ÖĞRETİM VE EĞİTİM PROJESİ YÜRÜTME VE DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ


 Öğretim ve Eğitim Projesi Yürütme ve Destekleme Yönetmeliği

BÖLÜM I
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 7163 sayılı Kanun‘la kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü‘nce (TODAİE) aynı Kanunun 2 nci maddesinin A fıkrasına göre yürütülecek ya da desteklenecek öğretim ve eğitim etkinliklerinde uyulacak yöntem ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Finansmanı TODAİE bütçesi dışından sağlanarak, TODAİE‘ce yapılacak, yaptırılacak ya da desteklenecek yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki öğretim ve eğitim etkinliklerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 7163 sayılı TODAİE Kuruluş Kanunu‘nun 6 ncı madde e fıkrasının Yönetim Kurulu‘na verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- TODAİE‘nin yapacağı, yaptıracağı ya da destekleyeceği öğretim ve eğitim etkinleri ile ilgili olarak bu Yönetmelik kapsamına giren kavramlardan başlıcaları aşağıda tanımlanmıştır.

a) Öğretim ve Eğitim Projesi

Öğretim ve eğitim projesi, bir öğretim üyesinin ya da öğretim üyeleri grubunun bilimsel ve yönetsel sorumluluğu altında yürütülen, amacı, yöntemi, bütçesi ve süresi bu Yönetmelik esaslarına, TODAİE‘nin ilgili mevzuatıyla usul ve formlarına uygun biçimde belirlenen bir öğretim ya da eğitim çalışmasıdır.

b) TODAİE‘ye Önerilen Projeler

TODAİE‘ye önerilen projeler, TODAİE‘ce desteklenmek üzere, öneren tarafın konularını saptayarak hazırladığı öğretim ya da eğitim projeleridir.

c) Güdümlü Projeler

Güdümlü projeler, TODAİE‘nin yetkili organlarınca saptanan konularda belirli bir amaca yönelmiş, birbirini tamamlayan farklı yönleri incelemeyi ve bilim uygulama ya da yönetim alanlarından katılacak eğitimcilerin birlikte çalışmalarını gerektiren geniş kapsamlı öğretim ve eğitim projeleridir.

d) Uluslararası Projeler

Uluslararası projeler, uluslararası anlaşmalar ya da uluslararası ilişkiler çerçevesinde yürütülen projelerdir.

e) Proje Süresi

Proje süresi, öğretim ve eğitim çalışmasının başlamasından sonuçlanmasına kadar geçen ya da sözleşmede belirtilen süredir.

f) Öğretim ve Eğitimin Yürütüldüğü Kuruluş

Öğretim ve eğitimin yürütüldüğü kuruluş projenin yer olarak fiilen yapıldığı kuruluştur.

g) Ana Destekleyici Kuruluş/Kuruluşlar

Ana destekleyici kuruluş, projeye temel katkıda bulunan ve destek sağlayan kuruluş ya da kuruluşlardır.

h) İkincil Destekleyici Katılan Kuruluş/Kuruluşlar

İkincil destekleyici kuruluş, öğretim ya da eğitimin yürütüldüğü kuruluş ile ana destekleyici kuruluş dışında, bir projeye kısmen katkıda bulunan kuruluştur.

BÖLÜM 2
Öğretim ve Eğitimi Yürütecek Organ ve Görevliler

Program Kurulu‘nun Kuruluş ve Görevleri

Madde 5- Program Kurulu Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürü‘nün başkanlığında Akademik Kurul‘un kendi üyeleri arasından önereceği ve TODAİE Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilecek 3 üyeden oluşur.

Yıllık öğretim ve eğitim programına hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak, projelerin bütçesini belirlemek ve bu kapsamda katılım ücretleri ile proje yöneticisi, öğretim elemanları ve ilgili idari personele yapılacak ödevler konusunda TODAİE Yürütme Kurulu‘na öneride bulunmak üzere bir yıl süreyle Program Kurulu oluşturulur.

Kurul işin gerektirdiği hallerde Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

Proje Yönetim Kurulu

Madde 6- Gereken projeler için bir Proje Yönetim Kurulu oluşturulur. Bunun dışında Öğretim ve Eğitim Projelerinin hangi organ ve görevlilerce yürütüleceği TODAİE Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürünün önerisi üzerine TODAİE Yürütme Kurulu‘nca kararlaştırılır.

Proje Yönetim Kurulu, projenin yönetilmesinden sorumlu, en üst düzeydeki organdır, doğal üye ile birlikte en az üç üyeden oluşur. Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürü Proje Yönetim Kurulu‘nun doğal üyesidir.

Proje Yönetim Kurulu üyeleri, TODAİE içinden ve gerektiğinde dışından, TODAİE Genel Müdürünce seçilerek görevlendirilirler.

Proje Yönetim Kurulu Başkanı

Madde 7- Proje Yönetim Kurulu‘nun doğal başkanı TODAİE Genel Müdürüdür. Gerekli durumlarda, Genel Müdür, Proje Yönetim Kurulu üyelerinden birini, Proje Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirebilir. Proje Yönetim Kurulu Başkanı, Proje Yönetim Kurulu üyeleri arasından birini başkan yardımcısı olarak seçer.

Proje Yöneticisi

Madde 8- Proje Yöneticisi, projenin bilimsel, teknik, yönetsel sorumluluğunu taşıyan ve proje ile ilgili yazışmaları yürüten yöneticidir. Proje Yöneticisi, Proje Yönetim Kurulu Başkanı‘nca Proje Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Gerekli durumlarda Proje Yönetim Kurulu kararıyla, Proje Yöneticisine yeteri kadar yardımcı verilebilir.

Özel Büro Sekreteri

Madde 9- Proje Yönetim Kurulu Başkanı ve Yöneticisine bağlı olarak çalışan Özel Büro Sekreterleri, Proje Yönetim Kurulu Başkanı ve Yöneticisinin yazışma, haberleşme, büro vb. sekreterlik hizmetlerini yürütür. Özel Büro Sekreterlerini Proje Yöneticisi seçer.

Öğretim ve Eğitim Elemanları

Madde 10- Bir bilim dalında ya da yönetimin çeşitli alanlarında gerekli bilgilere sahip, yenilikleri izleyen, öğretim ve eğitim konusunu seçebilecek, çalışmayı planlayıp yürütebilecek ve sonuçları bilimsel yöntemlerle öğretip, değerlendirip, yayınlayabilecek nitelikteki kimseler, Proje Yöneticisinin önerisi üzerine Proje Yönetim Kurulu Başkanınca öğretim ya da eğitim yapmak üzere görevlendirilirler. Bunlar yaptıkları öğretim ve eğitim etkinliği karşılığında saat ücreti alırlar. Proje Yönetim Kurulu‘nun oluşturulmadığı durumlarda, bu görevlendirme Program Kurulunca yapılır.

Danışman

Madde 11- Öğretim ve eğitim projesinin yürütülmesi sırasında gerek duyulan konularda ve her düzeyde danışman görevlendirilebilir. Danışmanlar, çalışacakları alanda yeterli bilgi ve deneyimi olan yurt içi ve yurt dışı elemanlar arasından, Proje Yöneticisinin önerisi üzerine Proje Yönetim Kurulu Başkanınca seçilirler. Bunlar, tamgün ya da yarımgün esasına göre sürekli ya da geçici olarak çalıştırılabilirler.

Yardımcı Personel

Madde 12- Yardımcı Personel; Proje Yöneticisine bağlı bir Proje Sekreteri ile bunun yönetiminde çalışan idari, mali, teknik, büro vb. destek görevler yapan elemanlardır. Yardımcı personel, TODAİE Genel Sekreterinin görüşü alınarak Proje Yöneticisinin önerisi üzerine Proje Yönetim Kurulu Başkanınca görevlendirilir. Bunlar, tamgün ya da yarımgün esasına göre sürekli ya da geçici olarak çalıştırılabilirler.

BÖLÜM 3
Genel Esaslar

Yürütülecek Projeler

Madde 13- TODAİE‘nin ilgi alanına giren proje türlerinden başlıcaları şunlardır.

a) Yönetimi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik öğretim ve eğitim projeleri,

b) Yönetim bilim ve tekniklerine katkı yapacak ya da kalkınma planlarında öngörülen, yönetime ilişkin hedeflere ulaşmada etkili olacak projeler,

c) Yönetim alanında öğretim elemanları yetiştirilmesine olanak veren projeler,

d) Çeşitli kuruluş ve bilim dalları arasında koordinasyon sağlamaya yönelik projeler,

e) TODAİE‘ce desteklenmiş ve tamamlanmış olan bir projenin eriştiği sonuçları temel veri olarak alan ve yeni gelişmelere yol açabilecek projeler,

f) Sayılanlar dışında kalan yerel, ulusal ya da uluslararası nitelikteki öğretim ve eğitim projeleri.

Proje Önerileri

Madde 14- Çeşitli kurum, kuruluş ya da öğretim elemanları proje önerisinde bulunabilirler. TODAİE Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürlüğüne gelen öneriler 13. madde dikkate alınarak Program Kurulunun görüşü ile birlikte Genel Müdüre sunulur. Proje önerilerinin yıllık çalışma programına alınıp alınmaması TODAİE Yürütme Kurulu‘nun yetkisindedir.

TODAİE Yürütme Kurulu‘nca uygun görülen proje önerileri, bununla ilgili bütçe taslağı ile birlikte, TODAİE Yönetim Kurulu‘nun onayına sunulur.

Projenin Uygulamaya Konulması

Madde 15 - TODAİE Yönetim Kurulu‘nca programa alınan ve bütçesi ayrılan projeler, o yıl içinde uygulamaya konur. Yılı içinde tamamlanamayan projenin bütçesi ertesi yıla devreder.

Üzerinde özel anlaşmaya varılan ya da sözleşme yapılan projeler, bir takvime bağlanarak uygulanır.

BÖLÜM 4
Ücret ve Yolluklar

Telif Ücreti

Madde 16- Proje çerçevesinde hazırlanan ders notları ve raporlar için telif ücretleri, TODAİE‘de yürürlükte bulunan telif ücreti baremine ve Yayın Kurulu Kararlarına göre ödenir.

Projede Görev Alanların Ücretleri

Madde 17- Proje‘nin programlanmasında ve uygulanmasında görev ve sorumluluk alan elemanların her türlü ödemeleri Program Kurulunun önerisi üzerine TODAİE Yürütme Kurulu‘nca saptanır.

Sarf evrakı ve kayıtlar, TODAİE‘de yürürlükte bulunan usul ve mevzuatla genel hükümlere göre tutulur.

Yolluklar

Madde 18- Öğretim ve eğitim projelerinin uygulanması için gerekli iş yolculuklarında, görevli elemanlara uçak, tren, vapur, otobüs vb. taşıt ücreti ödenir. Geçici görev gündelikleri, TODAİE Yürütme Kurulu‘nca saptanan miktarlar üzerinden ödenir.

BÖLÜM 5
Çeşitli Hükümler

Araç- Gereç Sağlanması ve Avans İşleri

Madde 19- Proje için gerekli her türlü araç-gereç satınalınması ile avans işleri, TODAİE‘nin yürürlükteki mevzuatına göre yürütülür. Avans, TODAİE Yürütme Kurulunca saptanan limitler içerisinde ödenir.

Sağlanan Araç- Gerecin Mülkiyeti

Madde 20- Projeye ayrılan bütçeden ya da başka kuruluşların yapacağı yardımlarla proje için sağlanan her türlü araç-gereç TODAİE‘nin malı sayılır.

Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

Madde 21- Projenin yürütülmesi sırasında bu Yönetmelikte ya da yürürlükteki mevzuatta bulunmayan hususlarla karşılaşılması durumunda, konu TODAİE Yürütme Kurulunca geçici olarak karara bağlanır ve TODAİE Yönetim Kurulunun ilk toplantı gündemine alınır. Yönetim Kurulu Kararı karar tarihinden itibaren geçerlidir.

Yürütme

Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini TODAİE Genel Müdür‘ü yürütür.

Yürürlük

Madde 23- Bu Yönetmelik, TODAİE Yönetim Kurulu‘nun 28.12.1995 gün ve 665 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.