MERKEZİ PERSONEL HİZMETLERİ ÖRGÜTLENMESİ
Yayın No:396
Yazar Adı:ONUR ENDER ASLAN, HİKMET KAVRUK, METE YILDIZ, YILMAZ ÜSTÜNER,İPEK ÖZKAL SAYAN, HASAN ENGİN ŞENER, VA
Yayın Yılı:2016
Sayfa Sayısı:272
Fiyatı:20.00 TL

İçindekiler

Merkezi Personel Hizmetleri Örgütlenmesi Araştırma Projesi (PERHİZ),

Türkiye`de merkezi düzeyde personel hizmetlerinin kurumsal yapısına ilişkin

bir araştırmadır. Türkiye`de 1960`dan sonra merkezi personel hizmetlerinde

çok aktörlü bir yapı hakim olmuştur. Bu çok aktörlü yapı günümüzde, yetki

ve görevler açısından, mükerrerlik ve çatışmayı beraberinde getirmektedir. Bu

kurumsal yapıdaki ve aynı zamanda buna bağlı olarak yetki ve görevlerde ortaya

çıkan mükerrerlik ve çatışma, icracı merkeziyetçilik ve yapıdaki karmaşıklıkla

birleşince, sistemin işleyişinde genel bir bürokratik - kaotik vesayetçiliği

doğurmaktadır. Merkezi personel hizmetlerindeki bürokratik - kaotik

vesayetçilik, ancak yeni bir kurumsal yapı ve yeni bir zihniyet ile çözülebilir.

Araştırmada öncelikle Osmanlıdan başlamak üzere günümüze değin,

Türkiye`de merkezi personel hizmetlerinin genel durumu tarihi bir perspektifle

irdelenmiştir. Bunun yanında, üç ülke örneğinde merkezi personel hizmetleri

araştırılmış ve bu ülke deneyimlerinden yararlanılmıştır. Bu ülkeler, Amerika

Birleşik Devletleri, İngiltere ve Japonya`dır. Projede, Türkiye deneyimi yanında

ülke deneyimlerinden hareketle, Türkiye için bir yeni merkezi personel hizmetleri

örgütlenmesi modeli ortaya konulmuştur. Bu model, esas olarak kurumsal, yetki

ve görevler açısından bir tevhid ve teadül modelidir.

Öneriler modelde,

(1) Kurumsal, yetki ve görevler açısından mükerrerlikler ortadan

kaldırılmıştır.

(2) İcracı merkeziyetçilikten düzenleyici ve denetleyici merkeziyetçiliğe geçiş

temel düstur olarak kabul edilmiştir.

(3) Strateji belirleyen, politika yapan ve koordine eden yeni kurumun ve

kurumsal zihniyetin inşası esas olmuştur.

(4) Sadeleşme sağlanmıştır.

(5) Kamu personel rejiminde reformun kurumsal yapısı oluşturulmuştur.

(6) Oluşturulan modelde, yeni bir kurumun kurulması önerilmiştir.