KÜTÜPHANE YÖNERGESİ


 Kütüphane Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Kapsam

Madde 1- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kütüphanesi bu yönerge esaslarına göre yönetilir.

Amaç

Madde 2- Kütüphane‘nin amacı; TODAİE‘nin kuruluş ve amaçlarıyla ilgili alanlarda, Enstitü akademik ve idari personeli ve öğrencileri ile Enstitü dışı araştırmacılara inceleme ve araştırma olanakları sağlamaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevliler ve Görevleri

Görevliler

Madde 3- Kütüphane Derleme ve Yayın Şubesi Müdürü‘nün yetki ve sorumluluğu altında Kütüphane Müdürünce yönetilir.

Teknik hizmetler ile okuyucu hizmetlerini yürütmek üzere Kütüphane Müdürü emrine yeterince personel verilir.

Kütüphane Kurulu

Madde 4- TODAİE‘nin derleme faaliyetlerinin işleyişini sağlamaya yönelik esasları saptamak ve bu işleyişte gerekli görünen değişiklikler üzerinde çalışmak üzere bir Kütüphane Kurulu oluşturulur.

Kütüphane Kurulu her mali yıl başında TODAİE Yürütme Kurulunca Enstitü akademik personeli arasından seçilecek bir üye ile Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı, Derleme ve Yayın Şubesi Müdürü ve Kütüphane Müdüründen oluşur.

Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı kurul toplantılarına başkanlık eder, Kütüphane Müdürü, Kurul‘un sekreterlik görevini yürütür.

Kütüphane Kurulu, yerine göre Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısının çağrısıyla toplanır. Kurul çoğunlukla toplanır. Katılanların çoğunluğuyla karar verir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyuna bakılır.

 

Madde 5- Kütüphane Kurulu‘nun görevleri şunlardır.

a) Kütüphane‘nin işleyiş ve Kütüphane‘den yararlanma esaslarını saptar.

b) TODAİE akademik ve idari personelinin istekleri olan ve Kütüphane Müdürünce toplanmış, ilk incelemesi yapılmış yayınlar ile Kütüphane Müdürünün alınmasını önerdiği yayınlardan oluşan listeleri görüşerek alım listesini saptar.

c) (24.12.2008 – 3/2008 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla değişiklik) Kütüphane Müdürü tarafından sunulan Kütüphane‘nin abone olduğu süreli yayınlar ve veri tabanları listesini her yıl sonunda inceleyerek gerekli değişiklikleri yapar, yeni abone olunacak basılı ve elektronik ortamdaki süreli yayınları saptar.

d) Kütüphane‘de saklanmasında yarar görülmeyen mevcut yayınların tasfiyesi için gerekli işlemin yapılmasına karar verir.

Kütüphane Müdürü

Madde 6- (24.12.2008 – 3/2008 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla değişiklik) Kütüphane Müdürü, kütüphanecilik ve bilgi ve belge yönetimi alanında yüksek öğrenim görmüş olanlar arasından atanır.

Madde 7- Kütüphane Müdürü‘nün görevleri şunlardır:

•  Kütüphane‘yi Kütüphane Yönergesi esaslarına göre yürütür.

b) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturur, iş bölümünü sağlar ve personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapar.

c) Kütüphane görevlilerinin birinci derecede sicil amirliğini yapar.

d) Demirbaş eşyasının kullanılmasından, bakımından ve korunmasından sorumlu olur.

e) Dünyada üretilen bilgi/belgeyi izleyerek Enstitü ilgi alanına girenleri araştırır ve ön seçimi yapar ve bunları Kütüphane Kurulu‘na önerir.

f) Kütüphane Kurulu üyeliği yapar.

g) Sağlanmasına karar verilen bu bilgi/belgeleri (monograf, süreli yayın) satın alma, değişim, bağış yöntemlerinden biri ile Kütüphaneye kazandırır ve bu malzemeye ait kayıt, kataloglama, sınıf landırma ve indeksleme v.b. gibi teknik hizmetlerin tümünün personel tarafından gerçekleştirilmesini sağlar, izler.

h) Süreli yayınlara ait abone yenileme ve izleme işlemlerinin ve okuyucu hizmetlerinin yürütülmesini sağlar, cilt birliği oluşturmuş süreli yayınlar ile onarılması gerekli yayın malzemesinin cilt işlemlerinin gerçekleştirilmesini izler.

i) Kütüphaneye ait yazışmaları yapar. Kütüphane kılavuzu hazırlar, yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerarası işbirliği sağlar ve yürütür.

j) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri inceleyerek Kütüphaneye yeni teknolojinin girmesi için çalışmalar yapar, uygulamaya geçildiğinde de sürekli denetleyip izler.

k) Her yıl Derleme ve Yayın Şubesine çalışmaları ile ilgili bir rapor sunar. Bu raporunda hazırladığı bütçe taslağını demirbaş ve görevlendirilecek personel gereksinimini gerekçeli olarak belirtir. Ayrıca yıllık gözden geçirme sonunda saptanan yitirilmiş yayınlar hakkında bilgi verir ve gerekli işlemin yapılmasını sağlar.

l) Kütüphaneye yeni gelen yayınların her ay bir bülten aracılığı ile Enstitü elemanlarına ve okuyucuya duyurulmasını sağlar.

Kütüphane Hizmet Bölümleri

Madde 8- Kütüphanenin hizmet bölümleri ikiye ayrılır:

a) Teknik Hizmetler Bölümü

b) Okuyucu Hizmetleri Bölümü

Bu bölümlerde çalışan personel kendi bölümlerindeki hizmetlerden doğrudan sorumludur.

Teknik Hizmetler Bölümü

Madde 9- Kütüphaneye alınacak yayınların seçilme ve siparişlerinden başlanarak yararlanmaya hazır duruma getirilmesine kadar yapılan işlem ve çalışmaların tümüne birden "Teknik Hizmetler" denir.

(24.12.2008 – 3/2008 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla değişiklik) Bu hizmetler "sağlama", "kataloglama, sınıf landırma, indeksleme" ve "geliştirme" işlerini kapsar.

Teknik hizmetler bölümünün işleri tercihen, kütüphanecilik alanında yüksek öğrenim görmüş bir teknik hizmetler sorumlusu tarafından yürütülür.

Teknik hizmetler bölümünün başlıca görevleri şunlardır:

a) Enstitü ilgi alanına giren yayınları araştırır ve bunlara ait bilgileri Kütüphane Müdürüne iletir.

b) Satın alınması kararlaştırılan yayınların satın alınmasıyla ilgili gerekli her türlü işlemi yapar, kayıtlarını tutar ve yayın sağlandığında ilgili kişileri haberdar eder.

c) Her yapıtın kataloglama, sınıflandırma, indeksleme gibi işlemlerini gerçekleştirir.

d) Ciltsiz ve onarılması gerekli yapıtların ciltlenmesini ve onarılmasını sağlar.

e) Süreli yayınların kayıtlarını tutar, abone yenileme izleme, ciltleme işlerini gerçekleştirir. "Süreli Yayın Kataloğu" hazırlar.

Okuyucu Hizmetleri Bölümü

Madde 10- Kütüphanenin tüm kaynaklarından okuyucuların geniş, bir biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere yapılacak işlem ve çalışmaların tümüne birden "okuyucu hizmetleri" denir. Bu hizmetler "danışma," "ödünç verme" ve "bilgi duyuru" hizmetlerini kapsar.

Okuyucu hizmetleri bölümünün başlıca görevleri şunlardır:

a) Bizzat ya da yazı veya telefonla başvuran okuyuculara gerekli kolaylığı göstererek danışma ve ödünç verme hizmeti sunar.

b) Yeni yayınları, sergileyerek ve duyuru bültenleri hazırlayarak tanıtır. Enstitü ilgi alanına giren konularda konu bibliyografyaları hazırlar.

c) Kütüphanelerarası ödünç verme sistemine göre dışarıya ödünç kitap verir ve dışarıdan ödünç kitap sağlar, bunlarla ilgili kayıt işlerini yapar ve gerektiğinde izleme işlerini yürütür.

d) Okuyucular tarafından geri verilen yayınlarla gönderilen yeni yayınları raflardaki yerine yerleştirir.

e) Kütüphane ile ilgili her türlü istatistikleri hazırlar.

f) Kütüphanenin düzen ve temizliğini sağlar, çalışma saatleri içinde açık bulundurur.

g) (24.12.2008 – 3/2008 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla değişiklik) Elektronik veri tabanları ve elektronik ortamdaki yayınların düzenlemelerini yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphaneden Yararlanma

Madde 11- TODAİE Kütüphanesi‘nden TODAİE akademik ve idari personeli ile TODAİE öğrencileri tam olarak, Enstitü dışı araştırmacıları ise sınırlı olarak yararlanabilirler.

Ödünç Verme

Madde 12- Kütüphanedeki yayınların ödünç verilmesi şu koşullara bağlıdır: (24.12.2008 – 3/2008 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla değişiklik)

a) Enstitü öğretim elemanları 20 kitabı 90 gün süreyle,

b) Enstitü doktora ve yüksek lisans öğrencileri 5 kitabı 20 gün süreyle,

c) İdari personel 5 kitabı 20 gün süreyle,

ödünç alabilirler.

d) Ödünç verme süresi, kitap başka bir okuyucu tarafından istenmemişse (ayırtılmamışsa) bir kez uzatılır.

e) Kütüphanelerarası işbirliği çerçevesindeki hizmetler hariç Enstitü dışı okuyucuya

ödünç yayın verilmez.

f) Başka kullanıcıda bulunan kitap veya kitaplar ayırtılabilir. Ayırtılan kitaplar iade edildiğinde ilgiliye duyurulur. Duyurudan itibaren 7 gün içinde alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir.

g) Süreli yayınlar, danışma (başvuru) kaynakları ile basılmamış yapıtlar, tezler ve öğretim elemanlarınca ayırtılmış (rezerve) yayınlar ödünç verilmez.

h) Ödünç kitap almak isteyenler "Kitap Ödünç Alma Fişi"ni doldurup imza etmek

zorundadırlar.

 

Gününde Geri Verilmeyen Materyaller / Kaybedilen Materyaller

Madde 13- (24.12.2008 – 3/2008 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla değişiklik) Üzerinde gecikmiş kitap olanlar bunları iade etmeden ve gecikme cezası ödemeden ödünç kitap alamaz.

Ödünç alınan bir materyalin iadesi için Enstitü öğretim elemanları ve idari personeline elektronik ortamda en az üç gün önceden uyarı yazısı yazılır. Gecikmiş teslim halinde okuyucudan her geçen gün için gecikme cezası alınır. Ceza miktarı her mali yıl başından geçerli olmak üzere Kütüphane Müdürünün önerisi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenir.

Gecikme cezası uygulanan gün sayısının altmış günü aşması halinde, o materyal kaybedilmiş sayılır.

Ödünç alınan bir materyalin kaybedilmesi ya da kullanılamaz hale getirilmesi halinde, öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir. Bunun mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda, Taşınır Mal Yönetmeliği‘nin ilgili hükümlerine göre malzemenin değeri kaybedene ödetilir.

Karşılıklı olma esası uyarınca ödünç verme sisteminden yararlanmaları halinde diğer kurumların öğretim elemanları hakkında ilgili kurumların yönetimleri aracılığı ile aynı hükümler uygulanır.

Çalışma Saatleri

Madde 14- Kütüphane, Kütüphane Kurulu‘nun önerisiyle Enstitü Yürütme Kurulu‘nca belirlenen saatler içinde açıktır.

Ödünç kitap alıp-verme işlemleri Enstitü çalışma saatlerinin başlangıcından yarım saat sonra başlar; bitiminden yarım saat önce sona erer.

Olağanüstü durumlar dışında, genel sayım ve gözden geçirme dolayısıyla yılda bir kez 20 günü geçmemek üzere Kütüphanenin tümü ya da bir kısım hizmetler okuyuculara kapatılabilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başka Hükümler

Madde 15- Enstitü akademik personelinin ve öğrencilerinin yaptığı tez çalışmalarının Kütüphanede bulundurulması için Kütüphane Müdürü gerekli önlemleri alır.

Madde 16- Enstitü akademik ve idari personeli ve öğrencilerinden her ne biçimde olursa olsun Enstitüden ayrılanlar Kütüphaneden "İlişki Kesme Belgesi" almak zorundadırlar.

Madde 17- Kütüphane içinde hizmetin gereği olarak birimler kurulması Kütüphane Kurulu‘nun önerisiyle yürütme kurulunca kararlaştırılır.

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönerge 15/11/1994 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19- Bu Yönergeyi Enstitü Genel Müdürü yürütür.

Geçici Madde 1­­- (24.12.2008 – 3/2008 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla değişiklik) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödünç alınmış olan materyallerin ödünç alınma tarihleri yönergenin yürürlüğe girdiği tarih olarak kabul edilir.

Geçici Madde 2- (24.12.2008 – 3/2008 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla değişiklik) Bu yönergenin 13. maddesi gereği alınacak Gecikme Cezası miktarı 2009 mali yılı sonuna kadar bir gün için 50 YKr. olarak belirlenmiştir.