YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ

EĞİTİM

EĞİTİMLERİN GENEL AMACI

Yerel yönetimler personeline yönelik olarak düzenlenen eğitimler genel anlamda iki amacı hedeflemektedir. Bunlardan ilki, alanı ve konusu ne olursa olsun katılımcılara mesleki düzeyde son bilgileri aktarmak ve onların uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözüm aramaktır. İkincisi ise, aynı meslek grubunda bulunan kişileri bir araya getirmek ve böylece karşılıklı olarak bilgi ve deneyimlerin aktarılması için uygun ortam yaratmaktır.

 

EĞİTİMLERE KİMLER KATILABİLİR

Türkiye`deki yerel yönetimler birimlerinde çalışan tüm yerel yönetimler yöneticileri ve personeli katılabilir.

 

EĞİTİM KONULARI

Eğitim Süresi (Gün)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi

5

Belediye Başkanları Belediye Yönetimi Eğitimi

3

Devlet Memurları Kanunu ve Uygulaması Eğitimi

5

Yerel Yönetimler ve Avrupa Birliği Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Açık ve Yeşil Alan Yönetimi Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Afet Yönetimi Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Analitik Bütçe Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Çatışma, Öfke ve Stres Yönetimi Eğitimi

2

Yerel Yönetimlerde Çevre Yönetimi ve Mevzuatı Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Denetim Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde E-Belediye ve Bilgi Teknolojileri Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Eğitimi

3

Yerel Yönetimlerde İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi

3

Yerel Yönetimlerde İmar Hizmetleri ve Mevzuatı Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Kamu Zararı Eğitimi

3

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreci Eğitimi

2

Yerel Yönetimlerde Liderlik ve Değişim Yönetimi Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Mevzuat Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Mobbing ve Stres Yönetimi Eğitimi

2

Yerel Yönetimlerde Muhasebe İşleri Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Norm Kadro Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Proje Yönetimi Eğitimi

3

Yerel Yönetimlerde Protokol ve Resmi Yazışma Eğitimi

3

Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitimi

5

Yerel Yönetimlerde Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi

2

Yerel Yönetimlerde Zabıta Hizmetleri Eğitimi

5

 


5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         Yasanın genel açıklaması,

·         Yasanın amacı, kapsamı ve tanımlamalar,

·         Kamu Maliyesi ve temel ilkeleri,

·         Mali Saydamlık,

·         Hesap verebilirlik ve sorumluluk,

·         Stratejik Planlama ve Performans temelli bütçeleme,

·         Bütçe uygulama ilkeleri,

·         Harcama yetkisi ve yetkilisi,

·         Sayıştay`a karşı sorumlular ve sorumluluklar,

·         Taşınır ve taşınmaz mallar,

·         İç Kontrol Sistemi,

·         Dış Kontrolün (Denetimin) oluşması,

·         Kamu zararının tespiti, takibi ve tahsili.

·         Sorumlulukların belirlenmesi ve raporlanması

 

BELEDİYE BAŞKANLARI BELEDİYE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Süre: 3 Gün

Programın İçeriği:

·         Belediye Mevzuatı

·         Belediye Organları

·         Belediye Gelirleri

·         İmar Hizmetleri

·         İçişleri Bakanlığı ile İlişkiler

·         İçişleri Bakanlığı Yardımları

·         Personel Yönetimi

·         Sosyal Güvenlik Kuruluşlarıyla İlişkiler

·         Belediye Başkanlarının Özlük Hakları

·         Teftiş ve Denetim

·         Devlet İhale Kanunu Uygulaması

·         Halkla İlişkiler


DEVLET MEMURLARI KANUNU VE UYGULAMASI EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         4483 Rejimi ve Uygulaması

·         Disiplin Suç ve Cezaları

·         Görevden Uzaklaştırma

·         Disiplin Soruşturması

·         Mali ve Sosyal Haklar ile Toplu Sözleşme Uygulamaları

·         Kamu Personel Rejimi

·         Devlet Memurları Kanunu`nun Genel Sorunları

·         Hizmete Alma

·         Görevde Yükselme

 

YEREL YÖNETİMLER VE AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         AB Fonları

·         Proje Geliştirme ve Yönetimi

·         Avrupa Birliğine Uyum

·         Kardeş Şehir Uygulamaları

·         AB Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

·         AB Kentli Hakları Deklarasyonu

·         AB Politikaları

·         AB Konseyi Politikaları


YEREL YÖNETİMLERDE AÇIK VE YEŞİL ALAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         İmar Planlaması ve Kamu Yararı

·         Peyzaj Tasarımı Uygulamaları

·         Yapısal Peyzaj Tasarım Uygulamaları

·         Bitkisel Peyzaj Tasarımı Uygulamaları

·         Kent İçi Yol Ağaçları

·         Su Yüzeyi Kullanımı Yapım Teknikleri

·         Yapı Yüzeyinde Bitkisel Materyal Kullanımı

·         Açık ve Yeşil Alan Donatım Elemanları

·         Planlama, Projelendirme Hizmetleri

·         Periyodik İşletme ve Bakım Hizmetleri

·         Zararlılar ve Hastalıklarla Mücadele

·         Çim Alan Tesisi ve Bakım Hizmetleri

 

YEREL YÖNETİMLERDE AFET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         Afet Yönetimi

·         Afet Mevzuatı

·         Afet ve Acil Durum Planları

·         Doğal ve Teknolojik Afetlerde Risk Yönetimi

·         Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi ve Afet Müdahale Planı (TAMP)

·         Afet Uygulamaları

·         Meteorolojik Afetler Erken Uyarı ve Tahmin

·         KBRN

·         Türkiye`nin Doğal Afet Riskleri DASK

·         Afet ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri

 


YEREL YÖNETİMLERDE ANALİTİK BÜTÇE EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         Yeni Analitik Bütçe Sistemi

·         5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

·         Bütçe türleri ve ilkeleri

·         Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ile ilişkiler

·         Analitik Bütçe sınıflandırılması

·         Bütçenin organlarda görüşülmesi, kabulü ve kesinleşmesi

·         Bütçede yapılacak değişiklikler

 

YEREL YÖNETİMLERDE COĞRAFİ VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         e-Devlet sürecinde CBS

·         Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konularına genel giriş

·         Kentsel Hizmetlerde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden ve Uzaktan Algılamadan Yararlanma Olanakları

·         Uzaktan Algılamaya Giriş

·         Veri Giriş Teknikleri

·         Farklı CBS Uygulamaları

·         Mekansal Analizler

·         Üç Boyutlu Analizler

·         Teknik Geziler


YEREL YÖNETİMLERDE ÇATIŞMA, ÖFKE VE STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Süre: 2 Gün

Programın İçeriği:

·        Çatışma kavramı, neden ve sonuçları

·        Çatışma süreci

·        Çatışma tür ve modelleri

·        Çatışma açısından kurum kültürü

·        Çatışmalı durumlarda empati ve insan ilişkileri

·        Oyun kuramına göre çatışmalı durumları yönetme

·        Çatışma yönetimi için uygulama stratejileri

·        Öfke nedenleri, tepkileri ve sonuçları

·        Stres belirti ve tepkileri

·        Stres ve kişilik ilişkileri

·        Stres gelişim süreci

·        Stresle başa çıkma teknikleri

·        Örnek olaylar ve uygulamalar

 

YEREL YÖNETİMLERDE ÇEVRE YÖNETİMİ VE MEVZUATI EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         Çevre Yönetimi

·         Çevre Mevzuatı

·         AB Çevre Faslı

·         Katı Atık Yönetiminde Süreçler

·         Katı Atık Yönetimi İle İlgili Kurumsal Yapı

·         Atık Su ve Kanalizasyon Hizmetleri

·         Çevre Koruma ve Yerel Yönetimler

·         Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

·         Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

·         ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği

·         Katı Atık Depo Alanları Yönetimi İle İlgili Yönerge

·         TSE‘nin Atıklar, Çöp Kapları, Kurallar Standardı

·         Geri Dönüşüm Süreçleri

·         Çevre Denetimi

·         Çevre Yönetiminde Teknoloji Kullanımı

 

 


YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         Yerel Yönetimlerde Vesayet

·         Yerel Yönetimlerde İdari Dış Denetim ve Denetim Raporları Üzerine Yapılacak İşlemler

·         Yerel Yönetimlerde İç Kontrol ve İç Denetim

·         Yerel Meclis Denetimi

·         Yerel Yönetimlerde Soruşturma

·         Kamu Denetçiliği Sisteminde Yerel Yönetimler

·         Yerel Yönetimlerde Etik Yönetim ve Denetim

 

YEREL YÖNETİMLERDE e-BELEDİYE VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         e-Dönüşüm Süreci İçinde e-Belediye ile İlgili Kurumsal Yapılanma, Politika ve Stratejiler

·         İlgili Mevzuat

·         En İyi Uygulama Örnekleri

·         Bilişim Personeli

·         e-Belediye Uygulamaları ( Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri )

·         e-Belediyeye Yönelik Hukuksal ( e-İmza ), Teknolojik, Yönetsel Altyapılar


YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ

 

Süre: 3 Gün

Programın İçeriği:

·         Yönetim ve İletişim

·         Duyarlılık ve Halkla İlişkiler

·         Belediyelerde Halkla İlişkiler

·         Halkla İlişkiler ve Kurumsallaşma

·         Halkla İlişkilerde Medyanın Kullanımı

·         Belediyelerde Halk Katılımı

·         Örgütlenme ve Örnek Olaylar

·         Belediyelerin Halkla İlişkilerine Eleştirel Bir Yaklaşım

 

YEREL YÖNETİMLERDE İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Süre: 3 Gün

Programın İçeriği:

·         COSO İç Kontrol Modeli- ilke ve kavramlar, bileşenler

·         İç Kontrole İlişkin Tüm Mevzuat

·         Örnek Olay İncelemeleriyle Kamu İç Kontrol Standartları

Ø  Kontrol Ortamı Standartları

Ø  Risk Değerlendirme ve Kontrol Faaliyetleri Standartları

Ø  Bilgi-İletişim ve İzleme Standartları

·         Risk Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar

·         Risk Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar

·         Risk Yönetiminin Aşamaları

Ø  Risklerin Tespiti

Ø  Risklerin Değerlendirilmesi-etki ve olasılık analizi-

Ø  Risklerin Kaydedilmesi ve raporlanması

Ø  Risklere cevap verilmesi

Ø  Risklerin Gözden Geçirilmesi

·         Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

·         İç Kontrol Güvence Beyanı

·         İç Kontrol İç Denetim İlişkisi

·         Sayıştayın İç Kontrole İlişkin Denetimi


YEREL YÖNETİMLERDE İMAR HİZMETLERİ VE MEVZUATI EĞİTİMİ

 

Süre:  5 Gün

Programın İçeriği:

·         Kentleşme ve Planlama

·         İmar Uygulamaları

·         Yapı İzni ve Denetimi-Ruhsatlar

·         İmar Planları ve Değişiklikleri

·         İmar Uygulamalarında Para Cezaları

·         SİT Alanı ve Eski Eserlerin Korunması

·         Kentsel Arsa ve Arazi Yönetimi

·         Kamulaştırma

·         Devlet İhale Kanunu

·         18.Madde Uygulamaları

·         Yerel Yönetimler-Merkezi Yönetim ilişkileri

·         Yapı Kooperatifçiliği

·         Çevre Yönetimi ve Denetimi

 

YEREL YÖNETİMLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı ve önemi

·         İnsan Kaynakları Yönetimi temel başarı ilkeleri

·         İnsan Kaynakları Yönetimi planlaması

·         İnsan Kaynakları Yönetimi İş analizi

·         İnsan Kaynakları Yönetimi İş ölçümü ve norm kadrolama

·         İnsan Kaynakları Yönetimi İşe alma süreci

·         İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim süreci

·         İnsan Kaynakları Yönetimi Değerlendirme

·         İnsan Kaynakları Yönetimi Yükselme

·         İnsan Kaynakları Yönetimi Ücretleme

·         İnsan Kaynakları Yönetimi Disiplin ve Motivasyon

·         Türk Personel Rejimi

·         Belediye Personel Mevzuatı

·         Belediye Personel Uygulamaları

·         SSK Uygulamaları

·         Emeklilik Rejimi

·         Norm Kadro Teknikleri

·         İnsan Kaynakları Yönetim Performans Değerleme


YEREL YÖNETİMLERDE KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·        Türkiye`de Yerel Yönetimler Mevzuatının Genel Çerçevesi

·        4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu`nun Genel Çerçevesi

·        Yapım İşleri İhaleleri Mevzuatının Genel Çerçevesi

·        İhalelere Yönelik Başvuruların Genel Çerçevesi

·        Torba Kanun ile Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Genel Çerçevesi

·        Mal Alımı İhaleleri Mevzuatının Genel Çerçevesi

·        Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatının Genel Çerçevesi

 

YEREL YÖNETİMLERDE KAMU ZARARI EĞİTİMİ

 

Süre: 3 Gün

Programın İçeriği:

·         Genel olarak kamu zararının açıklanması

·         Kamu zararı kapsamında, Devlet Malı, Kamu Malı, Kamu Kaynağı tanımı

·         Kamu kaynağının detaylı açıklanması

·         Kamu zararının tasnifi

·         5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu zararının açıklanması

·         6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre kamu zararının açıklanması

·         Kamu zararı ile sorumluların sorumluluk ilişkisi

·         Kamu zararının tahsili usulü ile bu konudaki ilgili mevzuat

·         Devlete ve kişilere, memurlarca verilen zararların nevi ve miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları, yapılacak diğer işlemler hakkında yönetmelik açıklaması

·         Kamu zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik açıklaması

 

 

 


YEREL YÖNETİMLERDE KARAR ALMA SÜRECİ EĞİTİMİ

 

Süre: 2 Gün

Programın İçeriği:

·         Karar-Almayla ilgili Yasal Düzenlemeler

·         Karar Alma ve Yaratıcılık

·         Karar-Alma Türleri:

o   Rasyonel Karar-Alma (Uygulamalı)

o   Tedrici Karar-Alma (Uygulamalı)

o   Karma Karar-Alma

o   Çöp Tenekesi Modeli

o   Sezgisel Karar-Alma (Uygulamalı)

·         Değerlendirme Yöntemleri

o   Fayda Maliyet Analizi (Uygulamalı)

o   Maliyet Etkinliği Analizi (Uygulamalı)

o   Risk Analizi (Uygulamalı)

·         Sosyal Paydaşlarla Karar-Alma (Uygulamalı)

·         Projelerde Karar-Alma (Uygulamalı)

 

YEREL YÖNETİMLERDE LİDERLİK, DEĞİŞİM, MOTİVASYON, EKİP YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         Değişim Yönetimi nedir?

·         Değişim ve Gelişme

·         Vizyon ve Strateji

·         Değişimin Yönetilmesi

·         Değişimin Uygulanması

·         Yönetim ve liderlik kavramları

·         Etkili liderlik ve  lider yöneticilik

·         Ekip liderliği ve ekiple çalışma

·         Kurum kültürü ve liderlik

·         Liderlik ve stratejik yönetim

·         Etkili ekip yapısı ve özellikleri

·         Ekip ruhu ve liderlik

·         Ekip oluşturma süreci

·         Yönetim ve liderlik kavramları

·         Liderlik türleri

·         Etkili lider özellikleri

·         Kurum kültürü ve liderlik

·         Liderlikte motivasyon ve motivasyon yöntemleri


YEREL YÖNETİMLERDE MEVZUAT EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         Yerel Yönetimlerin Anayasal Esasları

·         Yerel Yönetimlerde Denetim

·         6360 Sayılı Kanun Sonrasında Türkiye`de Yerel Yönetimler

·         Belediyelerde İmtiyaz Uygulamaları

·         Yerel Yönetimlerde Soruşturma Usul ve Esasları

·         Devlet Teşkilatı İçinde Yerel Yönetimlerin Yeri

·         Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

·         Belediye Meclisinin ve Encümeninin Görev ve Yetkileri

·         Yerel Yönetimlerde Personel Rejimi

·         Yerel Yönetimlerde 4734 Sayılı Kanun ve Uygulamaları

·         Yerel Yönetimlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Uygulamaları

 

YEREL YÖNETİMLERDE MOBBİNG VE STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Süre: 2 Gün

Programın İçeriği:

·        Mobbing kavramı ve ayırıcı özellikleri

·        Mobbing kapsamlı davranışlar

·        Mobbingin psikolojik/bedensel/sosyal etkileri

·        Kurum kültürü ve mobbing

·        İnsan hakları ve mobbing

·        Mobbing süreci ve aşamaları

·        Mobbinge karşı bireysel korunma ve baş etme

·        Mobbing ile kurumsal baş etme yolları

·        Mobbinge karşı hukuksal korunma

·        Öfkeyi soğutma-başa çıkma yolları

·        Stres belirti ve tepkileri

·        Stres ve kişilik ilişkileri

·        Kurumsal, çevresel, bireysel stresörler

·        Stres gelişim süreci

·        Stresle başa çıkma teknikleri

·        Örnek olaylar ve uygulamalar


YEREL YÖNETİMLERDE MUHASEBE İŞLERİ EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         Yerel Yönetim Mevzuatı

·         Personel Mevzuatı

·         İçişleri Bakanlığı Yardımları

·         Belediyelerde Teftiş ve Denetim

·         Kamulaştırma İşleri

·         Bütçe

·         Hesap Planı ve Uygulaması

·         Takipli Borçlar ve Yardımcı Hesabı

·         Bütçe Gelirleri Yardımcı Hesabı

·         Tecilli Ve Tehirli Gelir Kesin Hesabı

·         Yönetim Dönemi Hesabı

·         KDV Uygulamaları

·         Sözleşmeli Personelin Mali Hakları

·         İşçi ve Memur Maaş Tahakkukları

·         Muhasipler Arası Devir İşlemleri

·         Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği

·         Kişi Borçları

·         Alım Satım Uygulamaları

·         Sayıştay Denetimi

·         Devlet İhale Kanunu

·         İşçi Kıdem Tazminatı

·         Vergi Usul Kanunu

 

YEREL YÖNETİMLERDE NORM KADRO EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         Yönetimde Yeniden Yapılanma

·         Norm Kadro ve Düzenleme İlkeleri

·         Kadrolama Süreci

·         Görev ve İş Analizi

·         Kadro Tanımlama

·         Kadro Değerlemesi

·         Kadro Gruplamaları

·         Kadro Performans Ölçütlerinin Saptanması

·         Norm Kadro Kılavuzunun Hazırlanması


YEREL YÖNETİMLERDE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Süre: 3 Gün

Programın İçeriği:

·         Proje Yönetimi ve Denetimi

·         Proje ve Planlama Aşamaları

·         Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme

·         Problem Analizi

·         Türkiye-AB Mali İşbirliği Süreci,

·         Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

·         Proje, Plan, Program, Proje Döngüsü Yönetimi Tanımlar,

·         Proje Döngüsü Yönetiminin Temel Aşamaları;

·         Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

·         Proje Başvuru Paketi Örnekleri,

·         Başvuruya Açık Fonlar.

·        Kavramlar

·        Projenin planlanması

·        Projenin yürütülmesi

·        Projenin tamamlanması ve değerlendirilmesi

 

YEREL YÖNETİMLERDE PROTOKOL VE RESMİ YAZIŞMA EĞİTİMİ

 

Süre: 3 Gün

Programın İçeriği:

·         Resmi yazışma kuralları ve yazı türleri

·         Yazı ve Rapor Yazma Teknikleri

·         Protokol İlkeleri, Türleri

·         Protokol Sıra Düzenleri

·         Resmi Yazışma Protokolü

·         Kamusal ve kurumsal yaşamda protokolün anlam ve önemi

·         Protokol konuları ve uygulama alanları

·         Protokolde temel ilke ve kurallar

·         Makam protokolü

·         Bayrak ve taşıt protokolü

·         Resmi görüşme ve toplantı protokolü

·         Resmi yazılarda protokol kuralları

·         Resmi ve sosyal davranış protokolü

·         Diksiyon ve Türkçenin doğru kullanımı

·         Güzel konuşma ve etkili sunum teknikleri

·         Resmi yaşamda hanımlarda ve erkeklerde giyim ve bakım

·         Ziyaretçi ve konuk kabul ve karşılama

·         Kurumsal tören protokolü

·         Davet ve ziyafet protokolü (Resepsiyon ve resmi yemekler. Masa ve oturma düzenleri. Sofra ve yemek kuralları)

·         Kurumsal protokol uygulamaları

·         Sorular ve cevaplar


YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         Stratejik Planlama ve Yönetim

·         Stratejik Planlama Yönetmeliği

·         Stratejik Planlama Kılavuzu

·         Performans Yönetimi

·         Performans Ölçütleri

·         Kurumsal Performans

·         Takım Performansı

·         Bireysel Performans

·        Stratejik planlamada süreç yönetimi

·        Durum analizi yöntemleri (Paydaş analizi, PEST analizi, H analizi ve diğer analiz teknikleri)

·        Çevre analizi ve uygulaması (SWOT analizi)

·        Misyon kavramı ve misyon belirleme uygulaması

·        Vizyon kavramı ve vizyon belirleme uygulaması

·        Kurumsal değer ve ilkeleri belirleme uygulaması

·        Amaç ve amaç belirleme uygulamaları

·        Hedef ve hedef belirleme uygulamaları

·        Strateji ve strateji belirleme uygulamaları

·        Performans göstergeleri ve gösterge belirleme uygulamaları

·        Mikro ölçekli alan uygulamaları

 


YEREL YÖNETİMLERDE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

 

Süre: 2 Gün

Programın İçeriği:

·         Taşınır Mal Yönetmeliğine Giriş

·         Taşınır Mal Muhasebesi

·         Taşınır İşlemlerinde Görevliler ve Sorumlulukları

·         Defter ve Belgeler

·         Taşınır İşlemleri

·         Taşınırların Kayıp ve Yok Olmasında Sorumluluk Halleri

·         Kamu İdareleri Arasında Taşınırların Devri

·         Sayım ve Devir İşlemleri

·         Taşınır Yönetim Hesabı ve Kesin Hesabın Çıkarılması

·         Taşınırların Numaralandırılması

·         Kod Sistemi

·         Sayıştay Tarafından Taşınırların Denetimi

 

YEREL YÖNETİMLERDE ZABITA HİZMETLERİ EĞİTİMİ

 

Süre: 5 Gün

Programın İçeriği:

·         Belediye Mevzuatı

·         Belediye Örgütünde Zabıta Biriminin Yeri

·         Belediye Zabıtasının Görev ve Yetkileri

·         Belediye Gelirleri

·         Zabıta Hizmetleri ve Çevrenin Korunması

·         Halkla İlişkiler

·         Tüketicinin Korunması, Sağlık ve Zabıta Hizmetleri

·         Para Cezaları

 

·         Zabıta Yönetmeliği