ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ


 Öğrenci Konseyi Yönergesi

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
 
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - Bu yönergenin amacı, TODAİE lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim öğretim süreci ve onun bir parçası olan sosyal-kültürel düzenleme ve etkinliklere görüş, düşünce ve önerileriyle örgütlü olarak aktif katılımını sağlamaktır.
Bu yönerge, Öğrenci Konseyinin kuruluş ve görevleri ile çalışma esas ve usullerini kapsar.
Tanımlar
MADDE 2 - Bu yönergede geçen;
a) Öğrenci Konseyi: TODAİE öğrencilerini eğitim öğretim, sosyal ve kültürel konularda temsil etmek üzere, öğrencilerin kendi aralarından belli bir yönteme göre, bir eğitim öğretim yılı için seçtikleri üyelerden oluşan kurulu,
b) Konsey Başkanı: Konsey üyelerinin kendi aralarından salt çoğunlukla seçtikleri Konseyi temsile yetkili üyeyi
c) Program Öğrenci Temsilcisi: Bir lisansüstü programdaki kayıtlı öğrenciler arasından, bu öğrencileri temsil etmek üzere bir eğitim öğretim yılı için seçilen öğrenciyi,
ifade eder.
Konsey Üyesi ve Öğrenci Temsilcisi Adaylık Koşulları
MADDE 3 - Konsey üyeliği ve öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır:
a) İlgili programın kayıtlı öğrencisi olması,
b) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
c) TODAİE: Öğrencileri Disiplin Yönetmeliğine göre  ‘dikkat çekme`den daha ağır bir disiplin cezası almamış olması.
d) Adaylık başvurusunu Seçim Kurulunca ilan edilen başvuru tarihi içinde yapmış olması,
Adaylık için istenen koşulları taşımayan öğrencilerin adaylıkları kabul edilmez. Seçilenlerden yukarıda belirtilen koşullara sahip olmadığı sonradan anlaşılan üyelik ve temsilcilik sıfatı düşer.
Konsey Üyesi ve Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi
MADDE 4 – Konsey üyesi ve öğrenci temsilcilerinin seçimi aşağıdaki usule göre gerçekleştirilir:
a) Seçimler her yıl Ekim ayının ilk iki haftası içinde Seçim Kurulunun belirleyeceği gün ve saatte yapılır.
b) Seçimler için, Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürünün başkanlığında, Öğrenci İşleri Müdürü ve Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek bir öğretim elemanından oluşan Seçim Kurulu kurulur. Seçim Kurulu, seçim sürecini bu yönerge esas ve usullerine göre yürütmekle görevli ve yetkilidir.
c) Konsey üyeliği ve öğrenci temsilciliği için aday olmak isteyen öğrenciler Seçim Kuruluna başvururlar. Seçim Kurulu, seçim saatinden önce, her program için gerekli koşulları taşıyan adayları ilan eder.
d) Seçim Kurulu, Sandık Kurulunu tayin eder. Sandık Kurulu, Seçim Kurulu üyesi bir öğretim elemanının başkanlığında, seçimlerde aday olmayan üç öğrenciden kurulur.
e) Öğrenciler yalnız kendi programlarına ait konsey üyesi ve öğrenci temsilcisini seçmek için oy kullanabilir.
f) Seçimler, Sandık Kurulunun denetiminde yapılır. Seçimde gizli oy, açık sayım kuralı uygulanır.
g) Seçimlerden sonra Sandık Kurulu oyların sayım-döküm işlerini yapar, sonucu tutanakla tespit eder.
h) Seçimi kazanan öğrenciler Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve sonuç öğrenci işleri ilan panosuna asılarak duyurulur.
i) Bütün programlar için seçimler aynı gün içinde yapılır. Ancak programın özelliğine göre, seçim farklı saatlerde gerçekleştirilebilir. Bir programda seçim süresi iki saatten fazla olamaz.
j) Seçim Kurulu, bu yönergedeki esaslara göre seçimi yürütür.
Öğrenci Konseyi
MADDE 5 - Öğrenci Konseyi, konsey üyelerinden oluşur. Kayıtlı öğrenci sayısı 20`yi geçen programlarda her 20 öğrenci için bir konsey üyesi seçilir. Bu üyelerden seçimde en fazla oyu alan, aynı zamanda o programın Öğrenci Temsilcisi olarak da seçilmiş sayılır. Her program için bir öğrenci temsilcisi seçilir. Programın öğrenci temsilcisi, Öğrenci Konseyinin doğal üyesidir.
Konseyi, Konsey Başkanı; Başkan olmadığı zamanlarda ise Başkan Yardımcısı temsil eder. Konsey başkanı, aynı zamanda TODAİE Öğrenci Temsilcisidir. Konsey başkanı ve başkan yardımcısı seçimle belirlenir.
Öğrenci Konseyi Başkan ve Başkan Yardımcısının Seçimi
MADDE 6 - Öğrenci Konseyi ilk toplantısını, seçimleri izleyen üç gün içinde yapar. İlk toplantı Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürünün gözetiminde yapılır. Bu toplantıda Konsey Başkanı ve Başkan Yardımcısı için ayrı ayrı seçim yapılır. Seçim için Konsey üyelerinin 2/3`ünün katılımı gerekir. Seçilmede üye sayısının salt çoğunluğu aranır. Bu koşullar sağlanmazsa, aynı gün ya da kararlaştırılacak bir başka gün seçimler tekrarlanır.
Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri
MADDE 7 - Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:
a) Öğrencilerin eğitim öğretim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel gereksinmelere yönelik istek, görüş ve önerilerini Öğrenci Konseyine iletmek,
b) Enstitünün akademik, sosyal ve kültürel yaşamının zenginleşmesini sağlayacak etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak,
e) Akademi k, sosyal ve kültürel platformlarda Enstitü öğrencilerini temsil etmek,
d) Öğrenci yıllığını hazırlamak,
e) Mezunlarla iletişim kurmak, ortak etkinlikler düzenlemek,
f) Genel Müdür tarafından davet edildiği taktirde, öğrencilerle ilgili konuların görüşüldüğü kurullarda görüşünü açıklamak.
Öğrenci Temsilcilerinin Görevi
MADDE 8 -Program öğrenci temsilcisi, programa kayıtlı öğrencilerin sorun, görüş ve dileklerini Öğrenci Konseyine taşır; Öğrenci Konseyinin çalışmalarına katkıda bulunur; eğitim programı ve öğretimle ilgili konularda Program Danışmanı olan öğretim elemanı ile yakın işbirliği sağlar.
Konsey Faaliyetleri ve Mazeret İzni
MADDE 9 - Öğrenci Konseyi, çalışma ve etkinliklerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, TODAİE`nin kendi mevzuatına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.
Konsey Başkanı ve üyeler bu yönerge çerçevesinde temsil görevlerini yerine getirmeleri sırasında katılamadıkları ders ve etkinlikler için ‘görevli izinli` sayılırlar. Ancak, bunun için Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürünün onayı gerekir. Aynı ders ve öğretim etkinliği için görevli izinli sayılma süresi bir dönemde 3 saati geçemez.
Süre ve Görevin Sona Ermesi
MADDE 10 -Konsey üyeliği ve öğrenci temsilciliğinin süresi bir öğretim yılıdır.
Enstitüde öğrencilik hakkını yitiren öğrencinin, konsey üyeliği ve öğrenci temsilciliği görevi kendiliğinden sona erer.
Mekan Sağlama
MADDE 11 – Genel Müdürlük, Öğrenci Konseyinin çalışmalarını yürütebilmesi ve faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması için yer tahsisi için gerekli donanımı sağlar.
Öğrenci İşleri Müdürünün Sorumluluğu
MADDE 12 - Konsey üyeliği ve öğrenci temsilciliği seçim süreciyle ilgili ön işlemlerin başlatılıp yürütülmesi, seçim ve sandık kurulunca alınan karar ve uygulamalara ilişkin idari işlemler Öğrenci İşleri Müdürünün sorumluluğundadır.
Öğrenci Konseyinin Enstitü yönetiminden idari taleplerine ilişkin başvuru mercii Öğrenci İşleri Müdürüdür.
Yürürlük
MADDE 13 - Bu Yönerge, TODAİE Yürütme Kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 -Bu Yönerge hükümlerini TODAİE Genel Müdürü yürütür.
Geçici Madde 1 – 2009-2010 Eğitim öğretim yılına ait konsey üyeliği ve öğrenci temsilciliği seçimleri Kasım (2009) ayının ilk iki haftası içinde gerçekleştirilir.