LİSANS ÜSTÜ ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ


 Lisans Üstü Öğretim Yönetmeliği

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2001, Resmi Gazete Sayısı: 24291

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Bu Yönetmeliğin amacı, kamu görevlilerinin kamu yönetimi ve yönetim bilimi alanında uzmanlaşmalarını sağlamak, kamu yönetiminin orta ve üst düzey yönetici ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak ve kamu yönetimi alanına öğretim elemanları yetiştirilmesine yardım etmek üzere, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü öğretim programlarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Bu Yönetmelik, en az dört yıllık lisans öğretimine dayalı tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarını kapsar.

(Değişik ikinci fıkra: RG-7/8/2011-28018) Lisansüstü öğretim, ikinci öğretim ve/veya yaz okulu biçiminde yapılabilir.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 25.06.1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 2 nci ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Bu Yönetmelikte geçen;

Akademik Kurul: TODAİE Akademik Kurulunu,

Akademik Takvim: Lisansüstü eğitimlerde dönem, yaz okulu, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Yürütme Kurulu tarafından belirlenen eğitim dönemini,

(Değişik tanım: RG-3/9/2013-28754)(2)AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

Anabilim Dalı Başkanı: TODAİE anabilim dalı başkanını,

Danışman: Enstitüde bir lisansüstü programına kayıtlı öğrencilere rehberlik etmek üzere Enstitü Yürütme Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

Doktora Yeterlik Kurulu: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere Akademik Kurul tarafından önerilen ve Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunan ve bir yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan kurulu,

Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bir konunun bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

Dönem: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan, dönem sonu sınav günleri hariç, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Yürütme Kurulu tarafından onaylanan eğitim süresini,

Enstitü: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

(Ek tanım: RG-3/9/2013-28754)(2)Genel Müdür: TODAİE Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: TODAİE Genel Müdürlüğünü,

İkinci Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği Yürütme Kurulunca atanan, Enstitüde ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

Kredi Sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini ya da AKTS`ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere Enstitüde kayıtlı olanları,

Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürü: TODAİE Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürünü,

Program Kurulu: TODAİE Program Kurulunu,

Tez Danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez çalışmalarında rehberlik etmek üzere Yürütme Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

Tez İzleme Kurulu: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

TODAİE: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

(Ek tanım: RG-3/9/2013-28754)(2)Uzaktan Eğitim Merkezi: TODAİE Uzaktan Eğitim Merkezini,

Yaz Okulu: Güz ve bahar dönemleri dışında, dönem sonu sınav günleri hariç, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Yürütme Kurulu tarafından onaylanan eğitim süresini,

Yönetim Kurulu: TODAİE Yönetim Kurulunu,

Yürütme Kurulu: TODAİE Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

 

Öğretim Dili

Madde 5- Öğretim dili Türkçe`dir.

(Değişik ikinci fıkra: RG-7/8/2011-28018) Akademik Kurulun görüşü, Yürütme Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla yabancı dilde öğretim programları ve dersler açılabilir.

 

Program Kurulu

Madde 6- Program Kurulu; yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin akademik etkinlikleri düzenlemek ve geliştirmek üzere, Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürünün başkanlığında, Akademik Kurulun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile iki yıl için görevlendirilecek dört öğretim elemanından oluşur.

 

Program Açma, Kontenjan Belirleme ve Duyuru

Madde 7- (Değişik birinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Programlar, Akademik Kurulun önerisi, Yürütme Kurulunun kararı ve Yönetim Kurulunun onayı ile açılır. Aynı usulle öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları da açılabilir. Uzaktan öğretim yoluyla açılacak programlarda verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli Uzaktan Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde Program Kurulu`nun önerisi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Program açma önerileri, derslerin kapsamı ve bu dersleri verecek öğretim elemanlarının adları ile birlikte yapılır.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-7/8/2011-28018) Programların kontenjanları, Program Kurulunun görüşü ve Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Açılacak programlar ve başvuru için gerekli koşullar ilan edilir ve kamu kurumlarına ayrıca yazı ile duyurulur.

 

Yaz okulu

Madde 8- (Başlığı ile birlikte değişik madde:RG-21/08/2007-26620)

Yaz okulunda hangi programların ve hangi derslerin açılacağına, Akademik Kurulun önerisi üzerine Yürütme Kurulu karar verir.

 

Sınav Kurulları

Madde 9- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Sınav kurulu, açılacak her program için Akademik Kurulun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile belirlenen beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Sınav kurulu giriş sınavlarını yürütür. Yazılı sınavlar, gerektiğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya benzeri kurumlara yaptırılabilir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler ve Yurt Dışında Oturan Türklerin Kabulü

Madde 10- TODAİE`nin yaptığı ikili anlaşmalar uyarınca gelenler, yabancı uyruklular ve kamu görevlisi olmayıp da yurt dışında sürekli oturan Türkler; geçerliliği ilgili kurumlarca onaylanmış lisans diplomasına sahip olmaları ve Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla belirlenen diğer koşulları yerine getirmeleri durumunda, programlara başvurabilirler.

Türkçe programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar, Yürütme Kurulunca oluşturulacak üç kişilik bir kurulun yapacağı Türkçe sınavında, programı izleyebilecek düzeyde dil bilgisine sahip olduklarını kanıtlamaları koşulu ile programa kabul edilirler. Bu sınav, gerektiğinde yurt dışında sürekli oturan Türkler için de uygulanabilir.

(Ek üçüncü fıkra: RG-7/8/2011-28018)Ortaöğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda yapmış olan yabancı uyruklular Türkçe sınavdan muaf tutulur.

 

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 11- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

(Değişik birinci fıkra: RG-3/4/2012-28253)(1)Programlara, lisans veya yüksek lisans öğreniminden sonra, belli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler arasından, her dönem Program Kurulunun önerisi, Yürütme Kurulunun kararıyla belirlenen sayıda özel öğrenci kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsündekiler en fazla iki dönem için kayıt yaptırabilirler ve her dönemde en fazla iki ders alabilirler. Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi kayıt yaptırdıkları derslerin tüm koşullarına ve gereklerine uymak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilere, izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre asıl öğrencilik hakkını kazanan özel öğrencinin aldığı derslerin başarı notu ve kredileri geçerli sayılır.

 

Kayıt

Madde 12- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjan kadar giriş sınavını kazananlar ve yedek adaylar ilan edilir; sonuçlar ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir. Giriş sınavını kazananlar, kesin kayıtlarını ilan edilen süre içinde yaptırmak zorundadır. Kaydını süresi içinde yaptırmayan ve kayıt süresinin dolmasını izleyen on gün içinde mazeret bildirmeyen adayların yerine, başarı sırasına göre yedek adaylara duyuru yapılır.

Enstitü tarafından yapılan sınav sonuçlarına ilişkin maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapılabilir. İtirazlar Yürütme Kurulu tarafından incelenir ve on gün içinde karara bağlanır.

 

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

Madde 13- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Programların yürütülmesinde ders vermek üzere Enstitü öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri arasından; tez danışmanlığı yapmak üzere de Enstitü öğretim üyeleri arasından Yürütme Kurulu kararıyla görevlendirme yapılır. Başka bir yükseköğretim kurumundan ya da yükseköğretim kurumları dışından da uzmanlık gerektiren konularda görevlendirme yapılabilir.

 

Devam Durumu

Madde 14- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Derslere devam zorunludur. Dönem içinde bir derse mazeretsiz olarak 6 saatten fazla devam etmeyen öğrenci dönem sonu sınavına giremez ve dersi tekrarlar. Devamsızlık nedeniyle üç dersten kalan öğrencinin durumu çalıştığı kuruma bir yazı ile bildirilir.

 

Mazeret

Madde 15- (Başlığı ile birlikte değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Öğrencilerin mazeretinin geçerli olabilmesi için mazeretini belirten belgenin Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Belgelendirilmesi koşuluyla görevlendirme, sağlık sorunu, doğal afet, anne, baba, eş, kardeş, çocuğunun ve eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü; evlilik, çocuk doğumu ve evlat edinme gibi durumlarda kamu görevlilerine yasal olarak tanınan süre kadar mazeretli sayılırlar.

(Değişik ikinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Öğrenciler mazeretlerini, sağlık raporu alınması durumunda rapor süresinin dolduğu, diğer durumlarda olayın meydana geldiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde bildirirler. Bu sürede bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti, Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmiş olsa dahi toplam mazeret süresi her bir ders için toplam ders saatinin %15`ini aştığı takdirde, öğrenci o dersten başarısız sayılır. Mazereti geçerli sayılan öğrenci devam edemediği dersi/dersleri açıldığı dönemde tekrarlar.

Dönem sonu sınavına geçerli sayılan mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, uygun görülecek bir zamanda sınava alınır.

 

Kayıt Dondurma

Madde 16- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

(Değişik ilk cümle: RG-3/9/2013-28754)(2)Öğrenciler yüksek lisans süresi içinde en fazla iki dönem, doktora süresi içinde en fazla üç dönem kayıt dondurabilir. Öğrencilerin kayıtları, aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek koşulu ile dondurulabilir:

a) En az iki aylık sağlık raporu alınması durumunda;

b) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması durumunda, askerlik hizmetinin sonuna kadar;

c) Yurtdışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri durumunda;

ç) Kurumları tarafından yurtdışında görevlendirilmeleri durumunda;

d) Yasal ücretsiz doğum izni kullanıldığı durumda;

dondurulabilir.

(Değişik ikinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Kayıt dondurma süresi biten öğrenci kaydını yeniler.

 

Derslerin Açılması

Madde 17- Derslerin en az ve en çok kaç öğrenci ile açılacağı, Program Kurulunun önerisi üzerine Yürütme Kurulu kararıyla belirlenir.

 

Ders Kaydı

Madde 18- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Öğrenciler, dersler başlamadan önce, belirlenen takvim ve ilkelere göre ders kayıtlarını yaptırırlar.

Programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilen danışmanlar tarafından yürütülür.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Kurumlarından eğitim süresince izinli olduğuna dair belge getirerek kayıt yaptırmış öğrencilerin, geçerli sayılan bir mazereti olmaksızın ders kayıtlarını süresi içinde yaptırmamaları halinde bu durum çalıştığı kuruma bir yazı ile bildirilir.

 

Yatay Geçiş Koşulları

Madde 19- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

TODAİE ya da başka yükseköğretim kurumlarındaki programlardan yatay geçiş koşulları, muaf tutulacak ders sayısı ikiyi geçmemek üzere, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile belirlenir.

 

Notlarda Maddi Hata Durumu

Madde 20- Öğrenciler, sınav notlarına ilişkin maddi hata itirazlarını notların ilanından başlayarak 15 gün içinde Genel Müdürlüğe yaparlar.

(Değişik ikinci fıkra: RG-7/8/2011-28018) Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak inceleme, bütün yanıtların değerlendirilip değerlendirilmediği, not toplamının doğruluğu ve duyuru listelerine doğru yazılıp yazılmadığı konuları ile sınırlıdır.

 

Sınavlar

Madde 21 – (Başlığı ile birlikte değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eşzamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Yürütme Kurulunca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için, yaz okulu da dahil olmak üzere, dönem sonlarında bütünleme sınavı hakkı tanınır. Başarılı olunan derslerden not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girilemez. Final sınavında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da geçerlidir. Bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için telafi sınavı verilmez. Seminer, Dönem Projesi, Yüksek Lisans Tezi ve benzeri derslerin bütünleme sınavları yapılmaz.

Giriş sınavlarında kopya çektiği saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır. Lisansüstü ders sınavlarında kopya çektiği; ödev, proje ya da tezlerinde intihal yaptığı belirlenen öğrenciler başarısız sayılır. Bu öğrenciler hakkında tespit, ihbar ya da şikâyet üzerine ayrıca disiplin soruşturması açılır.

 

Disiplin İşleri

Madde 22- Lisansüstü öğretim programlarının öğrencileri, TODAİE Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine bağlıdırlar.

 

İKİNCİ KISIM

Yüksek Lisans Programları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları, Katılma Şartları, Sınavlar ve Değerlendirme

 

Yüksek Lisans Programları

Madde 23- (Değişik madde: RG-21/08/2007-26620)

(Değişik birinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Yüksek lisans programları, birinci öğretimde tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir. İkinci öğretim sadece tezsiz program olarak yürütülebilir.

(Değişik ikinci fıkra: RG-7/8/2011-28018) İkinci öğretimin hangi alanlarda ve ne zaman uygulanacağı, Akademik Kurulun görüşü alınarak Yürütme Kurulunca belirlenir.

İkinci öğretim, yaz okulu biçiminde de düzenlenebilir.

(Değişik dördüncü fıkra: RG-7/8/2011-28018) Öğretim, güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Yaz okulunda yüksek lisans dersleri açılabilir.

 

Programlara Katılma Koşulları

Madde 24- Programlara katılabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi zorunludur:

a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren bir yüksek öğretim kurumunu ya da bunlara denkliği yetkili makamca onanmış yabancı ülkelerdeki benzerlerini bitirmiş olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olmak,

c) (Değişik: RG-7/8/2011-28018)Dört yıllık lisans öğreniminden sonra en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu kurum ve kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşlarında (askerlik dâhil) fiili olarak çalışmış olmak (Yabancı uyruklu öğrenciler için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma koşulu aranmaz),

d) Programa katıldığı tarihte 45 yaşını geçmemiş olmak,

e) (Değişik: RG-3/4/2012-28253)(1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 45 puan almış olmak ve sözlü sınav yapıldığı durumda, ALES sınav sonuç belgesini en geç sözlü sınava kadar ibraz etmek,

f) (Ek: RG-21/08/2007-26620) (Değişik: RG-7/8/2011-28018) Giriş sınavında başarılı olmak,

g) (Ek: RG-21/08/2007-26620) (Değişik: RG-3/9/2013-28754)(2) Gündüz programlarına devam edebilmek için eğitim süresince kurumlarından izinli olduğunu belgelemek.

ğ) (Ek: RG-3/9/2013-28754)(2)Yürütme Kurulu tarafından belirlenerek sınavdan önce ilan edilmesi halinde başvuran adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeleri sunmak.

(Ek ikinci fıkra: RG-7/8/2011-28018) (Değişik ikinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2) Yabancı dilde öğretim programlarına başvuracak adaylardan, birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen belge istenmez. Bunlardan YDS`den en az 80 puan karşılığına denk kabul edilen TOEFL, GRE, DELF, DALF, ZD, ZDfB ve ZMP gibi uluslararası geçerliliği bulunan belge istenir. İkinci öğretim programlarında ise birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen koşul aranmaz.

 

Giriş Sınavı ve Başarı Notu

Madde 25- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Giriş sınavı Akademik Kurulun önerisi, Yürütme Kurulunun kararı ve Yönetim Kurulunun onayı ile yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Sınavlarda adayın genel yeteneği, genel kültürü ve alan bilgisi ölçülür.

Sözlü sınava, yazılı sınavda en yüksek puanı alan öğrenciden başlayarak, yazılı sınav yapılmamış ise ALES sınavında eşit ağırlıklı puan türünde en yüksek puanı alan öğrenciden başlayarak, Programlara kabul edilecek öğrenci sayısının iki katı kadar aday çağırılır.

Hangi programlarda yabancı dil bilgisi aranacağı ve yabancı dil sınavının nasıl yapılacağı, Akademik Kurulun önerisi üzerine Yürütme Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Giriş sınav notu; yazılı veya sözlü sınav notu, ikisi birden yapıldığında ise yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.

Başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %10, giriş sınav notuna %40 ağırlık verilir. Yabancı dil aranan durumlarda; ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %10, yabancı dil sınavı sonucuna %20, giriş sınav notuna %20 ağırlık verilir. Yabancı uyruklulara yönelik yüksek lisans programlarında, lisans mezuniyet notuna %20, yabancı dil sınav sonucuna %40, giriş sınav sonucuna %40 ağırlık verilir.

Her program için kontenjan, başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanarak doldurulur.

 

Ara Sınavlar

Madde 26- (Değişik birinci fıkra: RG-7/8/2011-28018) Öğrenciler, her dönem içinde derslerden en az bir kez ara sınavına girerler. Ara sınav, ilgili mevzuata göre hazırlanmış ödev ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir.

(Değişik ikinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Öğrenciler, dönem sonu sınavlarına girebilmek için ara sınavdan tam notun en az % 50`sini almak zorundadır. Birden fazla ara sınav yapılması durumunda notların aritmetik ortalaması alınır.

 

Dönem Sonu Sınavları

Madde 27- Dönem sonu sınavları, belirlenen ve duyurulan tarihlerde yapılır. Bu sınavlar, Tez Yazma Yönergesine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevlerinin değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir.

(Mülga ikinci fıkra: RG-3/4/2012-28253)(1)

(Değişik üçüncü fıkra: RG-7/8/2011-28018) Başarı notu, ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

 

Başarı notu

Madde 28- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

(Değişik birinci fıkra: RG-3/4/2012-28253)(1)Ara sınav ve dönem sonu sınavları, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı sayılmak için, ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

Notlar, öğrenci işlerine teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda yer alan değerler dikkate alınarak harf notu haline çevrilebilir.

Puan

Dönem Ders Notu

Katsayı

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2.0

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1.0

50-59

FD

0.5

49 ve aşağısı

FF

0

 

 

(Değişik üçüncü fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)AKTS kullanılacak ise; Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.

Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere Başarılı (BŞ), başarı ile sürdüremeyen öğrencilere Başarısız (BŞZ) notu verilir. Ayrıca, uzmanlık alan dersleri de başarılı (BŞ)ya da başarısız (BŞZ) olarak değerlendirilir.

(Ek fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)E (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. E notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. E notunun süresi, lisansüstü tez ve teze ilişkin derslerde akademik takvimde belirtilen tarihe kadar uzatılabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Tezli Yüksek Lisans Programının Amacı

Madde 29- Programın amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

 

Ders ve Krediler

Madde 30- (Değişik birinci fıkra: RG-7/8/2011-28018) Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere, toplam 27 krediden az olmamak koşuluyla en az 9 ders ve kredisiz bir seminer dersi ile yine kredisiz olan uzmanlık alanı dersini almak zorundadır. Öğrenciler, açılan seminer ve uzmanlık alanı dersi ile düzenlenen konferanslara katılmak zorundadır.

Dersler; zorunlu, koşullu seçmeli ve seçmeli türden olmak üzere, her yıl Program Kurulunun önerisi, Akademik Kurulun görüşü ve Yürütme Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-7/8/2011-28018) Öğrenci, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun onayı ile TODAİE`de açılmış diğer programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki programlardan bir dönemde en fazla iki ders alabilir.

 

Seminer Dersi

Madde 31- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Seminer dersine devam zorunludur. Seminer raporu, ilgili mevzuata uygun olarak yazılır. Seminer dersi, dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

 

Öğrenim Süresi

Madde 32- Program dört dönemde tamamlanır.

(Değişik ikinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2) Kredilerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, ancak tezini dört dönemin sonuna kadar bitiremediği için tez sınavına giremeyen öğrenciye, tez danışmanının önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile en fazla iki dönem ek süre verilebilir. Tezini ek süre bitiminde de tamamlayamayanlar, Yürütme Kurulu tarafından belirlenen koşullara göre öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

 

Dönem Başarı Koşulu

Madde 33- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Öğrenci, her dönemde aldığı derslerin en az üçünden, yaz okulunda ise en az birinden başarılı olmak zorundadır. Devamsızlık nedeniyle üç dersten kalan öğrencinin durumu çalıştığı kuruma bir yazı ile bildirilir.

 

Ders Tekrarı (Değişik başlık: RG-7/8/2011-28018)

Madde 34- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Başarısız olunan zorunlu dersler, izleyen dönemlerde ya da yaz okulunda tekrar alınır. Ankara dışında görev yapan öğrenciler, tekrar almaları gereken derslerin, Program Kurulunun uygun görmesi koşuluyla, görev yaptıkları yerde bulunan bir üniversitenin, sosyal bilimler enstitüsü programından alabilir.

Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alabileceği gibi seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir.

 

Tez konusu, tez danışmanlığı, uzmanlık alanı dersi

Madde 35- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

(Değişik birinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Program Kurulu, tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin ikinci dönemin tamamlanmasından önce önerdikleri üç konuyu değerlendirerek Yürütme Kuruluna her öğrenci için bir tez danışmanı önerir. Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla, her öğrenci için, ders seçiminde danışmanlık yapmak üzere, birinci dönem başlamadan önce bir öğretim üyesi görevlendirilir.

Tez konusunun niteliği gerektiriyorsa, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile ikinci bir tez danışmanı görevlendirilebilir.

Tez öğrencisi, üçüncü dönemin başından itibaren her dönem kayıt yaptırmak zorundadır.

(Değişik dördüncü fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Tez danışmanı, danışman olarak atanmasını izleyen aybaşından itibaren, danışmanı olduğu her öğrenci için, diğer akademik ve idari yükümlülük ve görevlendirmelerine ek olarak uzmanlık alanı dersi olarak, haftada üç saati geçmemek koşuluyla ve danışmanlık görevinin sona ermesine kadar, her dönem bir ders açabilir.

 

Tez Çalışması Ara Raporu

Madde 36- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Tezli programı seçen öğrenci ikinci dönemin tamamlanmasını izleyen bir ayın içinde tez önerisini danışmanına teslim eder. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez çalışmaları ile ilgili olarak üç ayda bir ara raporu hazırlar ve danışmanına verir.

Hazırlanan ara raporlar, tez danışmanı tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir ve en geç on gün içinde öğrenci işlerine teslim edilir. İkinci tez danışmanının görevlendirilmesi durumunda, ortak değerlendirme yapılır.

(Mülga üçüncü fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)

 

Tezin Niteliği, Yazımı ve Teslimi

Madde 37- Tez, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandığını gösterir bir nitelik taşımalıdır.

(Değişik ikinci fıkra: RG-7/8/2011-28018) Tez, ilgili mevzuata uygun olarak yazılır ve çoğaltılır. Tezin, Türkçe programlarda Türkçe, yabancı dilde yapılan programlarda ise söz konusu yabancı dilde yazılması ve Türkçe ve İngilizce özetlerinin bulunması gerekir. Tez, programın tamamlanması için öngörülen tarihte, tez danışmanının onayını taşıyan bir dilekçe ekinde teslim edilir.

(Mülga üçüncü fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)

 

Tez Kurulu

Madde 38- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Tez Kurulu, biri tez danışmanı olmak üzere ve en az biri başka bir anabilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen, üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, biri başka bir anabilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci tez danışmanı kurul üyesi olamaz.

Tez kurulu üyeleri, tez danışmanının görüşü ve Program Kurulunun önerisi ile Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilir.

 

Tez Sınavı

Madde 39- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Tez Kurulu üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlamak üzere en geç iki ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Kurul üyelerinin tezle ilgili kişisel değerlendirme raporları, tez sınavı başlamadan önce, öğrencinin dosyasına konulmak üzere, teslim edilir.

Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru/yanıt bölümünden oluşur. Tez sınavı, değerlendirme hariç, izleyicilere açık yapılır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra, Kurul çoğunlukla kabul, ret ya da düzeltme kararı verir. Kurul, karar tutanağını tez sınavını izleyen üç gün içinde, öğrenci işlerine teslim eder.

Tezine düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının kendisine bildirildiği tarihten başlayarak, en geç üç ay içinde istenen düzeltmeleri yapar ve tezini aynı kurul önünde yeniden savunur.

Tezi kabul edilen öğrenci, ilgili mevzuata göre hazırlanmış tezinin üç adet basılı ve bir adet elektronik kopyasını en geç bir ay içinde öğrenci işlerine teslim eder.

Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci Yürütme Kurulu tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

 

Tezli Yüksek Lisans Diploması

Madde 40- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Tezi kabul edilen ve diğer koşulları yerine getiren öğrenciye, Genel Müdür ile Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürünün imzasını taşıyan ve tezli programı tamamladığını belirten Yüksek Lisans Diploması verilir. Diplomaya, programın adı ve verilen unvan yazılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programının Amacı

Madde 41- (Değişik birinci fıkra: RG-7/8/2011-28018) Programın amacı, öğrenciye mesleki konularda bilimsel bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(Mülga ikinci fıkra: RG-3/4/2012-28253)

 

Ders ve Krediler

Madde 42- (Değişik birinci fıkra: RG-7/8/2011-28018) Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere toplam 33 krediden az olmamak koşuluyla en az 11 adet ders ve kredisiz bir dönem projesi dersi alır.

(Değişik ikinci fıkra: RG-21/08/2007-26620) Yaz Okulunda, Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerine öncelik tanınır.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-7/8/2011-28018) Dersler; zorunlu, koşullu seçmeli ve seçmeli olmak üzere, her yıl Akademik Kurulun görüşü Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(Değişik dördüncü fıkra: RG-7/8/2011-28018) Öğrenci, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun onayı ile TODAİE`de açılmış diğer programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki programlardan bir dönemde en çok iki ders alabilir.

 

Dönem Projesi Dersi

Madde 43- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Dönem projesi dersine devam zorunludur. Proje raporu, ilgili mevzuata uygun olarak yazılır ve dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

Proje raporunun bir örneği, projeyi yöneten öğretim üyesinin onayı ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Öğrenim Süresi

Madde 44- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Programı üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar Yürütme Kurulunca belirlenen koşullara göre öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

 

Dönem Başarı Koşulu

Madde 45- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Öğrencilerin devam ettikleri birinci ve ikinci dönemlerde en az üçer, Yaz Okulunda ise en az bir dersten başarılı olmaları gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencilerin durumu kurumlarına yazı ile bildirilir.

 

Ders Tekrarı (Değişik madde başlığı: RG-7/8/2011-28018)

Madde 46- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Başarısız olunan zorunlu dersler, izleyen dönemlerde ya da yaz okulunda tekrarlanır. Ankara dışında görev yapan öğrenciler, tekrar aldıkları dersleri, Program Kurulunun uygun görmesi koşuluyla, görev yaptıkları yerde bulunan bir üniversitenin sosyal bilimler enstitüsü programından alabilir.

Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alabileceği gibi seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir.

 

Danışman Atanması

Madde 47- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla, her öğrenci için, ders seçiminde rehberlik etmek üzere, birinci dönem başlamadan önce bir öğretim üyesi görevlendirilir.

 

Yeterlik Sınavı

Madde 48- (Değişik birinci fıkra: RG-7/8/2011-28018) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenciler için Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile yeterlik sınavı yapılabilir. Yeterlik sınavı yapıldığı durumlarda, belirlenen sınav kurulu en geç iki ay içinde sözlü olarak yeterlik sınavını yapar.

Sınav kurulu, kararını oy çokluğu ile başarılı ya da başarısız olarak verir. Kurul, en geç üç gün içinde, kararını Genel Müdürlüğe bildirir.

(Mülga üçüncü fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)

 

Yüksek Lisans Diploması

Madde 49- (Değişik birinci fıkra: RG-7/8/2011-28018) Derslerini, dönem projesini ve yapıldığı takdirde yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciye, Genel Müdür ile Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürünün imzasını taşıyan ve tezsiz programın tamamlandığını belirten Yüksek Lisans Diploması verilir.

(Ek fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Yürütme Kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Yürütme Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(Değişik ikinci fıkra: RG-21/08/2007-26620) Diplomaya programın adı ve verilen unvan yazılır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Doktora Programı

 

Doktora Programının Amacı

Madde 50- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Programın amacı, öğrenciye alanında bağımsız araştırma ve inceleme yapma, olay ve olguları bilimsel bir bakış açısı ile inceleyerek yorumlar geliştirme ve yeni sentezlere ulaşma yetenekleri kazandırmaktır.

 

Giriş Sınavına Kabul Koşulları(Değişik madde başlığı: RG-7/8/2011-28018)

Madde 51- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Programlara katılabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi zorunludur:

a) Lisans ya da tezli yüksek lisans diploması almış ve yüksek lisans derecesinin yurtdışından alınmış olduğu durumlarda denklik belgesi olmak.

b) Doktora programına öğrenci kabulünde YDS`den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS`den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması gerekir. Gerektiğinde, yabancı dil sınavları, Akademik Kurulun önerisi üzerine Yürütme Kurulunun kararı ile TODAİE tarafından da yapılabilir. Hangi yabancı dillerin kabul edileceği, Akademik Kurulun önerisi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

c) Yüksek lisans mezuniyet notunun; tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 75 puan, tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 85 puan olduğunu belgelemek.

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)`ndan başvurdukları programın puan türünde yüksek lisans derecesiyle başvurulması durumunda en az 65, lisans derecesiyle başvurulması durumunda 80 puan almış olmak.

d) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 75 veya muadili bir puana sahip olması.

e) Yürütme Kurulu tarafından belirlenerek sınavdan önce ilan edilmesi halinde başvuran adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeleri sunmak.

 

Doktora Giriş Sınavı ve Başarı Notu

Madde 52- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Adaylar, ilanda belirtilen süre içinde, istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurur.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Doktora programlarına başvuru koşullarını yerine getiren adaylar, ilan edilen yer ve zamanda yazılı ve sözlü sınava alınır. Sınav kurulu, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla görevlendirilen en az üç asıl, iki yedek üyeden oluşur.

Başarı notunun hesaplanmasında; 100 üzerinden tam nota dönüştürülen ALES puanının %50`si, yüksek lisans not ortalamasının %10`u, yabancı dil puanının %10`u ve giriş sınavında tam not üzerinden alınan notun %30`u alınarak hesaplanır. Sözlü sınava girmeyen veya sözlü sınav notu 70`in altında olan adaylar için genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.

Adayların başvurdukları program içindeki sıralaması, sözlü jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Sözlü jürisi, sıralaması yapılan adaylardan hangilerinin başarılı sayılacaklarına karar verir ve bu kararını bir tutanakla Genel Müdürlüğe bildirir. Söz konusu öğrencilerin başvurdukları programlara kesin kabulü, Yürütme Kurulu kararı ile olur.

52 nci maddenin altıncı fıkrasına göre, önce bilimsel hazırlık programına alınmaları koşuluyla doktora programlarına katılmaları uygun bulunan adayların bu durumu, sözlü jürisince hazırlanan tutanaklarda belirtilir. Bu adayların öğrencilik durumları, aynı maddeye göre yapılacak işlemlerden sonra kesinlik kazanır.

(Değişik yedinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Yüksek lisans derecesini başvurduğu doktora programından farklı bir alanda almış olan adaylardan, diğer koşulları karşılamak şartıyla, doktora programından önce kendileri için uygun bulunacak bir bilimsel hazırlık programını tamamlamaları istenebilir. Bilimsel hazırlık programı, öğrencinin en fazla iki dönemde tamamlaması gereken yüksek lisans derslerinden oluşur. Öğrenci her dönemde en fazla iki ders alabilir. Bu dersler, doktora programına kayıt aşamasında Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile belirlenir ve öğrenciye bildirilir. Öğrenci, bilimsel hazırlık programı kapsamında öngörülen tüm dersleri iki dönem içinde ve her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alarak tamamlamak zorundadır. Öğrenci, açılması durumunda yaz öğretimi kapsamında da bilimsel hazırlık dersleri alabilir. Bilimsel hazırlık programında başarılı olan öğrenci doktora derslerini almaya hak kazanır. Bilimsel hazırlık programında geçen süre, bu Yönetmelikte belirtilen doktora öğrenim süresine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, doktora genel başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 

Ders ve Krediler

Madde 53- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Dersler; zorunlu, koşullu seçmeli ve seçmeli türden olmak üzere, her yıl Program Kurulunun önerisi, Akademik Kurulun görüşü ve Yürütme Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(Değişik ikinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Her ders saati bir kredidir. Öğrenci, dönemler arasında dengeli olmak üzere, en az yedi ders olmak üzere, toplam 21 kredilik ders ile kredisiz olan uzmanlık alanı dersini almak zorundadır. Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 48 kredilik on altı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Her dönemde bu derslerden biri, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarından veya Enstitüde yürütülen diğer doktora programlarından seçilebilir. Dersler yaz okulunda da açılabilir.

 

Öğrenim Süresi

Madde 54- (Değişik madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Doktora programının süresiyle ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile belirlenir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını (a) bendinde belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

ç) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, Yürütme Kurulu tarafından belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

Ara Sınavlar

Madde 55- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her dönem içinde en az bir kez ara sınavına girerler ya da verilen bir ödevi yaparlar. Öğrenciler, dönem sonu sınavlarına girebilmek için ara sınavı ya da ödevden tam notun %75`ini almak zorundadır. Öğrenci, %75`in altında not aldığı dersten başarısız sayılır ve o dersi yineler. Ara sınav tarihleri, akademik takvime uygun olarak öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur. Ara sınav ya da ödev notları, dönemin bitiminden en az bir hafta önce teslim edilir.

 

Dönem Sonu Sınavları

Madde 56- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Bir dersten dönem sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenci, duyurulan tarihte dönem sonu sınavına alınır. Dönem sonu sınavı, ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir.

 

Başarı notu

Madde 57- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Bir dersten başarılı sayılmak için, hem dönem sonu sınav notunun hem de ara sınav notu ile dönem sonu sınav notunun aritmetik ortalamasının en az 80 puan olması gerekir.

Ara ve dönem sonu sınavları ile ödevler, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Notlar öğrenci işlerine teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda yer alan değerler dikkate alınarak harf notu haline çevrilebilir.

Puan

Dönem Ders Notu

Katsayı

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2.0

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1.0

50-59

FD

0.5

49 ve aşağısı

FF

0

 

 

(Değişik üçüncü fıkra:RG-3/9/2013-28754)(2)AKTS kullanılacak ise; Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.

 

Dönem Başarı Koşulu

Madde 58- (Mülga madde:RG-3/9/2013-28754)(2)

 

Ders Tekrarı (Değişik madde başlığı:RG-7/8/2011-28018)

Madde 59- (Değişik madde:RG-3/9/2013-28754)(2)

Başarısız olunan zorunlu dersler, izleyen dönemlerde ya da yaz okulunda tekrar alınır. Ankara dışında görev yapan öğrenciler, tekrar almaları gereken derslerin, Program Kurulunun uygun görmesi koşuluyla, görev yaptıkları yerde bulunan bir üniversitenin, sosyal bilimler enstitüsü programından alabilir.

Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alabileceği gibi Program Kurulu tarafından uygun görülmek koşulu ile seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir.

 

Yeterlik Sınavı

Madde 60- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin programın temel konularındaki bilgisinin sınanmasıdır. Sınavlar, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(Değişik ikinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Sınava girmek için yüksek lisans derecesi olanların 21, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanların 42 krediyi tamamlamış olması gerekir.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Öğrencinin yeterlik sınavına alınması için, derslerini başarı ile tamamlamış olması gerekir.

Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Öğrenci, yazılı sınavın yapıldığı tarihi izleyen en geç üç gün içinde sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav birlikte değerlendirilir. Doktora Yeterlik Kurulunun belirlediği sınav sonuçları, sözlü sınavın yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde öğrenciye duyurulur.

Doktora Yeterlik Kurulu; doktora yeterlik sınavını yapmak üzere, Akademik Kurulun önerdiği öğretim üyeleri arasından Yürütme Kurulu tarafından bir yıl için seçilen ve beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Yeterlik sınavı, Doktora Yeterlik Kurulu tarafından ya da bu Kurul tarafından önerilen ve Yürütme Kurulunca görevlendirilen Yeterlik Sınav Kurulunca yapılır. Yeterlik Sınav Kurulu, biri tez danışmanı ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik Sınav Kurulu, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

(Değişik yedinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Yeterlik Sınav Kurulu, yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile en fazla iki ders almasını isteyebilir.

(Değişik sekizinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde yeterlik sınavına tekrar alınır. Mazereti Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, mazeretin ortadan kalktığı tarihten sonraki dönemde yeterlik sınavına alınır.

 

Doktora Yeterlik Kurulu

Madde 61- (Mülga madde: RG-7/8/2011-28018)

 

Tez Konusu ve Tez Danışmanlığı, Uzmanlık Alanı Dersi

Madde 62- (Başlığı ile birlikte değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Program Kurulu, öğrencinin görüşünü alarak ve öğretim üyelerinin danışmanlık yükünü de göz önüne bulundurarak en geç üçüncü dönem başına kadar, her öğrenci için bir tez danışmanı ve öğrenci ile danışmanın birlikte belirleyeceği tez konusunu Yürütme Kuruluna önerir.

Yürütme Kurulu, öğretim üyeleri arasından bir danışmanı görevlendirir. Tez konusunun niteliği gerektiriyorsa, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararıyla ikinci danışman görevlendirilebilir.

Öğrenci, tez danışmanının atanması sonrasında, her dönem kayıt yaptırır.

(Değişik dördüncü fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Tez danışmanı, danışman olarak atanmasını izleyen aydan itibaren, danışmanı olduğu her öğrenci için, diğer akademik ve idari yükümlülük ve görevlendirmelerine ek olarak uzmanlık alanı dersi olarak, haftada üç saati geçmemek koşuluyla ve danışmanlık görevinin sona ermesine kadar, her dönem bir ders açabilir.

 

Tezin Niteliği, Yazımı ve Teslimi

Madde 63- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime özgün katkıda bulunma, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Tez, TODAİE ilgili mevzuata uygun olarak yazılır.

Tezin Türkçe yazılması ve Türkçe ve İngilizce özetlerinin bulunması gerekir.

TODAİE tez yazma hakkındaki ilgili mevzuata uygun olarak altı kopya olarak çoğaltılan tez, doktora programının tamamlanması için öngörülen tarihte tez danışmanının onayını taşıyan bir dilekçe ekinde öğrenci işlerine teslim edilir.

(Mülga beşinci fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)

 

Tez İzleme Kurulu

Madde 64- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Yeterlik sınavında başarılı olan her öğrenci için, yeterlik sınavını izleyen bir ay içinde Tez İzleme Kurulu oluşturulur.

Tez İzleme Kurulu, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

İkinci tez danışmanı, oy hakkı bulunmaksızın kurul toplantılarına katılabilir.

Tez İzleme Kurulunun kurulmasından sonraki dönemlerde, Program Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

 

Tez Önerisi Savunması

Madde 65- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez önerisi savunmasından en az on beş gün önce Tez İzleme Kurulu üyelerine dağıtır.

Tez İzleme Kurulu, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul ya da reddine oy çokluğuyla karar verir ve sonucu en geç üç gün içinde öğrenci işlerine bildirir.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçebilir. Bu durumda, yeni bir Tez İzleme Kurulu atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır.

(Değişik dördüncü fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Tez İzleme Kurulu, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce kurul üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda, yapılan çalışmalar özetlenir ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması kurul tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

 

Doktora Tez Kurulu

Madde 66- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Tezini teslim eden öğrencinin tez sınavını yapmak üzere, Doktora Tez Kurulu oluşturulur.

Kurul, beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin üçü, Tez İzleme Kurulunda yer alan asil üyelerdir. Diğer iki asil ve iki yedek üye, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, Yürütme Kurulunca seçilir.

 

Tez Sınavı

Madde 67- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Doktora Tez Kurulu üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlayarak en geç üç ay içinde, öğrenciyi tez sınavına almak üzere toplanır. Kurul üyelerinin tezle ilgili kişisel değerlendirme raporları, tez sınavı başlamadan önce, öğrenci dosyasına konulmak üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

Tez sınavı sözlü olarak yapılır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru/yanıt bölümünden oluşur.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra, Kurul, çoğunlukla kabul, ret ya da düzeltme kararı verir. Kurul, tez sınavını izleyen üç gün içinde, kararını bir tutanakla Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirir.

(Değişik dördüncü fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Tezine düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının kendisine bildirildiği tarihten başlayarak, en geç altı ay içinde istenen düzeltmeleri yapar ve aynı kurul önünde tezini yeniden savunur.

(Ek fıkra: RG-3/9/2013-28754)(2)Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez sınavında başarılı olan öğrenci, ilgili mevzuata göre uygun olarak hazırlanmış doktora tezinin ciltlenmiş üç basılı kopyasını ve bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

 

Doktora Diploması

Madde 68- (Değişik madde: RG-7/8/2011-28018)

Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır.

Doktora Diplomasında, öğrencinin izlediği programın adı ve verilen unvan bulunur.

 

DÖNDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 69- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, 15/2/1991 tarihli ve 20787 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı Yönetmeliği, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1- 2001-2002 eğitim-öğretim yılından önce başlamış olan Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programı öğrencilerine eski Yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam eder.

 

Geçici Madde 2- 2001-2002 eğitim-öğretim yılında başvuran adayların giriş sınavları sonunda başarı notunun hesaplanmasında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

 

Geçici Madde 3 – (Ek madde: RG-3/9/2013-28754)(2)

Bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 6/2/2013tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz. 51 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen koşullar çerçevesinde tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 85 puan şartı aranır.

 

Yürürlük

Madde 70- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 71- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

 

___________

(1) Bu değişiklik 2012-2013 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 2013-2014 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.