TODAİE İDARİ PERSONELİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ


 TODAİE İdari Personelinin Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünde görevli idari personelin yetişmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve gelecekteki görev ve sorumluluklarına hazırlamak için uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde görevli idari personele uygulanacak her türlü hizmet içi eğitim faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun değişik 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a. Enstitü: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

b. Aday Memur: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere Enstitü‘ye atananları,

c. Asli Memur: Adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerini başarı ile bitiren ve adaylığı kaldırılan personeli,

d. Adaylık Süresi: İlk defa memuriyete atananları atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,

e. Temel Eğitim: Bütün aday memurların asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, devlet memurlarının ortak nitelikleri ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

f. Hazırlayıcı Eğitim: Aday memurların atandığı kurumun tanıtılması, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimi,

g. Staj: Aday memurların kurumdaki görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,

h. Sınav: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak bilgi ve beceri düzeyini ölçme işlemini,

i. Değerlendirme: Temel ve hazırlayıcı eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi düzeyini ölçme işlemini,

ifade eder.

Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri

Madde 5- Hizmet içi eğitim, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı‘nda ve kalkınma planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir.

a. Personelin bilgilerini, verimliliklerini artırmak ve yetişmelerini sağlamak suretiyle hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak, daha yukarı görevlere hazırlamak,

b. Personeli, kamu hizmeti amaçları doğrultusunda ve görev, yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek,

c. Kurum personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkili biçimde yararlanmak,

İlkeler

Madde 6- 5 inci maddede belirtilen hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak temel ilkeler şunlardır:

a. Eğitimin sürekli olması,

b. Eğitimin, Enstitü amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilecek plan ve programlara dayandırılması,

c. Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak tüm görevlilere fırsat eşitliği sağlanması,

d. Eğitimin, ekonomik şekilde etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi,

e. Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,

f. Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

g. Eğitime tabi tutulan kurum görevlilerinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amaçlarına uygun görevlerde istihdam edilmesi,

İKİNCİ KISIM
Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

Eğitim Teşkilatı

Madde 7- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için aşağıda yazılı eğitim teşkilatı oluşturulur.

a. Eğitim Kurulu,

b. Eğitim Birimi.

Eğitim Kurulu

Madde 8- Eğitim Kurulu, Genel Müdürün veya Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürü, Genel Sekreter, Personel Müdürü ve Genel Müdürün bir yıl için görevlendirileceği bir öğretim üyesinden oluşur.

Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularını görüşmek üzere her yıl ekim ayında gerektiğinde Genel Müdür‘ün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Eğitim Kurulu‘nun kararları Genel Müdür‘ün onayı ile kesinleşir.

Kurulun Görevleri

Madde 9- Eğitim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a. Enstitünün hizmet içi eğitimine ilişkin genel politikasını ve ilkelerini belirler,

b. Eğitim birimince hazırlanan yıllık plan ve programları inceler, gerekli gördüğü düzenleme ve değişiklikleri yapar.

c. Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir.

Eğitim Birimi ve Görevleri

Madde 10- Enstitü idare personelinin hizmet içi eğitiminden sorumlu birim Personel Müdürlüğüdür. Eğitim Birimi, Enstitünün eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetlerini, Enstitü Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürüyle iş birliği yaparak belirlenen esaslar içinde yürütür. Enstitü eğitim politikası doğrultusunda bu yönetmeliğin uygulanması ve gerektirdiği çalışmaların koordine edilmesi ile görevlidir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Eğitim Görevlileri, Program Yöneticisi

Eğitim Görevlilerinin Seçimi

Madde 11- Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Enstitü öğretim üyeleri ve idari personeli görevlendirilir. İlgili program konusunda Enstitüde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun Enstitü dışında yetkili kimseler tarafından işlenmesinde yarar görülmesi durumunda Enstitü dışından da eğitim görevlisi çağrılabilir.

Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri

Madde 12- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim görevlilerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a. Enstitü içinden görevlendirilecek personelin eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip olması,

b. Enstitü dışından çağrılacakların, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olmaları ya da başka kurum veya kuruluşlarda çalışmakla birlikte eğitim programında yer alan konularda bilgi ve öğretme yeteneğine sahip olması.

Program Yöneticisi

Madde 13- Program Yöneticisi, hizmet içi eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmak, eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak, gerekli araç ve gereçleri eğitimde hazır bulundurmak, eğitim görevlileri ile sürekli işbirliği yapmak ve eğitime katılanların devam durumları, varsa disipline aykırı davranışlarını saptamak, gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak, hizmet içi eğitim sonunda eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamak ve verilen başka görevleri yapmakla yükümlüdür.

Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14- Hizmet içi eğitimde görev verilenler;

a. Üstlendikleri eğitim programı ile ilgili bir plan yapmakla,

b. Yaptıkları planla ilgili doküman bulunmaması halinde eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce Program Yöneticisine vermekle,

c. Programda belirtilen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almakla,

d. Eğitim süresi içinde gerektiğinde sınav yapmak ve değerlendirmekle,

e. Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla,

f. Zorlayıcı sebeplerle görevlerini sürdürememeleri durumunda durumu derhal Program Yöneticisine bildirmekle,

yükümlüdürler.

Hizmet içi eğitim süresince, eğitim görevlileri hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programları

Madde 15- Personel Müdürlüğü, Eğitim Birimi olarak Enstitünün öteki birimleri ile işbirliği yaparak, en geç eylül ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim plan ve programlarını hazırlar. Bu plan, programlar ekim ayında Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Genel Müdür‘ün onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim plan ve programları Genel Müdür‘ün onaylamasından sonra, eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce bütün birimlere duyurulur. Eğitim programlarında, yapılacak hizmet içi eğitimin konusu, süresi, eğitim görevlileri, eğitimin yapılacağı yer, eğitimin yönetimi ve gerekli öteki hususlar belirtilir.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 16- Hizmet İçi Eğitim,

a. Aday memurlukta;

I) Temel eğitim,

II) Hazırlayıcı eğitim,

III) Staj

olarak "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik" esaslarına göre,

b. Asli memurlukta;

I) Yetenek ve verimliliği artırma eğitimi,

II) Üst görevlere hazırlama eğitimi,

olarak bu yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Yabancı Dil Eğitimi

Madde 17- Enstitü personelinin yabancı dil eğitimi, dil laboratuarı veya diğer imkanlardan yararlandırılması biçiminde yapılır.

Yurtdışında Eğitim

Madde 18- Personelin bilgi ve uzmanlıklarını artırmak amacıyla Enstitü bütçesi veya yabancı ülkelerin teknik yardım kaynaklarından yararlanılarak yaptırılan eğitimdir. Dış ülkelere eğitime gönderilecek personel hakkında "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Eğitim Programlarının Türleri

Madde 19- Hizmet içi eğitim programları; Kurs, Seminer, Konferans, Uygulamalı Eğitim (Staj), Araştırma, Yurtiçi inceleme gezileri gibi yöntemlerden bir ya da bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

Eğitim Programları:

a. İntibak Eğitimi

b. Geliştirme Eğitimi

c. Üst Görevlere Hazırlama Eğitimi

olarak düzenlenir.

Eğitim Konuları

Madde 20- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular; personelin hizmet ve çalışma alanına göre, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir.

Programın süreleri

Madde 21- Programların süreleri, varılmak istenilen amaca uygun olarak ve programı oluşturacak unsurların (Programın yeri, tahsis olunacak ödenek, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, diğer programlarla ilişkisi gibi) her biri dikkate alınarak tespit edilir. İdari zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır.

Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi

Madde 22- Hizmet içi eğitimin Enstitüde uygulanması esastır. Gerektiğinde başka kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir.

Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler, programın türüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

BEŞİNCİ KISIM
Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme İzinler ve Disiplin

Eğitime Katılma

Madde 23- Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel, hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup, birim amirleri bunu sağlamakla yükümlüdür. Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen ön koşulları taşımaları gereklidir.

Her ne sebeple olursa olsun, bir eğitim faaliyetinin toplam süresinin 1/8 ine katılmamış olan personelin programla ilişiği kesilir. Bunlar, daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına alınırlar.

Kanuni özürlerinin bulunduğu kabul edilenler dışında eğitim faaliyetlerine katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

Eğitime katılan personel, eğitim süresince idari yönden program yöneticisine bağlıdır.

Enstitü dışında hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitime katılanlar, incelenen konuları ve bilgilerini artıran hususları içine alan bir raporu bir ay içinde Enstitüye vermekle yükümlüdürler.

Sınavlar

Madde 24- Eğitime katılan personelin başarıları, eğitim konularında ve eğitim özelliklerine göre her konunun işlenişi sırasında olabileceği gibi, eğitimin sonunda yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla belirlenir. Sınavın biçimi eğitim programlarında belirtilir. Eğitim içindeki sınavları eğitim görevlisi yapar.

Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanılır.

Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda, program yöneticisi tarafından eğitim görevlisi dahil bir başkan ve iki üyeden kurulu bir Sınav Kurulu oluşturulur. Yazılı sınav süreleri, soruları ve cevap anahtarları sınavdan en çok iki saat önce sınav kurulunca belirlenir. Sınav Kurulunca sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belirleyen bir tutanak düzenlenir.

Sınavlarda kopya çekenler ya da sınav disiplinini bozanlar, düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

Eğitim sonu sınavlardan herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır; ayrıca, haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Yazılı sınav kağıtları Sınav Kurulunca değerlendirilerek sonuçlar; her sınav için bir liste düzenlenerek en kısa sürede ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunca sınavlarda alınan notların ortalaması alınarak başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Kurulu Başkanı‘na yapılır. Bu itirazlar Kurulca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav kağıtları eğitim birimince 1 yıl süreyle saklanır.

Değerlendirme ve Başarı

Madde 25- Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme biçiminin öngörülmediği hallerde başarı notu 60 puandır. Sınavlarda 0-59 başarısız, 60-70 orta, 71-89 iyi, 90-100 pekiyi olarak değerlendirilir. Buçuklu puanlar bir üst tam puana dönüştürülür.

Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte kullanılması halinde puanların ortalaması alınır.

Sınav sonunda gerekli başarı puanını alamamış olan personel, aynı düzeydeki bir eğitim programına bir kere daha çağrılabilir.

Eğitime katılan personele eğitim çalışmaları sonunda eğitimin türüne göre "Başarı Belgesi" ya da "Katılma Belgesi" verilir. Belgenin bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konulur.

Eğitim Sonu Değerlendirme

Madde 26- Eğitim programının genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında ya da sonunda, eğitim faaliyetine katılan ve görev alanların görüş ve düşüncelerini belirlemek üzere anketler düzenlenebilir.

Disiplin

Madde 27- Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personel, hastalık ve kanuni mazeret dışında, eğitim faaliyetini düzenli bir biçimde izlemek zorundadır.

Bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir biçimde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

İzinler

Madde 28- Hizmet içi eğitim faaliyeti süresi içinde yıllık izin kullanılamaz.

ALTINCI KISIM
Mali Hükümler

Eğitim Giderleri

Madde 29- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar Enstitü bütçesinden karşılanır.

Eğitim Görevlilerinin Giderleri

Madde 30- Eğitim görevlilerine, eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır.

Eğitime Katılanların Giderleri

Madde 31- Hizmet içi eğitime katılanlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Eğitimin görev mahallinde yapılması halinde kurs gündeliği ödenmez.

YEDİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Yürürlük

Madde 32- Bu Yönetmelik 1 Nisan 1985 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33- Bu Yönetmelik Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü tarafından yürütülür.