ARAŞTIRMA PROJESİ, YÜRÜTME VE DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ


 Araştırma Projesi, Yürütme ve Destekleme Yönetmeliği

BÖLÜM I
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü‘nce (TODAİE) aynı Kanunun 2‘nci maddesinin B fıkrasına göre yürütülecek ya da desteklenecek araştırma ve yardımlarla ilgili etkinliklerde uyulacak yöntem ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- TODAİE‘ce yapılacak, yaptırılacak ya da desteklenecek araştırma ve yardım etkinliklerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kuruluş Kanunu‘nun 6‘ncı madde e fıkrasının Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- TODAİE‘nin yapacağı, yaptıracağı ve destekleyeceği araştırmalarla ilgili olarak bu Yönetmelik kapsamına giren kavramlardan başlıcaları aşağıda tanımlanmıştır.

a) Araştırma

Araştırma; yeni bilgiler üretilmesi, olayların bilimsel yorumlarının yapılması ya da pratik problemlerin çözülmesi için, bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmalardır.

Araştırmalar, niteliklerine göre, üç grupta toplanmıştır.

1) Temel Araştırma

Temel araştırma, bilginin gelişmesi için yapılan ve doğrudan uygulamaya yönelik bir amaç gütmeyen araştırmadır.

2) Uygulamalı Araştırma

Uygulamalı araştırma, bilginin gelişmesi için yapılan ve uygulamalı bir amaca yönelen araştırmadır.

3) Geliştirme Araştırması

Geliştirme araştırması; temel ve uygulamalı araştırmalardan elde edilen sonuçların, örgüt ve yönetimi geliştirme amacıyla sistem, yöntem, uygulama, yerleşme, araç-gereç kullanımı vb. konularda yenilikler getirilmesi ya da eldekilerin geliştirilmesi yolunda kullanılmasına yönelik araştırmadır.

b) Yeni Bilgi

Yeni bilgi, bilim alanında daha önce elde edilmemiş ve literatürde yer almamış olan bilgidir.

c) Durum Saptaması

Durum saptaması, bir konudaki mevcut çalışmaları, koşulları ve durumları belirlemek amacıyla yapılan inceleme çalışmalarıdır. Bunlar, araştırmanın ayrılmaz öğeleri ya da yardımcıları olabilir.

d) Ön İnceleme

Ön inceleme, bazı araştırma ve geliştirme konularının projelendirilmesinden önce yapılan ya da bilgi toplamayı amaçlayan çalışmalardır.

e) Araştırma Projesi

Araştırma projesi, bir yöneticinin ya da yönetici grubunun bilimsel ve yönetsel sorumluluğu altında ele alınan; amacı, yöntemi, bütçesi ve süresi bu Yönetmelik esaslarına, TODAİE‘nin ilgili mevzuatıyla usul ve formlarına uygun biçimde belirlenen bir araştırma, geliştirme, ön inceleme ya da durum saptaması çalışmasıdır.

f) TODAİE‘ye Önerilen Projeler

TODAİE‘ye önerilen projeler; TODAİE‘ce benimsenmesi durumunda desteklenmek üzere, araştırmacıların, konularını kendileri saptayarak hazırladıkları araştırma projeleridir.

g) Güdümlü Projeler

Güdümlü projeler; TODAİE‘nin yetkili organlarınca saptanan konularda ilgili araştırma grubunun ya da gruplarının seçeceği bir yönetici ya da yönetici grubunca hazırlanan, belirli bir amaca yönelmiş, birbirini tamamlayan farklı yönleri incelemeyi gerektiren, bilim, uygulama ya da yönetim alanlarından katılacak araştırmacıların birlikte çalışmalarını gerektiren geniş kapsamlı araştırma projeleridir.

h) Uluslararası Projeler

Uluslararası projeler, uluslararası anlaşmalar ya da uluslararası ilişkiler çerçevesinde yürütülen projelerdir.

i) Proje Süresi

Proje süresi, araştırma çalışmasının başlamasından sonuçlanmasına kadar geçen ve sözleşmede belirtilen süredir.

j) Araştırmanın Yürütüldüğü Kuruluş

Araştırmanın yürütüldüğü kuruluş, araştırma projesinin yer olarak fiilen yapıldığı, çoğunlukla proje yöneticisinin de bağlı bulunduğu kuruluştur.

k) Destekleyici Kuruluş

Destekleyici kuruluş, projeye katkıda bulunan ve destek sağlayan kuruluş ya da kuruluşlardır.

l) Desteklemeye Katılan Kuruluş

Desteklemeye katılan kuruluş, araştırmanın yürütüldüğü kuruluşun ve destekleyici kuruluşun dışında, bir araştırma projesine kısmen katkıda bulunan kuruluştur.

 

BÖLÜM II
Araştırmayı Yürütecek Organ ve Görevliler

Proje Yönetim Kurulu

Madde 5- Projelerin hangi organ ve görevlilerce yürütüleceği TODAİE Araştırma ve Yardım Şubesi Müdürü‘nün önerisi üzerine TODAİE Yürütme Kurulu‘nca kararlaştırılır.

Proje Yönetim Kurulu, projenin yönetilmesinden sorumlu, en üst düzeydeki organdır, doğal üye ile birlikte en az üç üyeden oluşur. Araştırma ve Yardım Şubesi Müdürü Proje Yönetim Kurulu‘nun doğal üyesidir.*

Proje Yönetim Kurulu üyeleri, TODAİE içinden ve gerektiğinde dışından, TODAİE Genel Müdürünce seçilerek görevlendirilirler.

Proje Yönetim Kurulu Başkanı

Madde 6- Proje Yönetim Kurulunun doğal başkanı TODAİE Genel Müdürüdür. Gerekli durumlarda, Genel Müdür, Proje Yönetim Kurulu üyelerinden birini, Proje Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirebilir. Proje Yönetim Kurulu Başkanı, Proje Yönetim Kurulu üyeleri arasından birini başkan yardımcısı olarak seçer.

Proje Yöneticisi

Madde 7- Proje Yöneticisi; araştırma projesinin bilimsel, teknik, yönetsel sorumluluğunu taşıyan ve proje ile ilgili yazışmaları yürüten yöneticidir. Proje Yöneticisi, Proje Yönetim Kurulu Başkanınca Proje Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Gerekli durumlarda Proje Yönetim Kurulu kararıyla Proje yöneticisine yeteri kadar yardımcı verilebilir.

Araştırma Kurulu

Madde 8- Araştırma Kurulu, araştırma gruplarının başkanlarından oluşan ve sürekli görev yapan bir kuruldur. Araştırma Kurulunun Başkanı, Proje Yöneticisidir.

Araştırma Grupları

Madde 9- Araştırma Grupları; araştırma projesi kapsamına giren özel konularda toplu çalışma yapmak üzere, yeter sayıda araştırmacı, yardımcı araştırmacı, danışman vb. elemanlardan oluşan uzmanlık gruplarıdır. Bu grupların başkan ve elemanları, Proje Yöneticisinin önerisi üzerine Proje Yönetim Kurulu Başkanınca görevlendirilir.

Araştırma Grup Başkanları

Madde 10- Araştırma gruplarının başkanları, grup çalışmalarını yönlendiren ve bu çalışmaların sonuçlandırılarak grup raporlarının hazırlanmasını sağlayan görevlilerdir.

Genel Değerlendirme Grubu

Madde 11- Genel Değerlendirme Grubu; çeşitli araştırma gruplarınca hazırlanan raporların Proje Yönetim Kuruluna sunulmadan önce son genel değerlendirmesini yapan gruptur. Grubun başkanı, Proje Yöneticisidir. Grup üyeleri, ilgi alanlarına göre araştırma gruplarının içinden ve dışından, Proje Yöneticisinin uygun göreceği kişilerden oluşur. Grup üyeleri; tamgün ya da yarımgün esasına göre sürekli ya da geçici olarak çalışırlar.

Genel Raportör

Madde 12- Genel Raportör; genel değerlendirme grubunda değerlendirilen raporlara, Proje Yönetim Kuruluna sunulmadan önceki şeklini veren ve Proje Yönetim Kurulunda son şeklini alan raporu yazıp basılacak duruma getiren kimsedir. Genel Raportör, Proje Yöneticisinin önerisi üzerine Proje Yönetim Kurulu Başkanınca görevlendirilir.

Özel Büro Sekreteri

Madde 13- Proje Yönetim Kurulu Başkanı ve Yöneticisine bağlı olarak çalışan Özel Büro Sekreterleri, Proje Yönetim Kurulu Başkanı ve Yöneticisinin yazışma, haberleşme, büro vb. sekreterlik hizmetlerini yürütür. Özel Büro Sekreterlerini Proje Yöneticisi seçer.

Araştırmacı

Madde 14- Bir bilim dalında ya da yönetimin çeşitli alanlarında gerekli bilgilere sahip yenilikleri izleyen, araştırma konusu seçebilecek, çalışmayı planlayıp yürütebilecek ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirip yayınlayabilecek nitelikteki kimseler, araştırmacı olarak, Proje Yöneticisinin önerisi üzerine Proje Yönetim Kurulu Başkanınca görevlendirilirler. Bunlar tamgün ya da yarımgün esasına göre sürekli ya da geçici olarak çalıştırılabilirler.

Yardımcı Araştırmacı

Madde 15- Yardımcı Araştırmacılar; bir araştırma projesinde, belli bir bilim dalındaki ya da yönetim alanındaki bilgi ve deneyimleri ile yardımcı olabilecek, araştırma tekniklerini bilen kimseler arasından seçilirler. Bunlar, Proje Yöneticisinin önerisi üzerine Proje Yönetim Kurulu Başkanınca görevlendirilirler. Yardımcı araştırmacılar; tamgün ya da yarımgün esasına göre sürekli ya da geçici olarak çalıştırılabilirler.

Danışman

Madde 16- Araştırma projesinin yürütülmesi sırasında gerek duyulan konularda ve her düzeyde danışman görevlendirilebilir. Danışmanlar, çalışacakları alanda yeterli bilgi ve deneyimi olan yurt içi ve yurt dışı elemanlar arasından, Proje yöneticisinin önerisi üzerine Proje Yönetim Kurulu Başkanınca seçilirler. Bunlar, tamgün ya da yarımgün esasına göre sürekli ya da geçici olarak çalıştırılabilirler.

Yardımcı Personel

Madde 17- Yardımcı Personel; Proje Yöneticisine bağlı bir Proje Sekreteri ile bunun yönetiminde çalışan idari, mali, teknik, büro vb. destek görevler yapan elemanlardır. Yardımcı personel, Proje Yöneticisinin önerisi üzerine Proje Yönetim Kurulu Başkanınca görevlendirilir. Bunlar, tamgün ya da yarımgün esasına göre sürekli ya da geçici olarak çalıştırılabilirler.

BÖLÜM III
Genel Esaslar

Ele Alınacak Projeler

Madde 18- TODAİE‘nin ilgi alanına giren proje türlerinden başlıcaları şunlardır:

a. Yönetimi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik araştırma, inceleme ve yayınlarla ilgili projeler,

b. Yönetim bilim ve tekniklerine katkı yapacak ya da kalkınma planlarında öngörülen, yönetime ilişkin hedeflere ulaşmada etkili olacak projeler,

c. Yönetim alanında araştırmacı yetiştirmeye olanak veren projeler,

d. Çeşitli kuruluş ve bilim dalları arasında koordinasyon sağlamaya yönelik projeler,

e. TODAİE‘ce desteklenmiş ve tamamlanmış olan bir projenin eriştiği sonuçları temel veri olarak alan ve yeni gelişmelere yol açabilecek projeler,

f. TODAİE Teşkilat Kanunu ve diğer kanunlarla verilecek araştırma ve yardım görevlilerine ilişkin projeler.

Proje Teklifleri

Madde 19- Çeşitli kurum, kuruluş ya da araştırmacılar proje önerisinde bulunabilirler. TODAİE Araştırma-Yardım Şubesi Müdürlüğüne gelen öneriler 18. Madde dikkate alınarak bu Müdürlüğün görüşü ile birlikte Genel Müdüre sunulur. Proje önerilerinin yıllık çalışma programına alınıp alınmaması TODAİE Yürütme Kurulunun yetkisindedir.

TODAİE Yürütme Kurulunca uygun görülen proje önerileri, bununla ilgili bütçe taslağı ile birlikte TODAİE Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Projenin Uygulamaya Konulması

Madde 20- TODAİE Yönetim Kurulunca programa alınan ve bütçesi ayrılan projeler, o yıl içinde uygulamaya konur. Yılı içinde tamamlanamayan araştırmanın bütçesi ertesi yıla devreder.

Üzerinde özel anlaşmaya varılan ya da sözleşme yapılan projeler, bir takvime bağlanarak uygulanır.

Projeyi Yürütecek Örgüt

Madde 21- Bir projenin yürütülmesi için gerekli örgütü kurmaya TODAİE Yürütme Kurulu yetkilidir.

Projenin İzlenmesi ve Denetlenmesi

Madde 22- Projenin öngörülen esaslara ve programa göre yürütülüp yürütülmediği gelişme raporlarıyla ve gerektiğinde yerinde inceleme yoluyla Genel Müdür‘ce izlenir ve denetlenir.

Gelişme raporlarından birer örnek TODAİE Araştırma ve Yardım Şubesine de verilir.

Proje Değişikliği ve Süre Uzatımı

Madde 23- Proje Yönetim Kurulu, Proje Yöneticisinin önerisi üzerine, projede değişiklik yapabilir ve proje süresini uzatabilir.

BÖLÜM IV
Ücret ve Yolluklar

Telif Ücreti

Madde 24- Kabul edilen ara ve kesin raporlar için ödenecek telif ücretleri, TODAİE‘de yürürlükte bulunan usul ve mevzuata göre ödenir. Telif ücreti, projede ücretsiz olarak görev alan ve rapor üzerinde adı bulunan kişilere ödenir.

Projede Görev Alanların Ücretleri

Madde 25- Proje‘de, tamgün, yarımgün ya da parça başı esasına göre sürekli veya geçici olarak ya da hizmet sözleşmesi ile görev alan her türden elemanın oturum ödenekleri ve ücretleri, Proje Yöneticisinin önerisi üzerine TODAİE Yürütme Kurulu‘nca saptanır.

Ücretler, ay sonlarında ödenir. Sarf evrakı ve kayıtlar, TODAİE‘de yürürlükte bulunan usul ve mevzuatla genel hükümlere göre tutulur.

Yolluklar

Madde 26- Araştırma için gerekli iş yolculuklarında, görevli elemanlara uçak, tren, vapur, otobüs vb. taşıt ücreti ödenir. Geçici görev gündelikleri, TODAİE Yürütme Kurulunca saptanan miktarlar üzerinden ödenir.

BÖLÜM V
Çeşitli Hükümler

Araç-Gereç Sağlanması ve Avans İşleri

Madde 27- Proje için gerekli her türlü araç-gereç satın alınması ile avans işleri, TODAİE‘nin yürürlükteki mevzuatına göre yürütülür. Avans, TODAİE Yürütme Kurulunca saptanan limitler içerisinde ödenir.

Sağlanan Araç-Gerecin Mülkiyeti

Madde 28- Projeye ayrılan bütçeden ya da başka kuruluşların yapacağı yardımlarla proje için sağlanan her türlü araç-gereç, TODAİE‘nin malı sayılır.

Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

Madde 29- Projenin yürütülmesi sırasında bu Yönetmelikte ya da yürürlükteki mevzuatta bulunmayan hususlarla karşılaşılması durumunda, konu TODAİE Yürütme Kurulunca geçici olarak karara bağlanır ve TODAİE Yönetim Kurulunun ilk toplantı gündemine alınır.

Yürütme

Madde 30- Bu Yönetmelik hükümlerini TODAİE Genel Müdürü yürütür.

Yürürlük

Madde 31- Bu Yönetmelik, TODAİE Yönetim Kurulunun 14 Haziran 1988 gün ve 572 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.