BİLGİSAYAR AĞI VE İNTERNET KULLANIMI YÖNERGESİ


 Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
 
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönerge, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) bilgisayar ağı ve internet altyapısı ile bunlarla bütünleşen bilişim kaynaklarının kullanımına ilişkin ilkeleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönerge, TODAİE bilişim hizmetlerinden yararlananların, bu hizmetlerin etkin ve verimli kullanımı için uyması gereken esasları kapsar.
 
Dayanak
Madde 3 – (1)Bu Yönerge, 7163 sayılı TODAİE Teşkilat Kanunun 2.maddesine dayalı olarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen:
 
a)      Genel Müdürlük: TODAİE Genel Müdürlüğünü,
b)      Bilgisayar Ağı: Bilgisayarlar arasında veri/bilgi aktarımı ve etkileşimini sağlayan, geniş ve dar alanlar bütünlüğünde fiziki ağ yapısı ile bunu destekleyen ve kullanımını gerçekleştirmeye yarayan tüm donanım ve yazılımların oluşturduğu sistemi,
c)      İnternet Altyapısı: Ulusal ve uluslararası bilgisayar ağı üzerinde tüm kullanıcı uçlarının adres yapılarını ve veri/bilgi iletişimi kurallarını içeren belirli protokoller ile etkileşimi ve iletişimini sağlayan bir sistemi,
ç)    TODAİE Bilişim Kaynakları: Mülkiyeti veya kullanım hakkı TODAİE ait olan, TODAİE`ce kiralanan veya lisanslanan bilgisayar ağı, internet altyapısı, bilgisayar sistemi, donanımı, yazılımı ve hizmetlerinin tümünü,
d)     TODAİE Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler: TODAİE Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan akademik ve idari birimleri,
e)      Esas Kullanıcılar: TODAİE Bilişim Kaynaklarını eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve hizmet faaliyetleri çerçevesinde kullanan TODAİE akademik ve idari görevlerindeki kadrolu, geçici veya sözleşmeli personel ile TODAİE`nde öğrenimini sürdürmekte olan kayıtlı tüm lisansüstü öğrencileri,
f)      Diğer Kullanıcılar: TODAİE Bilişim  Kaynaklarının kullanım hakkına sahip Esas Kullanıcılar dışındaki, özel veya tüzel kişiliğinde olup kullanım hakları ve biçimleri Genel Müdürlük tarafından belirlenen tüm kısıtlı veya geçici kullanım hakkı verilmiş kullanıcıları,
g)     Birincil Kullanım: TODAİE Bilişim Kaynaklarının eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yönetim ve hizmet sunumu faaliyetleri ile ilgili kullanımları,
ğ)   İkincil Kullanım: TODAİE Bilişim Kaynaklarının Birincil Kullanım dışındaki her  türlü kullanımı,
h)     Bilişim Destek Hizmetleri: TODAİE Bilişim Kaynaklarının kurulumu, kullanıma sunumu, bakımı, onarımı ve diğer teknik destekler ile ilgili Genel Müdürlükçe belirlenen yetki ve sorumluluk düzeylerinde Bilgi İşlem Merkezi ve Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimlerce yerine getirilen hizmetleri ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Esasları
 
 
Madde 5 – (1)TODAİE Bilişim Kaynaklarının kullanımında altyapıyı, donanımı ve yazılımı zarara uğratan, tahrip edici, zedeleyici ve sağlıklı çalışmasını engelleyici hiçbir girişimde bulunulmaması; kaynakların verimli kullanılması en temel ilkedir.
 
(2) TODAİE Bilişim Kaynakları Türkiye Cumhuriyet yasalarına ve Enstitü yönetmelikleri başta olmak üzere yasalara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.
 
(3) TODAİE Bilişim Kaynaklarının Birincil Kullanım kapsamında hizmet vermesi esastır.
 
(4) İkincil kullanım, ancak birincil kullanım gereksinimleri karşılandıktan sonra arta kalan zaman ve kapasite boyutlarında gerçekleştirilebilir.
           
(5) TODAİE bilgisayar ağı ve internet alt yapısının üzerinde yer aldığı ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) ve diğer ulusal ve uluslar arası ağların kullanım politikalarına, Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan tüm Birimlerin ve tüm Kullanıcıların uyma ve bu bağlamda gerekli önlemleri alma zorunluluğu vardır.
 
(6) TODAİE Bilişim Kaynaklarının herhangi bir amaçla kullanım hakkı, Genel Müdürlükçe onay verilmeden üçüncü özel veya tüzel kişilere verilemez.
 
(7) TODAİE Bilişim Kaynaklarının kullanımında kaynakların kullanıcılar arasında adil paylaşımının sağlanması; başkalarına kullanım olanağı vermeyecek biçimde trafik yaratılmasına karşı önlemler alınması, kaynaklara zarar verebilecek tehlikelere karşı risk ve güvenlik önlemleri alınması, kullanıcıların şahsi bilgilerinin ve gizliliğin korunması, veri-bilgi ve kaynak yedeklemesi yapılması esastır.
 
(7) TODAİE Bilişim Kaynaklarının kullanımında güvenliği bozan durumlara ve girişimlere ilişkin bilgilerin tutulması ve kullanıcı kimlik belirlemelerinin gerçekleştirilmesi için yetkili birimlerce gerekli düzenlemeler yapılır.
 
(8) TODAİE Bilişim Kaynakları üzerinde bulunan ve kullanılan yazılım ve yerel ağlar dahil her türlü donanım bunlarla ilgili kullanım koşullarına uyarak kullanılır.
 
(9) TODAİE Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu kaynakların kullanım amaçları çerçevesinde yapılır; kullanım amaçları tüm kullanıcılara açık bir biçimde bildirilir, kaynakların kullanım yeri ve konumu bu kaynakları kullanıma sunan birimlerin yöneticilerinden yetki ve olur alınmadan değiştirilemez.
 
(10) TODAİE Bilişim Kaynakları genel ahlak kurallarına aykırı, kişilerin ve kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal edici, başkalarının veri ve bilgilerini tahrip edici, kişisel bilgilere tecavüz edici, iftira edici ve karalayıcı, kişi ve kurumların çalışmalarını bozucu, istem dışında ileti (SPAM) gönderici biçimde kullanılamaz; üzerinde bu nitelikte materyal üretilemez ve barındırılamaz.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımına İlişkin
Hak, Yetki ve Sorumluluklar
 
 
Kullanıcıların Hak ve Sorumlulukları      
Madde 6 – (1) Kullanıcılar, bu yönerge kapsamında belirtilen esaslara uymak kaydıyla TODAİE Bilişim Kaynaklarını Esas Kullanıcı veya Diğer Kullanıcı tanımları ve yetkileri çerçevesinde kullanma ve Madde 5/7`de belirtilen hizmetlerin kendilerine sunulması hakkına sahiptir.
 
(2) Kullanıcılar, TODAİE Bilişim Kaynakları üzerinde, kendilerine verilen kullanıcı yetkisini ve kullanıcı kodu, şifresi ve internet protokolü (IP) adresini kullanarak bu kaynaklar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ve etkinlikler ile bu kaynaklar üzerinde bulundurdukları veya yarattıkları bilgi, belge, yazılım gibi her türlü kaynağın içeriğinden, kullandıkları kaynakların kullanım kurallarına uyulmasından şahsen sorumludur.
 
(3) Kullanıcılar Bilişim Kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak, sorunları belirlemek, çözmek veya esaslara aykırı davranışları tespit etmek amacıyla, yetkili makamlarca kendilerinden talep edilen bilgileri vermek zorundadır.
 
(4) Kullanıcılar, kullandığı bilgisayarın güvenliğini sağlamaktan, güvenlik eksikliğinden kaynaklanacak zararlardan ve bilgisayarda yer alan bilgileri kritik olma düzeyine göre yedeklemekten sorumludur. Bu zararları azaltmak için işletim sisteminin güncelliğini takip etmek ve Enstitü tarafından sunulan güvenlik yazılımlarını yüklemek kullanıcının sorumluluğundadır.
 
 
 
Kullanıma Sunan Birimlerin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 7 – (1) TODAİE Kaynaklarının kullanıma sunulmasında görev yetki ve sorumlulukları olanlar Bilgi İşlem Merkezi ve Madde 4-d` de belirtilen birimlerin yöneticileridir. Bunlar Genel Müdürlükçe belirlenen stratejiler, hedefler ve kararlar doğrultusunda Bilişim Kaynaklarının planlanması, temini, dağıtımı, kullanımı, bakım-onarım ve destek hizmetleri verilmesi, açık erişim ve benzeri konularda teknik ve idari etkileşim ve işbirliği içerisinde hareket ederek Bilişim Kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlarlar.
 
(2) Bilgi İşlem Merkezi, Madde 5/5`de belirtilen ve Enstitü olarak uyulması zorunluluğu olan tüm politikalar, protokoller ve kuralları Enstitünün tüm birimlerine ve Kullanıcılara güncel olarak bildirmek, Madde 5/7`de belirtilen hususlarda merkezi düzenlemeleri yapmak ve bu bağlamda Enstitünün tüm birimleri ile etkileşerek Bilişim Kaynaklarının kullanımında gerekli uygulamaları desteklemek yetki ve sorumluluklarına sahiptir.
 
(3) TODAİE Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler, Bilgi İşlem Merkezi ile bire bir etkileşimi ve işbirliğini sağlamak üzere Bilişim Kaynaklarından sorumlu kişileri belirler; ilkeler kesiminde yer alan esaslar çerçevesinde TODAİE Bilişim Kaynaklarının kullanımını örgütler ve denetler; bu amaçla gerekli her türlü bilgilendirme, esaslara uyulmayan durumları ve esaslara uymayan kullanıcıları ve kişileri belirleme, ilgili yaptırımları uygulama işlerini Bilgi İşlem Merkezinin teknik desteği ve işbirliğini de alarak yürütür.
 
(4) Bilgi İşlem Merkezi, bilgisayar ağında oluşabilecek güvenlik açıklarını asgari düzeye indirebilmek için, kullanıcılara güvenlik yazılımları(antivirus, antispam ve kişisel güvenlik yazılımı) temin eder ve işletim sistemi güncellemelerini ve yeniliklerini izleyerek kullanıcıları bilgilendirir.
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
 
Uygulama ve Yaptırım       
Madde 7 – (1) TODAİE Bilişim Kaynaklarının Kullanımı ile ilgili konularda Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler ve Bilgi İşlem Merkezi Madde 5`de yer alan esaslara uyulmayan tüm durumlarda şu yaptırımlarda bulunurlar : Kullanıcı sözlü ve yazılı olarak uyarılır, kullanıcıya tahsis edilmiş kaynaklar süreli veya süresiz olarak kullanımından alınır, soruşturma ve diğer yasal süreçler başlatılır ve sonuçları uygulanır.
 
(2) Uygulanacak yaptırımların düzeyi veya sırası Madde 5`de belirtilen esaslara uyulmayan durumların tekrarına, verilen zararın büyüklüğüne ve Bilişim Kaynakları bütününde yaratılan olumsuz etkiye bağlı olarak belirlenir.
 
Yürürlük      
Madde 8 - Bu Yönerge, TODAİE Yürütme Kurulu kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme       
Madde 9 - Bu Yönerge hükümlerini TODAİE Genel Müdürü yürütür. *