AKADEMİK KURUL YÖNETMELİĞİ


 Akademik Kurul Yönetmeliği

Madde 1 - Enstitünün akademik faaliyetleri hakkında görüşünü bildirmek suretiyle Genel Müdüre yardımcı olacak bir Akademik Kurul kurulmuştur.

Kurul kararları istişarî niteliktedir.

Madde 2- Akademik Kurul Genel Müdür ya da yardımcısının başkanlığında Enstitü öğretim üyelerinden ve asistanların kendi aralarından seçecekleri öğretim üye sayısının üçte biri oranında asilliği onanmış doktor asistandan oluşur.

Kurul Başkanı, gerekli görülen hallerde, konuyla ilgili kişilerin toplantıya katılmasını sağlar.

Madde 3- Akademik Kurulun Görevleri :

1. Enstitünün eğitim, araştırma ve yayın politikasının esasları hakkında görüşünü bildirmek.

2. Enstitünün uzun ve kısa süreli planları, Yıllık Çalışma Programı ve program uygulamasını gösteren rapor hakkında görüşünü bildirmek.

3. Hazırlanacak eğitim programlarından Genel Müdürlükçe gerekli görülenlerin kapsam, içerik, vb. yönleriyle ders dağılımı hakkında görüşünü bildirmek.

4. Uzmanlık dallarının belirlenmesi ve öğretim üye ve yardımcılarının çeşitli dallar arasında ihtiyaca uygun bir şekilde dağılımıyla ilgili esaslar hakkında görüşünü bildirmek.

5. Öğretim üyelerinin eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında verecekleri yıllık raporları ve sorulacak sorular üzerinde yapacakları açıklamaları dinlemek.

6. Enstitüye alınacak öğretim üye ve yardımcıları için kurulacak bilim kurulu ile asistanlık ve öğretim-araştırma uzmanlığı sınav kurulları üyelikleri için öneride bulunmak.

7. Enstitü öğretim üye ve yardımcılarının bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurt içinde ve dışında düzenlenen Enstitü faaliyetleri ile ilgili uzun ve kısa süreli programlara katılmaları esaslarını önermek.

8. Genel Müdürlüğün istemi üzerine Enstitüyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında görüşünü bildirmek.

9. Genel Müdür tarafından verilen diğer konularda görüşünü bildirmek.

Madde 4- Akademik Kurul yaz tatili dışında, her iki ayda bir ve gerekli görülen diğer hallerde Genel Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü, gündemi ve ilgili bilgiler önceden yazılı olarak Genel Müdürlükçe üyelere bildirilir.

Madde 5- Akademik Kurul üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar alır. Toplantı ve karar nisabının hesaplanmasında artan kesirler gözönüne alınmaz.

Kurulun bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin 5 ve 6 ncı fıkraları ile ilgili toplantılarına sadece öğretim üyeleri katılır. Bilim ve sınav kurullarında, Üniversite ve Akademilerin öğretim üyelerine de yer verilir. Kurulun seçilecek bir üyesi sekreterlik görevini yapar.

Madde 6- Bu yönetmelik 1 Şubat 1974 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu Yönetmelik Genel Müdür tarafından yürütülür.