SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


 Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ*
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü`nün diğer merkezleri kanalıyla yürütülenler dışında kalan, etkinlik alanlarıyla ilgili olarak düzenlenecek sürekli eğitim programlarının, Sürekli Eğitim Merkezi yoluyla planlanıp uygulanmasını, geliştirilmesini, daha etkin ve verimli kılınmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eğitim projesi: Sürekli Eğitim Merkezi`nin yönetsel sorumluluğu altında; amacı, kapsamı, yeri, yönetim, süresi ve bütçesi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü`nün ilgili mevzuatıyla belirlenmiş olan sürekli eğitim çalışmasını,
b) Enstitü: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,
c) Genel Müdür: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürünü,
ç) Merkez: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezini,
d) Müdür: Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,
e) Program Kurulu: Sürekli Eğitim Merkezi Program Kurulunu,
f) SEM: Sürekli Eğitim Merkezini,
g) Sürekli Eğitim: Belirli bir eğitim öğretim programına dayalı olarak planlanıp gerçekleştirilen kurs, seminer ya da başka bir ad altında düzenlenen kısa süreli eğitim etkinliğini,
ğ) TODAİE: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Görevleri ve Organları
Merkezin görevleri
MADDE 4 – (1) Merkez, TODAİE‘nin;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ihtiyaç analizlerini yapmak,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim taleplerine yönelik eğitim etkinliklerinde bulunmak, eğitim projeleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek,
c) TODAİE`nin etkinlik alanlarına giren konularda, özel amaçlı eğitim programlarını planlamak, düzenlemek ve yürütmek,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerini destekleyici nitelikteki koordinasyon görevlerini yürütmek,
d) Sürekli eğitime ilişkin kuramsal gelişme ve uygulamaları izlemek ve uygulanan  programları değerlendirmek,
konularındaki görevlerini yerine getirir.
(2) Merkez, akademik şubelerle işbirliği halinde, Genel Müdüre bağlı olarak çalışır.
Merkezin organları
MADDE 5 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Müdür,
b) Program Kurulu.
Müdür
MADDE 6 – (1) Müdür, Enstitü Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca, TODAİE öğretim elemanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarının gerçekleştirilmesinden ve görevlerinin yürütülmesinden sorumludur.
(3) Genel Müdür, Program Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.
Program kurulu
MADDE 7 – (1) Program Kurulu, Müdüre bu Yönetmelik ile belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli programların hazırlanmasında yardımcı olmak üzere, Enstitü Yürütme Kurulunca TODAİE öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilen bir üye, Öğretim-Yetiştirme Şube Müdürü ile Müdürden oluşur. Program Kurulu çalışmalarını Müdürün başkanlığında yürütür.
(2) Program Kurulu üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi sona eren Program Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.


İdari büro
MADDE 8 – (1) İdari Büro, verilen görevlerin yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak üzere sürekli eğitime ilişkin uzmanlık hizmetlerinin görüldüğü, yazışmaların yapıldığı, belge ve kayıtların tutulduğu birimdir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 9- (1) TODAİE Yönetim Kurulu`nun 26/05/2000 tarih ve 723 sayılı kararıyla kabul edilen, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır."

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.
 
 

* Resmi Gazete, 3 Ağustos 2010, Sayı: 27661