ASİSTAN GÖREV HİZMET YÖNERGESİ


 Asistan Görev Hizmet Yönergesi

Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı, 7163 sayılı TODAİE Teşkilat Kanunu ile TODAİE Akademik Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Enstitü asistanlarının (öğretim üye yardımcılarının) görev, yetki ve sorumlulukları ile yetiştirilme usulünü düzenlemektir.

İlgili Öğretim Üyesi

Madde 2. Yürütme Kurulu Kararı ile asistanın yetiştirilmek üzere akademik anlamda bağlandığı öğretim üyesi, "İlgili Öğretim Üyesi" (İÖÜ) olarak adlandırılır. Bu çerçevede:

a) İÖÜ, asistanın öğretim üyeliği mesleğine hazırlanmasına yönelik akademik etkinliklerin planlanması, yürütülmesi ve gözetiminden sorumludur.

b) İÖÜ ile asistan arasında, karşılıklı olarak etkili bir iletişim düzeninin kurulması temeldir.

c) Her asistan bir öğretim üyesine bağlıdır. Gerekçesiz olarak asistanın bağlı olduğu öğretim üyesi değiştirilemez.

d) Aynı bilim ya da anabilim dalındaki öğretim üyeleri ile asistanlar arasında ilgililik ilişkisinin kurulmasında sayısal dengeler gözetilir. İlke olarak, bir öğretim üyesine doktora öğrenimini tamamlamamış asistanlardan en çok ikisi bağlanabilir. Doktorasını tamamlamış asistanlar yönüyle bir sınırlama koşulu aranmaz. Asistanın bağlı olduğu bilim dalında öğretim üyesi bulunmaması durumunda, İÖÜ, çalışma ve uzmanlık alanı bu dala daha yakın olan öğretim üyeleri arasından görevlendirilir.

e) İÖÜ, her yıl sonunda kendisine bağlı asistanın çalışmaları, genel durum ve davranışları hakkında bir Asistan Değerlendirme Raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe sunar. Asistan değerlendirme raporları Yürütme Kurulunda özel gündemle görüşülür.

f) Asistanların gözetim ve yetiştirilmesi konularında etkinliği artırıcı genel önlemler Yürütme Kurulu‘nca alınır.

Asistanların Görev ve Sorumlulukları

Madde 3. Asistanların başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır:

•  İÖÜ tarafından verilecek inceleme, araştırma, çeviri, uygulama, yayım, öğrenim ve öğretim görevlerini yerine getirmek,

•  İÖÜ tarafından belirlenen öğrencilerin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalı çalışmalarına rehberlik etmek,

•  İÖÜ‘nün gerekli göreceği öğretim ve uygulamalarda hazır bulunmak,

•  Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek yönetime yardım görevlerini yerine getirmek,

•  Doktora öğrenimini tamamlamış olan asistanlar için, hakemli dergilerde yılda en az bir makale; doktora öğrenimini tamamlamayanlar için ise, hiç değilse iki yılda bir adet süreli yayınlarda makale, kitap incelemesi ya da bilimsel içerikli metin çevirisi yayımlamak; yahut bunların yerine geçebilecek türde ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum) bildiri sunmak,

•  Katılmak üzere görevlendirildiği kurumdışı toplantılara ilişkin edindiği izlenimleri ve katkıları raporlaştırarak gereği için Genel Müdürlüğe ve işin özelliğine göre bilgi için intranet yoluyla öğretim elemanlarına sunmak,

•  Öğretim yılı açılış törenleri ile Enstitüde yapılan ulusal ve uluslar arası nitelikli kongre, konferans ve benzeri türdeki bilimsel toplantılarda hazır bulunmak (görevlendirilmediği sürece, kendi uzmanlık alanı dışında kalan ulusal çalışmalara katılım ihtiyaridir.)

•  Dönem çalışma raporlarını hazırlamak ve süresi içinde Genel Müdürlüğe sunmak,

•  Lisansüstü öğreniminin gereği olarak Enstitü dışında aldığı derslerin gün ve saatlerini yazıyla Genel Müdürlüğe ve İÖÜ‘ye bildirmek,

•  Bu yönerge dışındaki mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Bilimsel Gelişim Toplantıları

Madde 4. Temmuz-Eylül dönemi dışında olmak üzere, Enstitü içinde asistanların katılacağı, programlı aylık Bilimsel Gelişim Toplantıları (BGT) düzenlenir. Bunlarla ilgili ilke ve kurallar şunlardır:

a) BGT‘ler önceden planlanmış belli bir bilimsel konu ya da soruna yönelik ve bütün öğretim üyelerine açık olarak gerçekleştirilir.

b) BGT‘ler belli bir bildiriye dayalı sunum toplantıları biçiminde olabileceği gibi, güncel sorun alanlarına yönelik serbest tartışma platformu biçiminde de yapılabilir. Doktora öğrencisi olan asistanların yaptıkları bilimsel çalışmaların belli bir gelişim aşamasına yönelik bilgi paylaşımları da bu kapsamdadır.

c) Doktora öğrenimini henüz tamamlamamış olan Enstitü asistanları, bu toplantılara düzenli olarak katılmakla yükümlüdürler. Doktoralı asistanlar için kendi uzmanlık alanı dışında kalan çalışmalara katılımda zorunluluk koşulu aranmaz.

d) Her asistan yılda hiç değilse bir kez, bir BGT bildirisi sunmak zorundadır. Yapılacak tartışmalar, bu bildiri çerçevesinde ve asistanların kendi aralarından seçecekleri bir başkanın yönetiminde yürütülür.

e) BGT kapsamındaki her etkinlik tutanağa bağlanır. Tutanak; yapılan çalışmanın adı, konusu, yeri ve zamanı gibi bilgilerin yer aldığı ana metin sayfası ile buna iliştirilen (a) Asistan katılımcı listesi, (b) Toplantı gündemi, (c) Sunulan bildiri metinlerinden oluşur. Toplantı tutanağı, Yönlendirme Komitesi başkanına sunulur.

f) BGT‘nin çalışma düzeni Yönlendirme Komitesince belirlenir.

 

Yönlendirme Komitesi

Madde 5. Asistanların bilimsel gelişimlerinin gözlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla, Yürütme Kurulunca, üç öğretim üyesinden oluşan bir Asistan Yönlendirme Komitesi oluşturulur.

Yönlendirme Komitesi, kendi içinde bir üyeyi başkan olarak seçer. Enstitü yönetimi ile ilişkiler başkan aracılığıyla yürütülür.

Asistan Yönlendirme Komitesi, birisi her öğretim yılı başında olmak üzere yılda en az iki kez gündemli olarak toplanır.

Komite, yıllık eğitim programının oluşturulması, BGT‘lerin çalışma düzeninin saptanması ve bu yönerge çerçevesinde yapılan çalışmaların izlenerek sonuçlarının raporlanmasından Enstitü Yürütme Kurulu adına sorumludur. Yönlendirme Komitesi kararları, Yürütme Kurulunda görüşülür ve Genel Müdür onayı ile uygulamaya konulur.

Dönem Çalışma Raporu

Madde 6. Her asistan, kendi akademik gelişim durumuyla ilgili bir dönem çalışma raporu hazırlamak zorundadır.

Dönem çalışma raporu, birisi Haziran, diğeri de Aralık ayı ilk yarısında olmak üzere yılda iki kez, altı aylık dönemi kapsamak üzere hazırlanır ve İÖÜ‘ne verilir. Bu raporda dönem içinde yapılan Enstitü içi akademik ve yönetsel çalışmalar ile lisans üstü çalışmalar ayrıntıları ile açıklanır. Gerektiğinde bu açıklamalar ek belgelerle de desteklenir. İÖÜ tarafından incelenen rapor, aynı ay içinde Personel Müdürlüğüne iletilir.

Dönem Çalışma Raporları, Yönlendirme Komitesince incelenir. Yönlendirme Komitesi, Genel Müdürlük adına bunları değerlendirerek gerekli önlemlerin alınması konusunda hazırladığı inceleme raporunu, asistanların dönem çalışma raporlarını da ekleyerek Yürütme Kurulunda görüşülmek üzere Genel Müdürlüğe bildirir.

Günlük Çalışma Süresi

Madde 7. Asistanlar Enstitüde tam gün esasına göre çalışırlar. Enstitüden bir tam günü aşan ayrılmalarda izin alınması zorunludur.

Asistanlık Süresi

Madde 8. Yüksek lisansını yapmış olarak Enstitüye alınan asistanlar, asıllıklarının onandığı tarihten başlayarak beş yıl içinde doktora eğitimlerini tamamlamakla yükümlüdürler. Bu süre, haklı gerekçelere dayanması durumunda, Yürütme Kurulu kararı ile her defasında bir yıl olmak üzere en çok iki kez uzatılabilir. Süresi içinde doktor unvanı alamayanların asistanlıkla ilişkisi kesilir. Doktora öğrenimi gerekçesiyle verilen aylıksız izinler de bu süreye dahildir.

Asistanların doktor unvanını aldıkları tarihten başlayarak en geç 6 yıl içinde, gerekli bilimsel hazırlık ve çalışmaları yerine getirerek, ilgili mevzuat açısından gerekli öğretim üyeliğine geçiş koşullarını tamamlamış olmaları beklenir. Belirtilen süreyi dolduran asistanlara gerekli koşulları tamamlayıp tamamlamadıkları Genel Müdürlükçe sorulur, tamamlamayanların dikkatleri çekilir.

Bilim Dalında Uzmanlaşma

Madde 9. Her asistanın, atanmasına temel olan bilim dalında yetişmesi temel ilkedir. Haklı gerekçeler olmadığı sürece, asistan, bilim alanını değiştiremez. Değiştirme isteğinde bulunabilmek için, ilgili bilim ve uzmanlık dalında Enstitünün öğretim elemanı açığı olması ve bunun Akademik Kurulca da karar altına alınmış olması gerekir.

Asistanın sınavını kazandığı bilim dalını değiştirmesi, belirtilen koşulların oluştuğu durumlarda, İÖÜ‘nün görüşü de alınarak Akademik Kurulun uygun bulması üzerine Yürütme Kurulu Kararı ile yapılır.

Belirtilen koşullar yerine gelmeden bilim dalını, atandığı dal dışındaki bir başka dala değiştirenlere hiçbir biçimde lisans üstü öğrenime dönük kurumsal destek ve yardım yapılmaz. Bunlar, eğitim amaçlı fonlardan yararlandırılmazlar.

Bu durumdaki aday asistanların adaylıkları onanmaz. Öğretim üyeliği için gerekli akademik koşulları kazanmış bile olsalar, değiştirdikleri bilim dalında öğretim üyeliği kadrosu ve sınavı açılmaz.

Yasaklar

Madde 10 . Asistanlar, enstitü dışında özel bir iş göremezler, serbest meslek icra edemezler.

Asistan, İÖÜ ve Enstitü yönetiminin bilgisi olmaksızın, herhangi bir uygulama, eğitim ve araştırma projesinde görev alamaz.

Rapor Takibi ve Sicil

Madde 11 . Asistan ve İÖÜ tarafından hazırlanması gerekli görülen raporların takip ve arşiv işlemleri Personel Müdürlüğünce yürütülür.

Asistanların sicil raporlarının düzenlenmesinde, bu yönerge çerçevesinde yerine getirmeleri beklenen görev ve sorumluluklar ile başarı durumları dikkate alınır.

Yürürlük

Madde 12. Akademik Kurulun görüşü de alınarak hazırlanan bu yönerge, Yürütme Kurulu‘nun karar tarihinden başlayarak uygulanır.

Yürütme

Madde 13. Bu yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Geçici Madde 1. Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Enstitü asistanları ile İÖÜ bağlantısı yönerge hükümleri çerçevesinde yeniden kurulur.

Geçici Madde 2. Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte asaleti onaylanmış, ancak fiilen bilim dalını değiştirmiş olan asistanlar için, bu değişikliğin Enstitü tarafından onanma işlemi, Akademik Kurulun uygun görmesi sonunda Yürütme Kurulu Kararıyla yapılır.

Geçici Madde 3. Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte, 8‘inci maddede belirtilen 6 yıllık doktora sonrası süreyi dolduran, ancak öğretim üyeliğine geçiş koşullarını tamamlayamayan asistanlar için 2 yıl daha ek süre verilir.