve Birol Ertan (2013), “Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Yerel Özerklik”, Beşinci Yerel Yönetimler Sempozyumu, Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik, 21-23 Kasım 2011, Ankara, s. 293-324.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2012), “Karşı-Ütopyalar ve Kent, II. Uluslararası Felsefe Kongresi, Gürkan Kaya ve A. Kadir Çüçen (ed.), 11-13 Ekim 2012, Bursa, s. 531-539.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2011), “Çevreci Düşüncede Yeni Yaklaşımlar”, Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Filiz Kartal (ed.), TODAİE, Ankara, s. 407-434.

• Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2007), “Sürdürülebilir Kent”, Kent ve Politika, Antik Kentten Dünya Kentine, Ayşegül Mengi (ed.), İmge Kitabevi Yayınları, 1. baskı, Ankara, Eylül, s. 11-26.

• Birol Ertan ve Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2007), “AB Çevre Hukuku”, Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Alp Yayınevi, Ankara, s. 409-425.

Diğer Yayınlar

• Birol Ertan ve Kıvılcım Akkoyunlu (1991), “Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi , Temmuz, Sayı 133, ss. 64-67.

• Kıvılcım Akkoyunlu (1990), "Planlama ve Katılım", Planlama , TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını Sayı: 8, Ankara, Eylül-Aralık, ss. 14-21.

Sunuları

Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2013), “Gezi Parkı Direnişi ve Ankara”, I. Büyük Ankara Kurultayı, Ankara Kulübü Derneği, 7-11 Ekim 2013.

Kıvılcım Akkoyunlu Ertan (2012), “Karşı-Ütopyalar ve Kent, II. Uluslararası Felsefe Kongresi, Gürkan Kaya ve A. Kadir Çüçen (ed.), 11-13 Ekim 2012, Bursa.

Kıvılcım Akkoyunlu Ertan ve Birol Ertan (2011), “Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Yerel Özerklik”, Beşinci Yerel Yönetimler Sempozyumu, Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik, 21-23 Kasım 2011, Ankara.

Kıvılcım Akkoyunlu Ertan ve Birol Ertan (20 ), “Çevre Korumada Yeni Etik Yaklaşım”, Uluslararası Enerji Kongresi, İstanbul Aydın Üniversitesi.

Yönettiği Tezler

Zafer Koç, Türkiye’de Serbest Bölgeler, Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği Süreci, TODAİE, Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2008. Münevver Zeynep Bolulu, Türkiye Enerji Politikalarında Kömürün Yeri, TODAİE, Yüksek Lisans Tezi, Ekim 2010

İlhami İlhan, Türkiye’de Belediye Şirketleri, TODAİE, Yüksek Lisans Tezi, Mart 2012

Sinan Gürcüoğlu, Türkiye’de Çevre Eğitimi, TODAİE, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2012

Emre Avcı, Nükleer Enerji ve Çevresel Etkileri, TODAİE, Yüksek Lisans Tezi, Ekim 2013.

Adem Tunçer, Neoliberalizm, Kentleşme ve Türkiye, TODAİE, Yüksek Lisans Tezi, Kasım 2013.

Canan Güleryüzlü, Türkiye’de Ambalaj Atıkları Yönetimi: Ankara Örneği, TODAİE, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

Murat Aslan, Türkiye’de Genetiği Değiştirilmiş Organizma Kullanımı, TODAİE, Yüksek Lisans Tezi, 2014.