DİPLOMA, SERTİFİKA, BELGE YÖNETMELİĞİ


 Diploma, Sertifika, Belge Yönetmeliği

Madde 1- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından verilen diplomalar, sertifikalar ve belgeler hakkında aşağıdaki hükümler tatbik olunur.

Madde 2- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü öğretim ve yetiştirme programını 7163 sayılı kanunun 15 inci maddesindeki şartlar altında başarı ile bitiren öğrencilere Enstitü diploması verilir. Bu diplomanın muhtevası aşağıda gösterilmiştir:

 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Diploması

 

Fotoğraf

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde ........ tarihinden…….. tarihine kadar öğretim ve yetiştirme programına devam eden ............oğlu ...................yılında doğmuş .......................... nın usulüne göre yapılan imtihanlar sonunda öğretimi bitirmiş ve 7163 sayılı Kanun ile sair mevzuat ve nizamatın verdiği haklara ehil görülmüş olduğunu gösterir diplomadır.

Diploma No:........... ....../...../.......

Diploma Derecesi:.....

Diplomanın boş kısımlarına gerekli yazı çini mürekkepi ile ve elle yazılır. Diplomalarda dereceler, ancak pekiyi veya iyi olduğu zaman kaydedilir. Diploma Enstitünün soğuk mührü ile mühürlenir ve Enstitü Umum Müdürü ve Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürü tarafından imzalanır. Diplomalara müteselsil sıra numarası konur.

Madde 3- Diplomalar için ayrı bir (Diploma sicil defteri) tutulur. Bu sicilin herbir sahifesi bir diplomaya tahsis olunur. Bu sahife mezunun adını, soyadını, baba adını, doğum yer ve tarihi, memuriyet unvanını, okumuş olduğu derslerle bu derslerin her birinden aldığı numaraları, diplomanın derecesini, verildiği tarihi, diploma sahibinin vesikalık fotoğrafı ile imzasını ihtiva eder. Diploma posta ile gönderildiği takdirde, ancak iadeli taahhütlü olarak yollanır. Gerek gönderen ve gerek alanın imzasını havi makbuz, ait olduğu sahifeye yapıştırılarak ayrıca makbuz tarih ve numarası sahifeye işaret olunur.

Madde 4- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce tertiplenen özel kurslara devam ederek bunları başarı ile bitirmiş olanlara sertifika verilir. Sertifikanın muhtevası aşağıda gösterilmiştir:

 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Sertifikası

 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce tertiplenen ve .......... tarihinden ....…... tarihine kadar devam eden özel ........…...... nın kursunu başarı ile bitirmiş olduğunu gösterir sertifikadır. (Bu sertifika 7163 sayılı Kanunun tanıdığı hakları sağlamaz).

......./..../......

Sertifikanın boş kısımları çini mürekkebi ile ve el yazısıyla doldurulur. Sertifikalar Umum Müdür ile Öğretim ve Yetiştirme Şubesi Müdürü tarafından imzalanır ve Enstitü soğuk mühürü ile damgalanır.

Madde 5- Her özel kurs için ayrı bir sertifika defteri tutularak sertifika alanın adı, soyadı, memuriyet unvanı, sertifikanın verildiği tarih bu deftere kaydolunur ve sertifika sahibinin imzasında kendisine mahsus hanenin buna ayrılmış yerine alınır.

Sertifika posta ile gönderildiği takdirde, taahhütlü olarak yollanır ve posta makbuzu, sertifika sahibine ait haneye yapıştırılır.

Madde 6- Enstitünün normal öğretim ve yetiştirme programlarına veya bunun dışında tertip ettiği özel kurslara katılıp da diploma veya sertifika alamayanlara bu çalışmalarını ve neticesini gösteren bir belge ilgilinin talebi üzerine verilebilir.

Belgede öğrencinin adı, soyadı, memuriyet unvanı, normal eğitim programı veya özel kursların hangisine devam ettiği ve bu eğitim süresi ve neticesi belirtilerek Enstitü Umum Müdürü tarafından imzalanır.

Madde 7- Diploma, sertifika veya belgenin kayıp olup da sahibi yeni bir diploma, sertifika veya belge almak istediği takdirde, aşağıdaki hükümler tatbik olunur:

A) Diplomanın veya sertifikanın kayıp olması halinde:

a. Diplomasını veya sertifikasını kayıp eden Enstitü mezunu Ankara veya İstanbul‘da çıkan günlük gazetelerden biri ile keyfiyeti ilan eder. İlanı, "kayıp diploma" başlığını taşır ve diploma sahibinin adını, soyadını, verildiği yılı ve yenisini alacağından eskisinin hükümsüz sayılacağını belirtir.

b. Diplomasını veya sertifikasını kayıp eden Enstitü mezunu ikinci bir nüsha diploma almak hususunda Enstitü Umum Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat eder. (a) bendinde sözü edilen ilanın çıkmış olduğu gazete nüshasını dilekçeye eklemek mecburidir. Enstitü Umum Müdürü de keyfiyeti İcra Komitesine havale eder ve bu komitenin vereceği karar gereğince hareket olunur.

İkinci nüsha diploma verildiği takdirde üzerine sabit kırmızı mürekkeple (İkinci Nüsha) ibaresi basılır.

B) Belgenin kayıp olması halinde, ikinci bir nüshası kayıp edenin dilekçe ile müracaatı üzerine verilir.

Madde 8- 7163 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin (e) bendi mucibince hazırlanan bu yönetmelik İdare Heyeti tarafından tasdiki tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Tasdik Tarihi: 24 Kasım 1959

İdare Heyetinin 27 sayılı kararı ile tasdik edilmiştir.