YURT YÖNERGESİ


 Yurt Yönergesi

Genel Hükümler ve Amaç

Madde 1- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yurdu bu Yönerge hükümlerine göre yönetilir.

Yurdun amacı, içinde kalanların barınma, çalışma, kantin ihtiyaçlarını gidermek, sosyal ve kültürel gelişmelerine ortam hazırlamaktır.

Terimler

Madde 2- Bu Yönergede geçen "Enstitü" terimi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü‘nü (TODAİE); "Yurd" terimi Enstitünün işlettiği yurdun konuklara ayrılan bölümünü; "konuk" terimi Enstitüde eğitim gören kamu görevlileriyle Enstitü yetkili organlarınca yurtda kalmasına izin verilenleri belirtir.

Kapsam

Madde 3- Yurdda 2. madde de belirtilen konuklar kalabilirler.

Yurdun Yönetimi

Madde 4- Yurdu, TODAİE Genel Müdürlüğü adına Enstitü Sosyal İşler Müdürü yönetir. Müdürlük Genel Sekretere bağlıdır. Müdürlük emrinde Şef ve yeteri kadar personel bulunur.

Sosyal İşler Müdürünün Görevleri

Madde 5- Sosyal İşler Müdürünün yurtla ilgili görevleri şunlardır:

a) Yurdun kuruluş amacına uygun olarak işletilmesini, geliştirilmesini ve hizmetlerde verimliliğin arttırılmasını sağlamak,

b) Yurtda disiplini sağlamak,

c) Yurtda görevli personel in çalışmalarını düzenlemek, izlemek, denetlemek, ahenkli çalışmalarını sağlamak,

d) Yurdun iç ve dış güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için Sivil Savunma Uzmanlığı ile işbirliği ve koordinasyonu temin etmek,

e) Yasaların ve yönetmeliklerin yüklediği diğer görevleri yapmak.

Sosyal İşler Şefinin Görevleri

Madde 6- Sosyal İşler Şefinin yurtla ilgili görevleri şunlardır:

a) Yurtda çalışan personel arasında işlerin uygun şekilde dağılımı konusunda amirine teklifte bulunmak,

b) Personelin düzenli bir şekilde çalışmasını, mesaiye uyumlarını, çalışmada işbirliği yapmalarını sağlamak; işlerin zamanında ve eksiksiz yürütülmesi için koordinasyonu sağlamak, denetlemek,

c) İşleyiş ile ilgili çıkabilecek aksaklıklardan amirlerini zamanında haberdar etmek,

d) Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak; gerekli hallerde müdüre vekalet etmek

Diğer Görevliler

Madde 7- Yurt memurlarının görevleri şunlardır:

a) Yurtda her türlü kayıt ve yazı işlerini yürütmek,

b) Yurt ücretlerini zamanında makbuz karşılığında toplamak ve saat 17.00‘ye kadar Enstitü Veznesine yatırmak,

c) Yurdun her türlü bakım, onarım ve temizlik hizmetini yaptırmak, takip etmek,

c) Müdürün veya şefin vereceği diğer işleri yapmak.

Madde 8- Gündüz ve gece sorumlusu personel in görevleri şunlardır:

a) Düzenlenecek çizelgeye göre gündüz ve gece nöbetlerini tutmak,

b) Yurda karşı içten ve dıştan gelecek her türlü saldırı ve zararları önlemek ve ilgililere anında bilgi vermek,

c) Kullanılmayan odaların ve büroların kapı ve pencerelerini kontrol etmek, olağan dışı ve şüphe uyandıracak bir durumda amirlerine derhal bilgi vermek,

ç) Belirlenen zamanlarda kapıları açmak, kapamak, kapandıktan sonra içeriye girilmesini önlemek ve yabancıları içeri almamak,

d) Yurda patlayıcı, yanıcı, yangın çıkarıcı her türlü araç ve maddelerin sokulmasını önlemek,

e) Yurtla ilgili olayları olay defterine kaydetmek,

f) Müdürün vereceği diğer işleri yapmak.

Kayıt ve Yazışma İşleri

Madde 9- Kayıt ve yazışma işleri Enstitü genel uygulaması çerçevesinde yapılır. Acil durumlarda yapılan haberleşmeler için de Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

Madde 10- Yurtda tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Gelen-giden evrak defteri,

b) Konuk kayıt formu,

c) Gece hizmetleri olay kayıt defteri,

d) Yurt personel özel dosyaları,

e) Kantin işletmesiyle ilgili defter ve dosyalar,

f) Yazışma dosyaları,

g) Disiplin Kurulu karar defteri,

h) Yurt barınma ücretleri dosyası,

ı) Makbuz, cetvel ve bordrolar,

i) Teftiş ve tutanak dosyası,

j) İşletme defteri.

Yurda Konuk Alınması

Madde 11- Yurda,

a) Enstitüde eğitim görmek üzere kurumlarınca izinli sayılan öğrencilerden Ankara‘da ikamet etmeyenler,

b) Enstitüce düzenlenen uzun ya da kısa süreli diğer eğitim programlarına katılanlardan Ankara‘da ikamet etmeyenler,

c) Konuk durumunda olan diğer ilgililer,

Enstitü Yürütme Kurulu kararıyla, kalış süresi belirtilerek, konuk olarak alınırlar. Ancak, öğretim ve eğitim programlarına katılanların yurtda kalma süresi, program süresiyle sınırlıdır. Süre sonunda makul bir gerekçe ile talep edilmesi halinde kısa bir süre daha kalmalarına Enstitü Yürütme Kurulu kararı ile izin verilebilir.

Madde 12- Yurtda kalacakların sayısı ve konuklara ilişkin özel koşullar Yürütme Kurulu nca saptanır ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bildirilir.

Madde 13- Kalma isteği, dilekçe ile belirtilir. Sonuç Müdürlükçe ilgiliye duyurulur.

Yurd Ücreti

Madde 14- Genel Müdürlükçe ücretsiz konaklamaları uygun görülen Enstitü konukları dışında yurtda kalış ücretlidir.

Ücretler aylık olarak peşin ve en geç her ayın 20‘sine kadar makbuz karşılığında Müdürün belirleyeceği bir görevli tarafından toplanarak aynı gün Enstitü Veznesine yatırılır. Bir aydan kısa süreli kalışların ücretlerinin tamamı peşin olarak alınır. Ücret yükümlülüğünü yerine getirmemek ilişik kesme nedenidir. Peşin alınan ücretle oda tahsis edilmiş olduğundan idari izin, bayram, sömestr tatili vb. sebeplerle ücret iadesi yapılamaz

Madde 15- Yurt ücretlerinin miktarı, her akademik yıl başında Müdürlüğün önerisi üzerine, Enstitü Yürütme Kurulu nca saptanır.

Madde 16- Yurtda kalmak isteyenlerden Enstitü Yürütme Kurulu nca her yıl saptanacak miktarda depozito alınır. Yurt yönetimince saptanan zararın bedeli önce depozitodan karşılanır. Zarar miktarının depozitoyu aşması halinde aradaki farkın konuk tarafından en geç bir hafta içinde Enstitü Veznesine yatırılması gerekir. Bu gereği yerine getirmeyenlerin yurt ile ilişiği derhal kesilir ve haklarında kamu mallarına zarar vermekten kovuşturma açılır ve durum Cumhuriyet Savcılığı‘na bildirilir.Bunun dışında depozito, ilişik kesilmesi sırasında iade edilir.

Disiplin İşleri

Madde 17- Disiplin Kurulu Enstitü Genel Sekreterinin Başkanlığında Sosyal İşler Müdürü, İdari Mali İşler Müdürü ve Öğrenci İşleri Müdüründen oluşur. Disiplin Kurulu çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşitliği halinde, karar çoğunluğunu Başkanın oyu belirler.

Madde 18- Yurtda kalanların disiplin yönünden durumları, Devlet Memurları Kanunu‘nda belirlenen esaslara göre değerlendirilir. İlişiklerinin kesilmesi uygun görülenler bu konuda karar alınmak üzere Enstitü Yürütme Kurulu na sevk edilir.

Yurt Takvimi

Madde 19- Bir yıl içinde Yurdun açık kalacağı günler, öğrenim yılı başlamadan önce Enstitü Yürütme Kurulu tarafından kararlaştırılır. Yaz tatilinde konukevi kapalıdır.

Madde 20- Yurdun gün içinde açık kalacağı saatler Enstitü Yürütme Kurulu nca kararlaştırılır ve giriş kapısına asılır.

Madde 21 - Gece sorumlusu, çalışma saati dışında Yurtda sükun, huzur ve disiplini sağlamakla görevlidir. Yurdda kalanlar talep edildiğinde hüviyetlerini göstererek kendilerini tanıtmalıdırlar. Yurdun kapıları saat 01.00‘de kapatılır. Bu saatten sonra gelenler içeri alınmaz.

Yükümlülükler

Madde 22- Yurtda kalmaya hak kazananlar, bu Yönerge hükümlerine uyacaklarına dair birer "yüküm belgesi" imzalamak zorundadırlar.

Madde 23- Yurtda kalan her konuk odasını ve kullanacağı eşyayı imza karşılığı teslim alır ve imza karşılığı teslim eder. Yurtda kalanların, kaldıkları odayı terk ederken, imza karşılığı teslim aldıkları eşyayı muntazam ve eksiksiz olarak teslim etmeleri şarttır. Teslim aldıkları eşyayı aynen teslim etmeyenler hakkında bu yönergenin 16. maddesi uygulanır. Ortaklaşa kullanılan eşyaya zarar ve ziyan verenler, zararı ve ziyanı ödemekle yükümlüdürler.

Yurt Barınma Kuralları

Madde 24- Yurtda kalanlar aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler:

a) Ziyaretçi kabulü

Yurda ziyaretçi kabul edilmez. Ziyaretçilerle görüşmeler saat 9.00-17.00 arasında Yurt danışmasında yapılır.

b) Yurtda barınanlar saat 23.00‘dan sonra gürültü yapamazlar. Yangın tehlikesi yaratabilecek olan cihaz vs. kullanılmaz. Tehlikeli olabilecek her türlü cihazın saat 23‘ten önce fişten çekilmesi gereklidir.

Odalara konan mobilya ve mefruşatın yerleri Müdürün izni olmadan değiştirilemez.

c) Yatak odalarının kullanılması

Odalarda kalanlar, kendi odalarını temiz tutmakla yükümlüdürler. Kağıt vs. gibi şeylerin çöp sepetine atılması lazımdır.

Yurtda barınanlar (Cumartesi, Pazar günleri hariç) sabah 9.00-11.00 saatleri arasında odalarını temizlik yapılması için terk ederler. Her sabah kendi yataklarını düzeltirler. Temizlik personel i şahsi eşyaları temizlemekle görevli değildir.

Duvarlara, dolaplara çivi, raptiye, toplu iğne, çakmak; onları zedelemek ve kirletmek yasaktır.

Yurtda iskambil gibi kağıt oyunları oynanmaz ve alkollü içkiler içilmez; patlayıcı, kesici, yanıcı madde, yasak yayın ve silah bulundurmak yasaktır; yiyecek ve içecek maddesi bulundurulmaz.

Yatak içerisinde sigara içilmez. Yatak odalarının marleylerinin üzerine sigara atılmaması, boya, ilaç vs.nin dökülmemesi gerekir. Soba, ütü gibi elektrikli araçların yatak odalarında bulundurulması ve kullanılması yasaktır.

ç) Pencere emniyeti

Pencereler kapalı tutulmalıdır.

d) Sorumluluk

Yurtda kalanların odalarını terk ederken kapılarını kilitlemeleri ve anahtarlarını yanlarına almaları gereklidir. Yurt yangın, hırsızlık ve sabotaja karşı sigorta ettirilmemiştir. Şahsi herhangi bir zarar ziyana karşı Enstitü sorumlu değildir.

e) Radyo ve televizyon kullanımı

Yurtda kalanlar eğer, bütün oda sakinleri arzu ederlerse diğer odadakiler rahatsız olmayacak şekilde saat 23.00‘e kadar radyolarını dinleyebilirler. Televizyon kullanımı yetkililerce düzenlenir.

f) Elektrik kullanılması

Elektriğin mümkün olduğu kadar özenli kullanılması gerekir. Gerekli olmayan lambalar yakılmamalıdır.

g) Telefonun kullanılması

Yurtda kalanlar şehiriçi konuşmalarını, çalışma saatleri içinde, Enstitüdeki jetonlu telefonla yaparlar.

Şehirlerarası telefon konuşmaları, Genel Sekreterliğin izni ile, Genel Sekreterlik telefonundan ihbarlı olarak yapılır.

Yurda dışarıdan gelecek şehirlerarası telefon görüşme istekleri çalışma saatleri dışında danışma telefonundan sağlanır.

h) Banyo kullanılması

Duş ve tuvaletler kullanıldıktan sonra temiz bırakılmalıdır.

Sıcak su günleri ve saatleri Enstitü tarafından tespit edilir.

ı) Yangın söndürme

Herhangi bir yangın vukuunda ilk gören derhal sorumlu personel i haberdar eder.

i) Hastalık

Acil durumlarda Enstitü doktoruna başvurulabilir.

j) Kontrol

Konuklar yasaklanmış maddeleri ve yayınları Yurda sokamazlar. Gerek görüldüğünde, kurulacak bir kurul tarafından odalarda arama yaptırılabilir.

Yurdun İşletilmesi

Madde 25- Yurdun işletme biçimi, Yürütme Kurulunca düzenlenir. Bu Yönergede açıklık bulunmayan hallerde karar almaya Enstitü Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 26- Bu Yönerge Yönetim Kurulu Kararı ile onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.