AKADEMİK PERSONELİNİN YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLMELERİNDE UYULACAK YÖNTEM VE İLKELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK


 Akademik Personelinin Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerinde Uyulacak Yöntem ve İlkelere İlişkin Yönetmelik

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü akademik personelinin yurt içinde ve yurtdışında geçici görevlendirme yöntem ve ilkelerini düzenlemektir.

Madde 2- Görevlendirmeler;

a. Kısa süreli görevlendirme:

Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç aya kadar (üç ay dahil) olan görevlendirmelerdir.

İnceleme, araştırma ve uygulama için görevlendirmeler konu ile ilgili bir ön raporun Enstitü İcra Komitesince kabulü koşuluna bağlıdır.

Bilimsel toplantılara katılmak üzere yapılan görevlendirmelerde bildiri sunanlara öncelik tanınır.

b. Uzun süreli görevlendirme:

Öğretim elemanları için inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre için Enstitü İcra Komitesince onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmelerdir.

Madde 3- Öğretim elemanlarının yolluk almaksızın yurtiçinde ve yurtdışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, onbeş güne kadar Genel Müdür izin verebilir. Onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların Enstitü bütçesinden ödenmesi icabeden durumlarda Enstitü İcra Komitesinin Kararı ve Genel Müdürün onayı gereklidir.

Yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, yurtdışına gönderilen Devlet memurlarına verilen gündeliklerin aynı olmak üzere, genel hükümler çerçevesinde ödenir.

Madde 4- Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerin yapılabilmesi için Enstitü eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağının İcra Komitesince belirlenmiş olması gerekir.

Madde 5- Uzun süreli görevlendirme yapılabilmesi için:

a. Öğretim üyelerinin Enstitüde toplam olarak en az üç yıldan beri çalışmış olması koşulu aranır veya önceki uzun süreli yurtdışı görevlendirmeden sonra Enstitüye dönüş ve işe başlama tarihinden itibaren, aylık ve yolluklarını Enstitüden almış olanlar için en az üç yıl, aylık ve yolluk almayacak olanlar için en az iki yıl geçmiş olması gerekir.

Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurtdışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa görev yapacakları sürece bu elemanlar Enstitü İcra Komitesi kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilir.

İlgili elemanların aylıklı veya aylıksız izinli sayılması, yabancı ülkede temin edilen burs veya ücretin geçimini sağlayıp sağlayamayacağı esas alınarak karara bağlanır.

Öğretim üyeleri ve yardımcılarının aylıklı yurtdışı görevlendirmeleri süresi bir yılı aşamaz. Bir yıl sonunda ilgilinin isteği üzerine gerekli görüldüğü takdirde bu süre aylıksız olarak uzatılabilir.

b. Doktoralarını yapmamış bulunan asistanlar Enstitüde en az bir yıl görev yapmış olmak ve genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenmek koşuluyla yurtdışında iki yıla kadar Lisansüstü çalışma yapmak üzere görevlendirilebilirler. Doktora çalışması yapanların görevleri beş yıla kadar uzatılabilir.

Madde 6- Uzun süreli görevlendirme ve görev süresinin uzatılması, İcra Komitesince kararlaştırılır. Bir yılı aşan görevlendirmeler ve uzatmalar için Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 7- Yurtdışında görevlendirilenler; İcra Komitesince kabul edilmiş ön rapora göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporunu yurda dönmelerinden sonra bir ay içinde Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdürler.

Madde 8- Hükümetlerarası kültür anlaşmalarına göre veya Enstitünün yurtdışı kuruluşlarla yaptığı anlaşmalar gereğince yapılacak yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler, bu yönetmelikte geçen sınırlamalara bağlı değildir.

Madde 9- Bu Yönetmelik 1 Nisan 1985 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10- Bu Yönetmelik Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü tarafından yürütülür.