KAMU DİPLOMASİSİ EĞİTİM PROGRAMI


 Kamu Diplomasisi Eğitim Programı

Program adı ve dayanak

Madde 1- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince yürütülmekte iken, yasal düzenlemeyle bu kurumun görev alanından çıkarılan Kamu Diplomasisi Kursu, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı‘nın talep ve uygunluk görüşleri doğrultusunda Kamu Diplomasisi Eğitim Programı adıyla TODAİE tarafından düzenlenir yürütülür. Programın kısa adı KADEP‘tir.

KADEP kapsamında düzenlenen her yeni programa sıralı dönem numarası verilir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince yürütülen programın devamı niteliğindeki ilk program 36. Dönem olarak numaralanır.

Amaç

Madde 1- Kamu Diplomasisi Eğitim Programının amacı ; k amu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra birimlerinde görev alan üst düzey yöneticilerini, yönetici adaylarını, planlamacıları ve uzmanları ulusal politikalarla, ulusal güvenliğimizi yakından ilgilendiren iç ve dış tehdit konularında bilgilendirmek, bu alanda kamu yönetiminde anlayış, tutum ve davranışlar açısından yakla şım birliği yaratmaktır.

Programın kapsamı

Madde 2- KADEP, Türkiye‘nin uluslararası alandaki stratejik önemi, çevre ülkelerle ilişkiler ve ulusal güvenlik, terör ve terör örgütleri, irtica ve irticai örgütlenmeler, sosyo-ekonomik,siyasal, yönetsel ve teknolojik, kültürel politikalar ve bunların toplumsal alana ve iç güvenlik üzerine yansımaları ile ilgili inceleme ve değerlendirme konularını kapsar.

Program içeriği yukarıda belirtilen ana konular çerçevesinde ve gerektiğinde ilgili kurumların görüşleri de alınarak belirlenir.

Program zamanı ve süresi

Madde 3- KADEP İlkbahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez düzenlenir.

Program gündüz ya da akşam saatlerinde de uygulanabilir.

Program, 6 hafta sürelidir.

Günlük etkinlikler 3 saatten az olmamak üzere düzenlenir. Kurumlardan gelecek istemler ve ortaya çıkacak gereksinmeler doğrultusunda bu süre en çok 2 hafta daha uzatılabilir.

Program kaydı

Madde 4- Program ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içinde yürütülür. Programa katılacaklar TODAİE‘nin öngördüğü koşullar ve ayırdığı kontenjanlar çerçevesinde kurumlarınca belirlenir.

Katılımcılar, KADEP Kayıt Formu nu doldururlar. Kayıt Formu bilgileri, KADEP Kayıt Defterine işlenir. Kayıt defterinde; öğrencilerin kimlik bilgileri, TC Kimlik Numarası, kurumu ve unvanı ile program dönemi, tarihi ve sertifikaya hak kazanma durumu gibi tanımlayıcı bilgilere yer verilir.

Öğretim elemanları

Madde 5- Programda görev alacak öğretim üye ve yardımcıları, Enstitü yönetimince, Enstitü öğretim elemanları arasından, başka bir yüksek öğretim kurumundan ya da öğretim konusuyla ilgili olmak koşuluyla yükseköğretim kurumları dışından görevlendirilebilir.

Programda görev alanlara, ilgili mevzuata göre ek ders saat ücreti ödenir.

Devam koşulu

Madde 6.- Programa katılım zorunludur. Bir etkinliğe katılmış sayılmak için, katılımcıların ilan edilmiş olan etkinliğin sürelerine tam olarak uymaları gerekir. Belirtildiği biçimiyle, Enstitü tarafından kabul edilebilir bir gerekçesi olmadan en az iki gün programa katılmayanlara sertifika verilmez.

Program Yöneticisi, kendisine yapılan başvuru üzerine katılımcıları bir gün süreyle izinli sayma yetkisine sahiptir.

Sağlık izni, kurum görevlendirmesi gibi çeşitli nedenlerle öngörüldüğü biçimde programa devam edemeyenler, bunu belgelemek zorundadır. Bu durumda da 7 günden daha fazla devamsızlığı olanlara sertifika verilmez.

Bu süreyi aşan devamsızlık durumunda, katılımcıların programla ilişiği kesilir. Durum, kurumlarına da yazıyla bildirilir.

Belli bir kurumun yönetici ve uzman kadrosu için düzenlenen özel amaçlı programlarda ilişik kesme uygulaması yapılmaz. Ancak bu durumdakilere hiçbir biçimde sertifika verilmez.

Program Yöneticisi ve Program Komitesi

Madde 7- KADEP çalışmaları, Yürütme Kurulunca görevlendirilen bir öğretim elemanı tarafından yürütülür. Özel görevlendirme yapılmadığında, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü, Program Yöneticisi olarak görevlendirilmiş sayılır.

Program Yöneticisi; programın planlanması, düzenlenmesi ve yürütülmesiyle ilgili konularda yetkili ve Genel Müdüre karşı sorumludur.

Program Komitesi; Program Yöneticisi ve onun önerisi üzerine Genel Müdür tarafından görevlendirilen iki öğretim elemanından oluşur. Komite; programın planlanması, düzenlenmesi ve yürütülmesiyle ilgili konularda Program Yöneticisine katkı sağlamakla görevlidir.

Program ve değerlendirme

Madde 8- KADEP, konferans, panel, açıkoturum ve odak grup çalışması türündeki etkinliklere dayalı olarak yürütülür.

Ayrıca, programı tamamlayıcı nitelikte inceleme ve değerlendirme gezileri de yapılabilir. Gezi saatleri konferans zamanıyla çakışmayacak biçimde planlanır.

Program Komitesince, gerek duyulması halinde, program sonunda test, proje ya da başka yöntemlerle katılımcı başarı değerlendirmesi yapabilir.

Disiplin

Madde 9- Enstitü içerisinde her katılımcı kamu görevlisine yakışır biçimde hareket etmek zorundadır.

Bu çerçevede, yürütülen program etkinlikleri sırasında katılımcıların gerekli nezaket ve saygı ilkelerine uymaları esastır.

Aksi davranışta bulunanlar hakkında kurumlarına bilgi verilir ve gerektiğinde programla ilişkileri kesilir.

Temsilci belirlenmesi

Madde 10- Katılımcılar, programın ilk iki günü içinde kendi aralarında bir temsilciler komitesi belirler. Temsilciler komitesi, yönetimle ilişkiler, program andacı hazırlama, katılımcılar arasında sosyal etkinlikler düzenleme gibi görevleri yürütür.

Sertifika verilmesi

Madde 11- Programa devam ederek katılım koşulunu sağlayanlara ve bu Yönergede belirtilen diğer gerekleri yerine getirenlere sertifika verilir. Sertifikada program adı ve süresi belirtilir.

Yürütme

Madde 12 - Bu yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.