2015 ABONELÝK FÝYATLARI

 

Yurt Ýçi Abonelik (Bireysel)

Yurt Ýçi Abonelik (Kurumsal)

Yurt Dýþý Abonelik (Bireysel)

Yurt Dýþý Abonelik (Kurumsal)

Amme Ýdaresi Dergisi

60,00 TL

90,00 TL

60 $

90 $

Çaðdaþ Yerel Yönetimler Dergisi

40,00 TL

60,00 TL

30 $

45 $

Tüm Yayýn

200,00 TL

300,00 TL

150 $

225 $

TODAÝE`s Review of Public Administration

60,00 TL

90,00 TL

60 $

90 $

Ýnsan Haklarý Yýllýðý

15,00 TL

23,00 TL

10 $

15 $

Turkish Yearbook of Human Rights

15,00 TL

23,00 TL

10 $

15 $

Turkish Public Administration Annual

15,00 TL

23,00 TL

10 $

15 $

Devlet Teþkilatý Rehberi

(Yeni Abonelik)

 

125,00 TL

 

 

 

Devlet Teþkilatý Rehberi

Abone Yenileme)

 

50,00 TL

 

 

 

 

Yayýnlarýmýza abone olmak için; istediðiniz yayýnýn bu formda iþaretlediðiniz bedelini, verilen banka hesaplarýna yatýrdýktan sonra, banka dekontunu Abone Formu ile birlikte posta veya faks yolu ile gönderiniz. Abone Formu elimize ulaþtýðý zaman aboneliðiniz baþlatýlacaktýr. Abonelerimize yalnýzca adi posta yoluyla gönderi yapýlabilmektedir. Posta gönderisinde çýkan sorunlardan kurum sorumlu deðildir.

 

Ziraat Bankasý Bakanlýklar Kamu Giriþimci Þubesi 
IBAN TR 85 0001 0025 3203 5148 8350 16


TODAÝE Basým - Yayýn Þefliði

Tel: (312) 231 73 60 /1207   Faks: (312) 230 02 56

basinyayin@todaie.edu.tr 

 

  Dosyalar