ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

 Şubede Araştırma Faaliyetleri Dört Biçimde Yerine Getirilmektedir;
 I. HÜKÜMETLERDEN GELEN TALEPLER ÜZERİNE YAPILAN GENEL KAMU YÖNETİMİ  ARAŞTIRMALARI.   
 TODAİE`nin araştırma etkinliklerinin bir bölümünü, kamu yönetiminin bütününü veya bir kesimini ilgilendiren, yönetimin ve yönetimle ilgili alanların çeşitli sorunlarını içeren genel nitelikli araştırmalar oluşturmaktadır. Enstitü geçmişten bugüne pek çok araştırma projesini başarı ile gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında en çok tanınanı, Türkiye‘nin ilk ve en geniş kapsamlı kamu yönetimi araştırması olan ve MEHTAP kısa adıyla bilinen "Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporu" dur. İkinci Plan döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla TODAİE‘nin öncülüğünde oluşturulan "İdari Reform Danışma Kurulu", İdarenin Yeniden Düzenlenmesi: İlkeler ve Öneriler başlıklı çalışmayı yapmış ve sonuçlar rapor olarak yayımlanmıştır.

 1982 yılında TODAİE‘de yürütülen Kamu Yönetimi Komisyonu çalışmaları sırasında "Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi" başlıklı bir rapor yanında, doğrudan uygulama projesi niteliğinde olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin çok sayıda KHK taslakları hazırlanmıştır. Bu kararnameler, 1983 yılında yürürlüğe konulmuştur. Kamu yönetiminde örgütsel yapılanmaya ilişkin temel ilke ve standartlar getiren 3046 sayılı Kanun da bunlar arasındadır.
Kamu yönetimine bütüncül bir bakış sağlamak üzere yapılmış araştırma niteliği taşıyan Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) da Araştırma ve Yardım Müdürlüğünün genel sorumluluğu altında yürütülmüştür. Anılan araştırma daha sonra, Kamu Yönetimi Araştırması: Genel Rapor olarak 1991 yılında yayımlanmıştır.


 II.  BAĞIMSIZ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ.
 2009 tarihinden itibaren Enstitüde araştırma projeleri ile ilgili önemli bir adım atılmış ve araştırmalar, sosyal araştırma kaleminden ve hükümet veya ilgili kurumlardan herhangi bir talep olmadan bağımsız olarak yürütülmeye başlanmıştır. Bu araştırma projelerinin en önemli özelliği, kamu yönetiminin her alanında, zaman serisine dayalı amprik veri üretme nitelikli olmalarıdır. Bu bakımdan, yapılan bu araştırmalar, kamu yönetimi alanında ilk geniş kapsamlı amprik araştırma olma özelliği taşımaktadır. Bu araştırmalarla Enstitü, kamu yönetimi ile ilgili istatistiki veri de üretmeye başlamıştır.


 III. KURUMLARA ÖZEL ARAŞTIRMALAR:
 Araştırma etkinlikleri içinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen istekler doğrultusunda kuruluşların yeniden yapılanma, norm kadro, iş değerlendirmesi projeleri ile stratejik planlamaya yönelik danışmanlık talepleri gerçekleştirilmektedir.  Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen istekler doğrultusunda, yeniden yapılanma, iş analizi, norm kadro ve iş değerlemesine yönelik yürütülen araştırmalar tam anlamıyla kurumsal gereksinimlerin karşılanmasına yönelik bir çerçevede gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, özel araştırmalar duruma göre, kurumsal danışmanlık hizmetleri kapsamında da yürütülebilmekte; ilgili kurumlarla ortak çalışma olarak gerçekleştirilebilmektedir. Kurumlardan gelen norm-kadro ve yeniden yapılanma araştırma talepleri, talep eden kurum tarafından finanse edilmektedir.


 IV.  BELEDİYE HİZMETLERİNE YÖNELİK BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR:
 Ayrıca, şubenin yönetsel ve mali sorumluluğu altında, Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi (YYAEM), yerel yönetimlerin sorunları ile ilgili araştırma projeleri de yürütmektedir. Bu projelerin amacı yerel yönetim sisteminin genel olarak geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve yerel yönetimlerin daha etkili ve verimli hizmet üretimi için uygulamaya yön verici araştırmalar yapmaktır.