ARAŞTIRMA PROJESİ DÜZENLEME İLKELERİ


 Araştırma Projesi Düzenleme İlkeleri

TODAİE
 
ARAŞTIRMA - YARDIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
ARAŞTIRMA PROJESİ DÜZENLEME İLKELERİ
 
 
 1. Enstitü bünyesinde yürütülen ve desteklenen tüm araştırma ve danışmanlık projeleri taslakları ve tahmini bütçeleri, TODAİE Araştırma Projesi Yürütme ve Destekleme Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanır; Araştırma - Yardım Şube Müdürlüğüne değerlendirme ve görüş için sunulur. Araştırma - Yardım Şube Müdürlüğü, kendi bünyesinde gerçekleştirilecek olan veya merkezler tarafından sunulan araştırma ve danışmanlık proje taslaklarını ve tahmini bütçelerini, ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirerek, yürütme kuruluna onay için gönderir.   
 2. Araştırma-Yardım Şube Müdürlüğüne sunulan ve Yürütme Kurulu tarafından onaylanan araştırma, danışmanlık projeleri ve bütçeleri ile ilgili tüm harcamalar; proje yöneticisi ve proje bir merkez kapsamında yürütülüyorsa, merkez müdürünün görüşüyle birlikte Araştırma - Yardım Şube Müdürünün teklifi; Harcama Yetkilisinin oluru ile yapılır.      
 3. Enstitü tarafından Araştırma Projesi Yürütme ve Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülen araştırma ve danışmanlık projelerinde Enstitü katkı payı, proje tutarının yüzde 35`inden az olamaz. Ancak, kurumsal imaj ya da destekleme gibi özel amaçlı projelerde, Yürütme Kurulu, projeye özgü olarak katkı payı oranında değişikliğe gidebilir. Yatırım bütçesi kapsamındaki araştırma ve danışmanlık projelerinde, TODAİE katkı payı aranmaz.
 4. Araştırma ve danışmanlık projelerinde görev alanlara fiilen yürüttükleri hizmetleri karşılığında ödenecek ücretler, ilgili projede tespit edilen birim ücret katsayısının; aşağıda gösterilen gösterge puanları ile çarpımı sonunda bulunan miktarı geçememek üzere ödenir.
 
 
Akademik Personel Görev Unvanı     Gösterge Puanı
 Profesör 300
Doçent     250
Yardımcı Doçent    200
Öğretim Görevlisi, Okutman, Bilim Uzmanı,
Asistan, Uzman
160
                                    
 
Aynı projede, projenin dar kapsamlı ve daha sınırlı süre alan belli bir bölümünü gerçekleştirmek üzere çalışan akademik ve teknik personel için, hesaplamada yukarıdaki puanların yarısı dikkate alınır.
Proje kapsamındaki işin özellikleri ve güçlük derecesinin gerektirdiği durumlarda, aynı grupta alt kategori içinde bulunan bir proje çalışanının gösterge puanı Proje Yönetim Kurulu kararı ile üst kategori üzerinden hesaplanabilir.  
 1. Araştırma ve danışmanlık projelerinde, Proje Yöneticisi olarak görev alan akademik personelin gösterge puanı, kendi görev unvanı için öngörülen gösterge puanına, en çok 0.30 oranında ilave yapılmak suretiyle belirlenir.
Proje yöneticisi, aynı zamanda işin gerektirdiği araştırma ve danışmanlık görevlerini de yerine getirir. 
 1. Bir araştırma ve danışmanlık projesinde görev alan araştırmacı ve danışmanlara, bu proje nedeniyle ödenecek ücret tutarı, proje toplam süresi de dikkate alınarak hesaplanmak üzere; proje yöneticisi için, proje dönemindeki brüt gelirlerinin toplamının 1.5 katını, diğer personel için yine proje dönemindeki brüt gelirlerinin  toplamının 1 katını geçemez. Ödemeler, projesinde belirtilmek koşuluyla, işin özelliği de dikkate alınarak, bir ya da birden çok dönem şeklinde ve ilgili dönem bitimindeki ay sonunda yapılır. Enstitü kadrosunda olmayan araştırmacı ve danışmanlara, doğrudan proje bütçesinde gösterilen tutarlar üzerinden ödemede bulunulur.
 2. Bir araştırma projesinde parça başı esasına göre çalışacak akademik personele ödenecek toplam ücret tutarı, projede kendi unvanındaki tam zamanlı akademik personel için öngörülen toplam ücret tutarını geçemez.
 3. Enstitü dışından araştırma ve danışmanlık projeleri için görevlendirilen personel "hizmet sözleşmesi" yapılmadan çalıştırılamaz.
 4. Çok farklı ve dar alanlarda özel uzmanlık gerektiren konularla ilgili "özel hizmet sözleşmesi" yapılarak çalıştırılacak personelin ücretlendirme yöntemi, ilgili proje bütçesinde belirlenir.
 5. Bir araştırma projesinde teknik ve projenin oluşum aşamasında akademik danışmanlık gerektiren konulardaki toplantılara katılanlarla; sözkonusu projede yönetici veya diğer görevlerde bulunmamak koşuluyla proje yönetim kurulu toplantılarına katılanlara; özel bilgi ve deneyiminden yararlanmak için davet üzerine katılan diğer uzmanlara; katıldıkları toplantı için ayda bir olmak üzere, proje bütçesinde belirlenen proje yöneticisinin aylık proje brüt ücretinin % 5 oranını geçmemek üzere "oturum ücreti" ödenebilir.
 6. Araştırma ve danışmanlık projelerinde görev alan araştırmacı ve danışmanlara proje bazında ödeme yapılır. Bir araştırmacı ya da danışman hangi ad altında olursa olsun  ikiden çok araştırmada ücretli olarak görev alamaz.
 7. Araştırmacı ve danışman personele, proje ücreti ödeme zamanları, her projenin kendi bütçesinde gösterilmek koşuluyla bir ya da birden çok ayı kapsayan dönemlere yahut proje bitim zamanına göre düzenlenebilir.
 8. Akademik unvanı olmayan bir kimsenin, "araştırmacı" ya da "danışman" olarak yeniden yapılanma ve norm kadro araştırmalarında görevlendirilebilmesi için, en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim, araştırma konusuyla ilgili alanda yeterli uygulama bilgi ve becerisi ile bürokrasi deneyimine sahip olması koşulu aranır.
 9. Bir araştırma ya da danışmanlık projesindeki idari personel giderleri, proje bedelinin yüzde 20`sini geçmemek üzere hesaplanır.
 10. Açık hüküm bulunmaması nedeniyle uygulamada ortaya çıkacak belirsizliklere ilişkin yapılacak işlemler, yürütme kurulunca düzenlenerek karara bağlanır.
 11. Bu hükümler karar tarihinde uygulamaya girer. Bu karar ile birlikte, 4152 ve 4694 sayılı Yürütme Kurulu kararları yürürlükten kalkar.