İCRA KOMİTESİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


 İcra Komitesi Çalışma Yönetmeliği

Madde 1- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İcra Komitesinin çalışma tarzı aşağıda yazılı hükümlerle tayin edilmiştir.

Madde 2- İcra Komitesi mûtad olarak ayda iki defa ve mümkün olduğu kadar belirli ve önceden tayin edilmiş günlerde toplanır.

İcra Komitesi Umum Müdür veya Muavini tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ve gündemi toplantıdan en az iki gün önce yazı ile bildirilir. Şu kadar ki müstacel hallerde Umum Müdür veya vekili, toplantı gününü ve gündemini şifahen bildirmek suretiyle İcra Komitesini olağanüstü toplantıya davet edebilir.

Madde 3- İcra Komitesi tam üye sayısının ekseriyetiyle toplanır. Umum Müdür veya Muavini celselere riyaset ve müzakereleri idare eder.

İcra Komitesi müzakereleri gizlidir. Müzakereler için zabıt tutulmaz.

Madde 4- Müzakere edilecek konulara ait mevcut metinler mümkün olduğu kadar gündemle birlikte üyelere dağıtılır.

İcra Komitesi başkanı lüzumlu gördüğü ve Komitenin mûtad işleri dışında hususi önem taşıyan hallerde üyelerden birisinden, gündemdeki meselelerin tetkiki ile Komitede bu konunun raportörlüğünü yapmasını isteyebilir.

Madde 5- İcra Komitesi kararları mevcudun ekseriyetiyle ve açık oyla verilir. Şu kadar ki kanun ve yönetmeliklerin gizli oyu tasrih ettiği haller mahfuzdur. Oylamada istinkâf caiz değildir. Reylerin eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf ekseriyeti kazanmış sayılır.

Madde 6- İcra Komitesi kararları, toplantıya iştirak eden üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan isterse muhalefet sebebini kısaca bildirerek imzalayabilir.

Kararlar Umum Müdür Muavini tarafından, kendisi toplantıda bulunmadığı veya toplantıya başkanlık yaptığı hallerde başkanın tensip edeceği üye tarafından tespit ve tanzim edilir.

Kararlar bir sıra numarası altında ‘İcra Komitesi Kararları Defteri‘ne yapıştırılarak muhafaza edilir. Bu defterin sayfaları ve sayfa sayısı Enstitü resmi mührü ile tasdik edilir.

Madde 7- Umumi mahiyetteki kararların, ferdi bir hadise dolayısıyla verilmiş olsalar dahi, mümkün olduğu kadar ilgili maddeler altında toplandığı tasnifli bir dosyası tutulur.

Madde 8- Her celsenin başında daha önceki toplantılarda verilmiş olan kararlardan tatbik mevkiine konulanlar hakkında Komiteye bilgi verilir.

Madde 9- 7163 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (e) bendi gereğince hazırlanmış olan işbu yönetmelik Enstitü İdare Heyetince tasdik edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Tasdik tarihi: 24 Kasım 1959

İdare Heyetinin 29 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.