GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ


 Gündüz Bakımevi Yönergesi

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü personel inin 3-6 yaş grubundaki çocuklarının güvenli bir ortam içinde çocuk eğitim bilimi gereklerine uygun olarak bakımlarını sağlamak ve onların beden, ruh, zihin ve sosyal gelişmelerine yardımcı olmak, böylece anne ve babaya daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlayarak çocukların bakım ve eğitiminin yanında anne ve babanın da işgücü verimini artırmaktır.

Tanımlar

Madde 2 - Bu Yönergede geçen terimler, aşağıda gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

a. Enstitü : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Genel Müdürlüğü,

b. Bakımevi : Enstitü personel inin 3–6 yaş arasındaki çocuklarının Yönerge amaçlarına uygun olarak bakıldığı ve eğitildiği Gündüz Bakımevi.

Bakımevine Kabul Koşulları

Madde 3- Personelin çocukları dışında çocuk kabul edilmez. Bulaşıcı ve ağır hasta olan veya özel bakım ve eğitimi gerektiren çocuklar alınmaz. Uzun süreli hastalık, kaza gibi nedenlerle bakımevi ile ilişiği kesilen çocuk tekrar alınır.

Madde 4- Çocukların bakımevine kaydının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir:

a. Çocuğun;

1. Nüfus cüzdanı sureti,

2. 2 adet vesikalık resmi,

3. Sağlık raporu,

4. Aşı kartı fotokopisi,

5. Verem savaş dispanserinden alınmış mikro film ve temiz raporu,

6. Boğaz kültürü,

7. Gaita kültürü ve mikroskobisi,

b. Anne –Babanın;

1. 1 adet vesikalık resmi,

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3. Birlikte yaşayan aile üyelerinin verem savaş dispanserinden alınmış mikro film ve temiz raporu.

Bakımevi ile İlişiğin Kesilmesi

Madde 5- Aşağıdaki durumlarda çocuğun Bakımevi ile ilişkisi kesilir.

a. Velinin özel yazılı isteği,

b. Çocuğun 6 yaşını tamamlaması veya ilköğretime başlaması,

c. Çocuğun ve ailenin Bakımevi hizmet ve işleyişine uymamaları,

d. Aile ücret ödemeyi yükümlense dahi, çocuğun habersiz olarak 10 gün süre ile Bakımevine gelmemesi,

e. Yıl içinde toplam bir aydan fazla mazeretsiz olarak devamsızlık,

f. Kabule esas bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşılması.

Ücret

Madde 6- Bakımevi hizmetleri ücretlidir. Her çocuk için alınacak aylık ücret, her mali yıl başında Maliye Bakanlığınca belirlenecek ücret dikkate alınarak, Enstitü Yürütme Kurulu nca belirlenir. Okul öncesi eğitim için anasınıfına giden ve bakımevinden yarım gün yararlanacak çocuklardan bakımevi ücretinin %50‘si alınır. Alınan ücret, çocuğun beslenmesi ve eğitimi ile ilgili hususlarda kullanılır. Bunun dışında yapılacak olan giderler (ulaşım, gezi, diğer sosyal etkinlikler vb. için) velilerden talep edilir.

Ücretler, aylık ve peşin olarak, her ayın 20‘sine kadar Sosyal İşler Müdürlüğüne ödenir. Bakımevi hesabı Enstitü tarafından denetlenir.

İzin

Madde 7-

a. Çocuğun hastalığında, 7 günü aşan hastalık raporu ile ücret iadesi yapılır; bunun dışında hiçbir şekilde ödenen ücret iade edilmez.

b. Her çocuğa, önceden haber vermek kaydıyla, en fazla 1 (bir) ay izin verilir. Bu süre için ücret talep edilmez.

c. Yönetim, uygun gördüğü hallerde bakımevini kapatır. Kapatma kararı bir hafta önceden duyurulur.

Bakımevinin Çalışma Saatleri

Madde 8- Bakımevinin çalışma saati 09.00 – 18.00‘dir. Saat 09.30‘dan sonra çocukların bakımevine getirilmesi, eğitimin ve hizmetin aksaması nedeniyle, olumsuzluk yaratmaktadır. Saat 09.30 dan sonra getirilen çocuklar bakımevine alınmaz ve 17.45‘den önce, özel bir neden yoksa,velilerine teslim edilmez.

Çocukların sağlığı ve eğitimi açısından, veli ve diğer yakınların izinsiz bakımevine girmeleri yasaktır. Hangi nedenle olursa olsun, kayıtlı olmayan personel çocuklarının bakımevine girmeleri de yasaktır.

Bakımevine Kabulde Getirilmesi Zorunlu Malzemeler

Madde 9-

a. Uyku saati için;

1. Nevresim takımı (mevsime uygun yorgan veya pike),

2. Sınıf içi ayakkabısı,

3. 2 takım iç çamaşırı (ismi işlenmiş olarak),

4. 2 takım yedek kıyafet (ismi işlenmiş olarak),

5. Tarak,

6. Diş macunu, diş fırçası,

7. Sıvı sabun,

8. El havlusu,

9. Ağzı büzgülü çanta.

b. Sınıf çalışmaları için;

1. 2 adet boyama kitabı (yaş grubuna uygun),

2. 2 adet hikaye kitabı (yaş grubuna uygun),

3. Novacolor pastel boya,

4. Sulu boya,

5. Makas (ucu sivri olmayan),

6. Renkli elişi kağıdı (her renkten 5‘ er adet ),

7. Renkli fon kartonu ( her renkten 2‘ şer adet),

8. Renkli fon kartonu (her renkten 2‘şer adet).

Malzemeler, gerek görüldüğünde dönem başında yenilenir.

Programlar

Madde 10- Çalışma programları, bir aile ortamı ve çocuk eğitimi bilimi gereklerine uygun olarak aşağıdaki bölümler çerçevesinde düzenlenir.

a. Eğitim Programları :

Sosyal ve eğitsel modern eğitim kurallarına uygun bir biçimde hazırlanır ve uygulanır.

b. Gelişim Programları :

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişmelerinin sağlanması amacıyla, yaşları ve özel durumları göz önüne alınarak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişim programları hazırlanır ve uygulanır.

c. Sağlık Programları :

Çocukların, bakımevinde kaldıkları süre içinde, boğaz kültürü, gaita kültürü ve mikroskobik tetkiklerinin her ay düzenli olarak yapılması zorunludur. Sonuçlara göre gerekli önlemler alınır.

d. Beslenme Programları :

Bakımevine alınan çocuklara sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir.

e. Sosyal Etkinlik Programları :

Yıllık çalışma programları çerçevesinde, sosyal etkinlikler (Anıtkabir gezisi, tiyatro, sinema, piknik, eğlence vb.) düzenlenir.

Çocukların Eşyası

Madde 11- Eğitim faaliyetleri için gerekli eşya ve gereçlerle, çocukların bakımevinde giyeceği elbise ve çamaşırları, isim markalı olarak sağlamakla veliler yükümlüdür.

Özel Malzeme

Madde 12- Çocuklar evlerinden özendirici giyecek ve oyuncak getiremezler, bakımevine ait herhangi bir eşyayı eve götüremezler. Çocuklar tehlike yaratacak bir eşya ile (delici, kesici, yakıcı, vb.) veya kıymetli ziynet eşyası (küpe, yüzük, bilezik, nazarlık vb.) ile bakımevine alınmaz.

Veli Toplantısı

Madde 13- Bakımevinde 2 ayda bir veya ihtiyaç duyulan zamanda veli toplantıları düzenlenir.

Diğer Hükümler

Madde 14- Çocuğu bakımevine alınan veli bu Yönerge hükümlerini aynen kabul etmiş sayılır.

Yürürlük

Madde 15- Bu Yönerge Yönetim Kurulu Kararı ile onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.