TODAİE ÖĞRENCİLERİNİN DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ


TODAİE Öğrencilerinin Disiplin Yönetmeliği

           Madde 1- (Değişik: Yönetim Kurulu Kararı-09/06/2011-17) Enstitü öğrencisi, Enstitü içinde ve dışında, Enstitü öğrencisine ve taşımakta olduğu memuriyet sıfatına yaraşır bir şekilde hareket etmekle ve bu sıfatlara yaraşmayan her türlü hareketten sakınmakla mükellef olup, bu yönetmelik tezli ve tezsiz yüksek lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programı öğrencilerinin disiplin ihlallerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

           Madde 2- Disiplin cezasını mucip olan hareketler şunlardır:

A- Enstitünün ilmi ve akademik çalışmasının dışında kalacak ve bu türlü çalışmaların havasını bozacak hareket ve propagandalarda bulunmak;

B- Enstitünün müsaadesi olmaksızın:

a) Enstitünün adını memleket içinde ve dışında kullanmak;

b) Enstitü içinde herhangi bir şekilde toplantı yapmak; nutuk söylemek veya söyletmek, konferans vermek veya verdirmek;

c) Enstitü içinde kitap, risale veya ilan dağıtmak, satmak veya ilan yapıştırmak;

ç)Enstitü makam, kurul veya memurlarına yanlış bilgi vermek, beyannameleri yanlış doldurmak, yanlış ihbarda bulunmak;

d) Enstitüce öğrenciye verilen her türlü belgelerin sağladığı hakları kötüye kullanmak;

e) Enstitüce asılan ilanları, programları koparmak, bozmak, değiştirmek, üzerlerine yazı yazmak ve resim yapmak;

f) Enstitünün ders ve her türlü çalışmaların ihlal etmek;

g) (Değişik: Yönetim Kurulu Kararı-09/06/2011-17) Enstitü öğretim elemanları ve idari personeline ve öğrenci arkadaşlarına karşı saygı kaidelerine uygun olmayacak şekilde hareket etmek;

h) Enstitünün her türlü eşya ve malzemesini tahrip etmek, fena kullanmak;

i)Kitaplıktaki kitapları fena kullanmak, izinsiz dışarı çıkarmak;

k) (Değişik: Yönetim Kurulu Kararı-09/06/2011-17) İmtihanlarda hile yapmak, kopya almak-vermek; ödev, proje ya da tezlerinde intihal yapmak;

l) (Değişik: Yönetim Kurulu Kararı-09/06/2011-17) İzin almadan öğretim elemanlarına ait ders notlarını fiziki ve elektronik ortamda değiştirmek, çoğaltmak, yaymak, yayımlamak;

m) Enstitü öğrencisi sıfatı ile muttali olduğu devlet sırlarını ifşa etmek.

n) (Ek: Yönetim Kurulu Kararı-09/06/2011-17) Enstitünün ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak,

o) (Ek: Yönetim Kurulu Kararı-09/06/2011-17) Enstitü içinde kumar oynamak veya oynatmak,

ö) (Ek: Yönetim Kurulu Kararı-09/06/2011-17) Enstitü tarafından kendisine tanınan dijital hakları (şifreli erişim hakkı ) başkaları ile paylaşmak; Enstitünün güvenlik uygulamaları kapsamında yer alan sınırlamaları Enstitü dışı dijital ortamlardan yararlanarak aşmak; genel, toplumsal ve etik kurallar ile yasalara aykırı ya da başkalarına zarar doğuracak şekilde kullanmak;

            Madde 3- Öğrencilerden birinin kanuni takibatı gerektiren bir suç işlediği haber alınır alınmaz ilgili makamlar haberdar edileceği gibi Enstitüce de soruşturmaya başlanır. Kanuni takibata başlanmış olması, bu yönetmeliğe göre disiplin bakımından Enstitüce soruşturma yapılmasına ve disiplin cezası verilmesine engel olmaz.

            Madde 4- İkinci maddede yazılı hareketleri yapan öğrenci, suçunun derecesine göre, Enstitü kanunun 8 inci maddesinin (e) fıkrası gereğince İcra Komitesi tarafından aşağıdaki cezalara çarptırılır:

            a) Dikkati çekme,

            b) Kusur bildirme,

            c) Bir haftadan bir aya kadar Enstitüden uzaklaştırma,

            d) Enstitüden çıkarılma.

            Madde 5- Dikkati çekme Enstitü Umum Müdürü tarafından yerine getirilir. Kusur bildirme, Enstitü Umum Müdürü tarafından İcra Komitesi önünde yerine getirilir.

            Dikkati çekmeden başka disiplin cezaları, öğrencinin siciline kaydolunur ve keyfiyet mensup bulunduğu daire, teşekkül veya müesseseye bildirilir.

            Madde 6- Enstitü Umum Müdürü, ikinci maddede yazılı hareketlerden birini yapan veya başkaca suç işleyen bir öğrenciyi, gerekli gördüğü hallerde, İcra Komitesi toplanıp karar verinceye kadar, derslere devamdan ve Enstitü binasına girmekten menedebilir.

            Madde 7- Toplu bir öğrenci hareketiyle Enstitü düzeni bozulursa, İcra Komitesi bir dersi veya bir grubun derslerini geçici olarak tatil edebilir. Bütün Enstitüyü geçici olarak tatil etmek ve Enstitünün tamamını ilgilendiren her türlü olaylar hakkında gerekli tedbirleri almak İcra Komitesi kararına bağlıdır.

            Madde 8- (Değişik: Yönetim Kurulu Kararı-09/06/2011-17) Suç konusu teşkil eden veya ikinci maddede yazılı hareketlerden birinin vukuu öğrenilince en geç bir ay içinde Enstitü Umum Müdürü, İcra Komitesi üyeleri arasından veya dışardan en az bir kişiyi işin soruşturulmasına memur eder. Tahkikata memur edilen kimse veya kimseler iki ay içinde soruşturma işini bitirdikten sonra, düşünce ve kanaatlerini ilgililerin kendilerine bildirilen en az yedi günlük mühlet içinde verdikleri ifadeleriyle birlikte Enstitü Umum Müdürlüğüne verir. Keyfiyet Umum Müdürlükçe İcra Komitesine intikal ettirilerek bu Komitece incelenip bir karara bağlanır. Bu kararlar kesindir. Ancak, Enstitüden çıkarma kararına karşı ilgililer, bu kararın tebliğinden itibaren on gün içinde İdare Heyetine itiraz edebilirler. İdare Heyetinin kararları kesin olup bunlara karşı hiçbir idari mercie başvurulamaz.

            Madde 9- 7163 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (e) bendi mucibince hazırlanan bu Yönetmelik İdare Heyeti tarafından tasdik edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Tasdik tarihi: 24.3.1960 ve 38 sayılı İdare Heyeti Kararı ile kabul edilmiştir.