Kısa Özgeçmiş (BIO)

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde Yönetim Psikolojisi alanında Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Çalışanların iyi oluş (well-being) düzeylerini etkileyen etmenlere ilişkin araştırmalar yapmaktadır Yayınlanmış uluslararası hakemli dergilerde makaleleri vardır. TODAİE’de yürütülen araştırma projelerinde görev almıştır.Akademik Özgeçmiş

a. Öğrenim Geçmişi:

Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1998
Y. Lisans Sosyal Psikoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2001
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Sosyal Psikoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2008

b. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Attitudes Toward Women Managers: The Effects of Sexism, Patriachy and Gender Differences on These Attitudes (Kadın Yöneticilere İlişkin Tutumlar: Cinsiyetçilik, Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet Farklılıklarının bu Tutumlar Üzerindeki Etkileri)Yüksek Lisans Tez Başlığı: Attitudes Toward Women Managers: The Effects of Sexism, Patriachy and Gender Differences on These Attitudes (Kadın Yöneticilere İlişkin Tutumlar: Cinsiyetçilik, Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet Farklılıklarının bu Tutumlar Üzerindeki Etkileri)
Danışman: Prof. Dr. Nuray Sakallı-Uğurlu, ODTÜ Psikoloji Bölümü.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı :

Doktora Tezi Başlığı: Self-Construal Differences in Perceived Work Situation and Well-being (Algılanan İş Ortamı ve İyi Olma Haline Göre Benlik Tipi Farklılıkları)
Danışman: Prof. Dr. E. Olcay İmamoğlu, ODTÜ Psikoloji Bölümü

c. Akademik Görevlendirmeler:

1c. Görev Alınan Araştırma Projeleri:
- Akdoğan, A., Beydoğan, B., Yersalı-Parmaksız, P., Sabuktay, A. & Vural, H. (2010). ÖZİDA adına yürütülen “Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması”, TODAİE, Ankara.
- BİLGİYÖNET Projesi kapsamında yardımcı araştırmacı olarak görev yapılması (Ocak-Aralık 2011).
- YEREP İL ÖZEL İDARESİ PROJESİ -İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLERİ SORU KÂĞIDI kapsamında yardımcı araştırmacı olarak görev yapılması (Kasım-Aralık 2011)
- Mahalle Yönetimi (Muhtarlık) Araştırması’nda yardımcı araştırmacı olarak görev alınması (Eylül 2012- Aralık 2012).
- Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Yönetim Süreci Araştırması’nda yardımcı araştırmacı olarak görev alınması (Kasım 2012- Aralık 2012).

2c. Düzenleme Komitesinde görev alınan Uluslararası bilimsel etkinlikler
- IV. Uluslararası Kamu Yönetimi Uzmanlık Konferansı (23-27 Haziran 2008), TODAİE, Ankara.
- New Trends in Public Administration Education and Training and Public Sector Leadership Development (19 Kasım 2004), TODAİE, Ankara.

3c. Düzenleme Komitesinde görev alınan Ulusal bilimsel etkinlikler
- II. Örgüt Kuramı Çalıştayı (10-11 Şubat 2011): Çalıştay düzenleme kurulunda görev yapılması (Yrd. Doç. Dr. Hande Özgen ile birlikte) (Kasım 2010 - Şubat 2011)
- Kamu Etiği Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2009, TODAİE, Ankara

Dersler

Yüksek Lisans Düzeyinde Verilen Dersler

2010-2011 Güz Dönemi: Örgütsel Davranış

2010-2011 Yaz Dönemi: Örgütsel Güç ve Sosyal Etki

2011-2012 Güz Dönemi: Örgütsel Davranış

2011-2012 Bahar Dönemi: Araştırmalarda Nicel Veri Analizi (seminer dersi)

2011- 2012 Bahar Dönemi: Proje Dersi- Örgütsel davranış

2011-2012 Yaz Dönemi: Proje Dersi- Örgütsel davranış

Yayınları

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında tanımlanan uluslararası hakemli bir dergide yayınlanan makaleler:

İmamoğlu, E. O. & Beydoğan, B. (2011). Impact of Self-Orientations and Work-Context-Related Variables on the Well-Being of Public- and Private-Sector Turkish Employees. The Journal of Psychology, 145 ( 4), 267 – 296.

Uluğ, F. & Beydoğan, B. (2009). Kamu örgütlerinde psikolojik taciz. Amme İdaresi Dergisi, 42 (1), 55-86.

Sakallı-Uğurlu, N. & Beydoğan, B. (2002). Turkish college students’ attitudes toward women managers: The effects of patriarchy, sexism and gender differences. Journal of Psychology, 136 (6), 647-656.

Sunuları

Uluslararası kongre veya bilimsel toplantıda sunulan bildiriler (poster dahil):

Beydoğan, B. & Curun, F. (2009, Ekim 30-Kasım 1) . Personality correlates of life satisfaction and psychological well-being of high and low self-monitoring individuals . South-East European Regional Conference of Psychology, Sofia, Bulgaria.

Ulusal kongre veya bilimsel toplantıda sunulan bildiriler/posterler:

Tangör Beydoğan, B. (27 Ocak 2012). Dengeli benlik modeli ve çalışanların iyi oluşu. Prof. Dr. Olcay İmamoğlu Sempozyumu (davetli konuşmacı), ODTÜ, Ankara.

Akdoğan, A., Beydoğan, B., Yersalı-Parmaksız, P., Sabuktay, A. & Vural, H. (2010, 4-5 Kasım). Özürlülüğe dayalı ayrımcılığın ölçülmesi araştırması sonuçlarının açıklanması. Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Sempozyumu, Ankara.

Beydoğan, B. & İmamoğlu, E. O. (2008, 3-5 Eylül). Türk kamu ve özel sektör çalışanlarının benlik yönelimleri, algılan iş ortamı ve iyi halleri arasındaki ilişkiler. 15.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, s. 31.

Yönettiği Tezler

1.Yüksek Lisans

- Genel Kamu Liselerinde Psikolojik Yıldırma ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi, Okan Şener (Ocak 2013)

- Kamu Bankası Çalışanlarının Performans Değerleme Süreçlerine İlişkin Algılar, Osman Gökhan Hatipoğlu (Nisan, 2011)

- Kadın Polislere İlişkin Tutumlar: Kırıkkale Örneği, Yakup Altıntop (Temmuz, 2011)

2.Dönem Projesi

- Bir Kamu Kuruluşu Çalışanlarının Benlik Saygısı ve Motivasyon Düzeyleri arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Kubilay Özyalçın (Nisan, 2012),

- Çalışma hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı, Nilay Oral (Nisan, 2012),

- Örgüt Kültürü ve Liderlik, Ergün Şen (Mayıs 2012),

- Kamu Sektöründe Politik Yeti, Hatice Yaşar (Haziran 2012),

- Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi, Saadet Söylemez (Haziran, 2012),

- İş Doyumu, Mustafa Peltek (Haziran, 2012).