YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

  1. Teşkilat Kanunu

  2. Akademik Kurul Yönetmeliği

  3. İcra Komitesi Çalışma Yönetmeliği

  4. Akademik Personel Yönetmeliği

  5. Akademik Personelinin Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerinde Uyulacak Yöntem ve İlkelere İlişkin Yönetmelik

  6. Öğretim Üye ve Yardımcıları Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  7. Lisans Üstü Öğretim Yönetmeliği

  8. TODAİE Öğrencilerinin Disiplin Yönetmeliği

  9. TODAİE Memurları Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 10. TODAİE Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

 11. TODAİE İdari Personelinin Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği

 12. Yayın Yönetmeliği

 13. İnsan Hakları ve Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Yönetmeliği

 14. Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği

 15. Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

 16. Dış İlişkiler Merkezi Yönetmeliği

 17. Sağlık Hizmetleri ve Tedavi Yönetmeliği

 18. Araştırma Projesi, Yürütme ve Destekleme Yönetmeliği

 19. Öğretim ve Eğitim Projesi Yürütme ve Destekleme Yönetmeliği

 20. Yemekhane Yönetimi ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

 21. Evrak ve Dosya Hizmetleri Yönetmeliği

 22Diploma, Sertifika, Belge Yönetmeliği

 23. Kütüphane Yönergesi

 24. Kamu Diplomasisi Eğitim Programı

 25. Asistan Görev Hizmet Yönergesi

 26. Yurt Yönergesi

 27. Gündüz Bakımevi Yönergesi

 28. Muhasebe Uygulama Yönergesi

 29. Tez Yazım Yönergesi

 30. Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi

 31. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 32. Araştırma Projesi Düzenleme İlkeleri

 33. Öğrenci Konseyi Yönergesi

 34. Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği

 35. Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi

 36. Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atama İlkeleri

 37. Okutman Atama ve Görevlendirme İlkeleri

 38. Öğretim Görevlisi Atama ve Görevlendirme İlkeleri

 39. TODAİE  Genel Müdürlüğü Stajyer Öğrenci Kabul Ve Staj Uygulama İlkeleri 

 40. TODAİE Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar  

 41. TODAİE İç Denetim Birimi Yönergesi

 42. Enderun Burs Programı Yönetmenliği

 43. Dönem Projesi Yazım Yönergesi