SAĞLIK HİZMETLERİ VE TEDAVİ YÖNETMELİĞİ


 Sağlık Hizmetleri ve Tedavi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 7163 sayılı Kanun‘la kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE) personelinin sağlık hizmetleri ve tedavisi ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, 2914 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile 657 sayılı Devlet memurları Kanunu‘na tabi personel ve eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelik kapsamına giren tanımlar aşağıda verilmiştir:

a. İdare: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE).

b. Hasta Sevk Kağıdı: İdarenin yetkili kıldığı kişilerce, doktor veya hastaneye sevk için düzenlenen belge.

Tedavi

Madde 4- Resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile idarece hizmet sözleşmesi yapılmış olan özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılan muayene, kontrol, röntgen, grafi, tetkik, tahlil, protez vb. hizmetlerdir.

Tedavi Giderleri

Madde 5- Hasta sevk kağıdı ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan tedavilerin karşılıkları, Üniversite Tıp Fakülteleri Hastanelerinde uygulanan muayene, tetkik, tahlil, ameliyat ve yatak ücretleri ile Diş Hekimliği Fakültelerince kabul edilen "Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi"nde uygulanan ücretler esas alınarak idarece ödenir.

Diş protezlerinde kullanılan altın, platin, porselen için idarece hiçbir ödeme yapılamaz.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 6- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 7- Bu Yönetmelik Enstitü Yönetim Kurulu‘nun 21.12.1988 tarih ve 584 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini TODAİE Genel Müdürü yürütür.