Kısa Özgeçmiş (BIO)

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde İşletme alanında Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2001 yılında Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 2004 yılında Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalından; Doktora derecesini ise 2008 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalından almıştır. Başlıca araştırma alanları; çalışanların psikolojik sözleşmelerini etkileyen faktörler, çalışanlar arası güç ilişkileri ve psikolojik taciz konularıdır. Ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış kitap, makale ve bildirileri vardır. TODAİE’de yürütülen çeşitli araştırma projelerinde görev almıştır.Akademik Özgeçmiş

Mesleki Geçmişi:

• 2018 - Halen, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Gen. Müd., Doktor Öğretim Üyesi

• 2011 - 2018, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Gen. Müd., Yard.Doç.Dr.

• 2009 - 2010, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Gen. Müd., Okt.Dr.

• 2008 - 2009, Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Arş.Gör.Dr.

• 2005 - 2008, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arş.Gör.

• 2001 - 2005, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arş.Gör.

Öğrenim Geçmişi:

• 2008, Doktora Derecesi, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı.

o Doktora Tezi

Psikolojik Sözleşmenin Personelin Tutum ve Davranışlarına Etkileri: Tıbbi Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma

• 2004, Yüksek Lisans Derecesi, Mersin Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.

o Yüksek Lisans Tezi

Yardım Etme ve Taciz Davranışı: Turistler ve Yerel Halk Açısından İncelenmesi

• 2001, Lisans Derecesi, Başkent Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü.

Yer Aldığı Araştırma ve Danışmanlık Projeleri:

• Kamu Denetçiliği Kurumu Örgütsel Yapılanma Projesi, Ocak 2013-Nisan 2013.

• Türk Kamu Yönetiminde Bilgi Yönetimi Projesi, Temmuz 2012-Ocak 2012.

• Türk Kamu Yönetiminde Teftiş Hizmeti ve İç Denetime Geçiş Araştırma Projesi, Eylül 2010-Aralık 2011.

• Türkiye Barolar Birliği Yeniden Yapılanma ve Personel-Kadro Araştırma ve Danışmanlık Projesi, Haziran 2010-Ekim 2010.

Bilimsel Toplantı Organizasyonları:

• 2. Kamu Etiği Kongresi, 27-28 Mart 2013, Ankara, Düzenleme Kurulu Üyesi.

• II. Örgüt Kuramı Çalıştayı, 11-12 Şubat 2011, Ankara, Düzenleme Kurulu Üyesi.

• VIII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), 20-22 Ekim 2010, Ankara, Düzenleme Kurulu Üyesi.

• International Conference on eGovernment Sharing Experiences, 8-11 Aralık 2009, Antalya, Düzenleme Kurulu Üyesi.

• Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu 25. Yıl Etkinlikleri, 8-11 Nisan 2004, Mersin, Düzenleme Kurulu Üyesi.

Dersler

• Örgütsel Yaşamda Güç ve Politika, Yüksek Lisans, TODAİE.

• Araştırmalarda Nicel Veri Analizi, Yüksek Lisans, TODAİE.

• Etkili Sunum Teknikleri, Yüksek Lisans, TODAİE.

• Örgütsel Davranış, Lisans, Çukurova Üniversitesi.

Yayınları

Makaleler:

• Ülbeği, İlksun Didem; Özgen, Hande Mimaroğlu; Özgen, Hüseyin (2014) “Türkiye’de İstimarcı Yönetim Ölçeğinin Uyarlaması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi,” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), s.1-12.

• Ülbeği, İlksun Didem; Özgen, Hande Mimaroğlu; Özgen, Hüseyin (2013) “Örgütsel Ortamda İstismarcı Yönetim ve İzlenim Yönetimi Üzerine Bir Araştırma,” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), s.1-14.

• Özgen, Hande Mimaroğlu; Özgen, Hüseyin (2010) “Psikolojik Sözleşme Boyutlarının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: Tıbbi Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma,” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), Nisan, s.1-19.

• Karabağ, Solmaz Filiz; Özgen, Hande Mimaroğlu; Özgen, Hüseyin (2010) “Bir İletişim Aracı Olarak Web Siteleri: Türkiye’deki Otel Web Sitelerinin Etkinliği Üzerine Bir Araştırma,” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri, Sayı 33, 16(9), Ocak, s.17-32.

• Özgen, Hüseyin; Özgen, Hande Mimaroğlu (2009) “Why Some Types of Business Groups Fall Behind Others? The Case of Regional Networks in Turkey,” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, Ekim, s.325-334.

• Özgen, Hüseyin; Mimaroğlu, Hande (2008) “Business Groups in Emerging Markets: The Case of Turkey,” Journal of Global Strategic Management, 3, June, p.138-145.

• Mimaroğlu, Hande; Özgen, Hüseyin (2008) “Örgütlerde Güç Eşitsizlikleri ve Cinsel Taciz,” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), s.321-334.

• Mimaroğlu, Hande; Özgen, Hüseyin (2008) “Örgütlerde Güncel Bir Sorun: “Mobbing,” Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8 Sayı: 15, s.201-226.

• Kılıç, Kemal Can; Efeoğlu, İ. Efe; Mimaroğlu, Hande; Özgen, Hüseyin (2008) “Adana İlindeki Özel Sağlık Merkezlerinde Çalışan Personelin İş-Aile Yaşam Çatışmasının Örgütsel Bağlılık, İş Doyumu ve İş Stresine Etkisi Üzerine Bir Araştırma,” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), Ekim, s.241-254.

• Mimaroğlu, Hande (2005) “Mersin-Taşucu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Turizm Faaliyetlerinin Bölge Ekonomisine Etkileri,” Kıbrıs Mektubu Dergisi, 18 (6), Kasım-Aralık, s.13-14.

Sunuları

• Özgen, Hande Mimaroğlu (2010) “Psikolojik Sözleşme ve Boyutlarının Güven Üzerindeki Etkileri: Sivas İli Kamu Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma,” 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Adana, 20-22 Mayıs, s.747-759.

• Özgen, Hande Mimaroğlu (2009) “Sürdürülebilir Çiftlik Turizmi İçin Stratejik Planlama Önerileri,” 10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Mersin, 21-24 Ekim, s.541-554.

• Özgen, Hüseyin; Taşer, Ramazan; Mimaroğlu, Hande (2008) “Performance Appraisal Practices at Tourist Accomodation and Hospitality Organizations,” First International Conference on Management and Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspectives, Proceedings Book, Vol.2, Tirana/Arnavutluk, 28-29 March, p.335-348.

• Karademir, Bahattin; Mimaroğlu, Hande; Özgen, Hüseyin (2008) “Why Certain Types of Business Groups Fall Behind Others? The Rise, Fascinating Growth, and Downfall of EGS Holding,” Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, Book of Extended Abstracts, İstanbul, June 13-15, p.104.

• Mimaroğlu, Hande; Özgen, Hüseyin (2008) “Çalışanların Psikolojik Sözleşmelerini Sarsan Güç Oyunları: Psikolojik ve Cinsel Taciz,” 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya, 16-18 Mayıs, s.33-40.

Yönettiği Tezler