Kısa Özgeçmiş (BIO)

1984 yılında İzmir’de doğmuştur. 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirmiştir. 2010 yılında ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini almış ve halen aynı Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2009-2015 yılları arasında ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Kentsel siyaset, kent sosyolojisi, kentsel güvenlik, yerel yönetimler, kamu yönetiminde kuram ve uygulama, bilimsel araştırma yöntemleri ve turizm politikaları gibi konularda çalışmaktadır. Nisan 2015 tarihinden bu yana Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Akademik Özgeçmiş

Lise: Çeşme Anadolu Lisesi - 2002 Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü - 2007

Yüksek Lisans: ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı - 2010

Doktora: ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı – Halen devam etmektedir.

Akademik Deneyimleri:

• TODAİE Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi, 03.04.2015- Halen devam etmektedir.
• TODAİE Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Yeni Yasal Düzenlemeler Işığı Altında Hizmet Sunum Yöntem Arayışı Araştırması, Araştırmacı 01.03.2015-31.12.2015.
• ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim, Araştırma Görevlisi, 01.04.2009-03.04.2015.
• TODAİE AFAD 2013-2015 Ülke Durum Raporu Projesi, Araştırmacı, 01.09.2014-31.12.2014.
• TODAİE Türkiye’de Parlamenter Sistem (İşleyiş ve Sorunların Ampirik Betimlemesi) TODAİE Projesi, Araştırmacı, 2013-2014.
• ODTÜ Bilimsel Araştırma Projesi (BAP-1) Ankara Siteler’de Çalışan Genç İşçilerin Farklı Ölçeklerde Maruz Kaldıkları Dışlanma Süreçleri, Araştırmacı, 2011-2012.
• TODAİE Türkiye’de İl Büyüklüğünün Sayısal Ölçeklendirilmesi TODAİE Projesi Araştırmacı 2011-2012.
• ODTÜ-Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Mobilyacılar Sitesi (Siteler) Envanter Çalışması, Proje Asistanı,15.07.2011-15.08.2011.

Dersler

Yayınları

• Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

o Tezcan, Ayhan Melih – Poyraz, Ufuk (2013), “Kamu Yararı Kavramının ve Türkiye’deki Yasal Dayanaklarının Kentsel Politikalar Açısından Değerlendirilmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 22 (1), s. 1-21.
• Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Basılan Bildiriler

o Poyraz, Ufuk, Yaşar, Ceren Gamze, ve Tezcan, Ayhan Melih (2014), “Kentsel Dönüşümün Yasal-Yönetsel Boyutunun Dönüşümünün Tipolojiler Aracılığıyla Okunması: Ankara Örneği” Der. Deniz İşçioğlu, Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları Bildiriler Kitabı (Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu), s. 577-593.
o Tezcan, Ayhan Melih ve Penpecioğlu, Mehmet (2009), “Neoliberal Kentleşme ve Kıyı Kentlerinde Mutenalaştırma: İzmir Alaçatı Üzerine Bir Değerlendirme”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Kentleri Korumak/Savunmak Bildiriler Kitabı, Korza Yayıncılık, Ankara, s.501-522.
o Tezcan, Ayhan Melih – Penpecioğlu, Mehmet – Yıldırım, Burcu – Koramaz, Beren – Yaşar, Ceren Gamze – Karabulut, Emel – Mengilli, Funda – Tuçaltan, Gül – Nakiboğlu, Süphan – İlkay, Yasemin (2009), “Toplumcu Yerel Yönetimler Atölyesi”, Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Korza Yayıncılık, Ankara, s.317-335.

Sunuları

• Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

o Tezcan, Ayhan Melih (2013), “Territoriality of Urban Security in the Case of Ankara, Turkey”, The 2013 Meeting of the World Society of Ekistics: The Cities, Security and Poverty, Konferansına Sunulan Bildiri, 7-10 Temmuz 2013.

• Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

o Yaşar, Ceren Gamze, Tezcan, Ayhan Melih ve Poyraz, Ufuk (2015), “Kırda Spekülasyon ve İmar: Ankara Örneği” IX. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), 7-9 Mayıs 2015.
o Tezcan, Ayhan Melih (2013), “Kentsel Güvenliğin Yerselliği”, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı Öğrenci Konferansı’na Sunulan Bildiri, 26-27 Nisan 2013.
o Tezcan, Ayhan Melih ve Poyraz, Ufuk (2012), “Türkiye’de İnsan Hakları Mücadelesi ve Sivil Toplum Örgütleri”, 4. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansına Sunulan Bildiri, 27- 29 Eylül 2012.

Yönettiği Tezler